Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn prynu ystod o nwyddau a gwasanaethau sy'n amrywio o ddeunydd ysgrifennu ac offer ymchwil i wasanaethau teithio a TG.

Gall ein penderfyniadau prynu gael goblygiadau pwysig

Yma yn Abertawe, rydym yn ymwybodol y gall fod goblygiadau cadarnhaol a negyddol o ran: effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol popeth a brynwn a'r gwasanaethau a ddefnyddiwn drwy gydol eu cylch bywyd, er enghraifft:

  • deunydd crai ac effeithiau cynhyrchu ar ddodrefn neu TG, megis datgoedwigo neu fynd yn groes i hawliau dynol
  • Allyriadau carbon o drafnidiaeth a dosbarthu nwyddau neu'r defnydd o wasanaethau teithio
  • Gwastraff ac allyriadau, wrth ddefnyddio'r nwyddau ac ar ôl i ni orffen gyda hwy
  • Manteision cymunedol megis ymgysylltu cymunedol a buddsoddi mewn prosiectau adeiladu cyfrifol

Rydym yn ymrwymedig i gaffael cadarnhaol. Mae hyn yn golygu:

  • Symud neu leihau'r effeithiau negyddol a mwyafu'r manteision pan ddaw i ddewis yr hyn i'w wneud neu i'w brynu neu ba wasanaethau i'w defnyddio
  • Gweithio gyda'n cyflenwyr a darparwyr gwasanaethau i leihau effeithiau a chodi safonau mewn ffordd gyfrifol.

Mae ein timoedd Cynaliadwyedd a Chaffael wrthi'n gwreiddio caffael cadarnhaol yn ein polisi a threfniadau prynu i Safon Caffael Cynaliadwy ISO20400.

Mae timau Cynaliadwyedd a Chaffael y Brifysgol ar hyn o bryd yn gweithio ar weithredu system rheoli Caffael Cadarnhaol yn unol â safon Caffael Cynaliadwy ISO20400. Cliciwch yma i gael gweld crynodeb o’n Cynllun Gweithredu Caffael Cadarnhaol. Yn unol ag adran 5:3 o arweiniad ISO20400: Mae’r Brifysgol yn gosod amcanion a thargedau caffael cynaliadwy SMART sy’n cyd-fynd â gwerthoedd a nodau caffael a chynaliadwyedd sy’n blaenoriaethu cadwyni a systemau cyflenwi.

Mae’r Polisi Caffael Cynaliadwy yn amlinellu ein gofynion i osod cynaliadwyedd, moeseg, iechyd a lles ym mhob rhan o waith prynu’r brifysgol.