Meithrin dyfodol cynaliadwy i bawb

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol flaenllaw a chynaliadwy, sydd â dyheadau i yrru datblygiad cynaliadwy yn ei flaen yn y DU ac ymhellach.

Yn y nawfed safle yng Nhynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian, rydym yn falch ym Mhrifysgol Abertawe o'n cyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol.

Mae cynaliadwyedd yn rhan o’r swyddogaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol sy’n rhan o bortffolio’r Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau (Dr Greg Ducie). Mae Greg yn gyfrifol am gadeirio’r Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol sef rhan o strwythur lywodraethu swyddogol y brifysgol, a chaiff yr allbynnau hyn eu bwydo i’r Uwch-dîm Arweinyddiaeth.

Mae gennym dîm ymrwymedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae ein tîm yn dwyn arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd, ac mae wedi ymrwymo i gydweithio â staff, myfyrwyr a'r gymuned i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n wydn, yn gynaliadwy ac mewn modd sy'n cydymffurfio, fel y nodir yn yr Gweledigaeth Strategol a'n Pwrpas y Brifysgol.

Mae’r tîm yn rheoli cyllideb flynyddol sydd yn cynyddu bob blwyddyn er mwyn cefnogi ein gwaith mewn meysydd megis trafnidiaeth a theithio cynaliadwy, rheolaeth Safle Twyni Crymlyn sydd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, gwastraff ac ail-gylchu a datblygu’r camau cyntaf mewn prosiectau cynaliadwy.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd a’n Strategaeth Gynaliadwyedd gynhwysfawr, sydd yn cynnwys ein Amcanion a Targedau 19-20, yn arwain ein gwaith ac yn cefnogi Y System Rheoli Amgylcheddol gadarn sydd yn achrededig ag ISO14001:2015 gyda statws Platinwm EcoCampus.

Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr, staff a chymuned leol y Brifysgol i gyfrannu at ein hymdrechion parhaus i wella arferion cynaliadwy yn y Brifysgol ac i arwain y ffordd wrth ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn annog holl staff y Brifysgol i gofrestru i’n cynllun ymgysylltu â staff, SWell.

Cewch ragor o wybodaeth isod am wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd a sut y gallwch ymuno â'n hymdrechion ym Mhrifysgol Abertawe i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.