YSBRYDOLI’R GENHEDLAETH NESAF

Gweithdai, Cymorth Addysgu a Chyngor Gyrfaol ar gyfer Meddygaeth a Gwyddoniaeth

Myfyriwr sy'n addysgu plant ysgol am nanofeddygaeth

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Fel Ysgol Feddygaeth flaenllaw yn y DU, rydym yn ymroddedig i ddarparu cymorth hygyrch am ddim ar gyfer dysgwyr oedran ysgol.

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr, ysgolion, athrawon, ymgynghorwyr gyrfaoedd a rhieni er mwyn codi uchelgeisiau dysgwyr a’u cefnogi yn ystod camau pwysig eu taith addysg; eu helpu i gyflawni eu potensial llawn ar lefel gradd a thu hwnt a gwireddu llwyddiannau gwirioneddol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan annog dysgwyr i ddilyn gyrfaoedd ym maes meddygaeth, gwyddorau bywyd a gofal iechyd. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, rydym wrthi’n ymgysylltu ag ysgolion a cholegau, gan ddarparu amrywiaeth o weithgareddau’n fewnol a rhai allanol, sesiynau a gweithdai i helpu myfyrwyr i ddysgu rhagor am eu hopsiynau astudio, rhagolygon gyrfaol a bywyd yn y Brifysgol a’r Ysgol Feddygaeth.

 

Yn sgîl yr heriau presennol ynghylch Covid-19, rydym yn y broses o symud ein gweithgareddau cefnogi dysgwyr yn yr Ysgol Feddygaeth i fod ar-lein, a chynnig dewis rhithwir ichi.

3ydd yn y derynas unedig ar gyfer (The Times and Sunday Times Good University Guide)

Ysbyty Tedi

Myfyrwyr Meddygaeth Abertawe gyda tedis yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Mae Ysbyty Tedi Prifysgol Abertawe yn grŵp sy’n cynnwys myfyrwyr cyfeillgar sy’n cynnal gweithdai mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid yn y rhanbarth a’u nod yw ymgyfarwyddo plant â sefyllfaoedd iechyd a gofal iechyd. Trwy weithgareddau hwyl a rhyngweithio wedi’u teilwra i oedran a gallu’r grŵp, mae plant yn gallu dysgu am fwyta’n iach, golchi dwylo, cymorth cyntaf, llawdriniaeth, pennu swyddogaeth yr ysgyfaint a llawer mwy. Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd pob plentyn yn troi’n Feddyg Tedi bach ac yn derbyn tystysgrif.

 

Cysylltwch â ni er mwyn archebu gweithdy

 

Ehangu Mynediad

Plant Safon-Uwch yn ymarfer sgiliau clinigol yn ystod ymweld i'r Brifysgol

Rydym yn teimlo’n gryf am wneud gyrfaoedd ym maes meddygaeth, gwyddoniaeth a gofal iechyd yn hygyrch i bobl ifanc o bob cefndir. Ein nod yw ehangu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc o ystod eang o gefndiroedd er mwyn iddynt elwa ar addysg uwch trwy weithgareddau wedi’u llunio a’u cydlynu’n dda sy’n cynyddu ac yn cefnogi dilyniant i addysg uwch. Hefyd rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru er mwyn darparu cyfleoedd sy’n codi uchelgeisiau disgyblion  ysgolion yn  ardaloedd difreintiedig  y rhanbarth.

 

Cysylltwch â ni er mwyn dysgu mwy

Cyngor Gyrfaol

Llyfrau cartŵn gyda doctoriaid bag ar ben, Bici a meddyginiaeth gyda Bwrdd morter arnofio a jig-so yn dod â'r cyfan at ei gilydd

Cymorth Astudio

Arbrawf Gwyddoniaeth cartŵn gyda biceri, gogls, Pippets. Pill, celloedd a helics dwbl

Cymorth Addysgu

Delwedd cartŵn o athro a myfyrwyr

SUT GALLWN EICH HELPU OS YDYCH YN…

Mynd i Brifysgol
Llyfrau cartŵn gyda athro a disgyblion

Gyda'r ysgol neu'r Coleg yn gorffen yn gynt nag arfer, efallai y byddwch yn teimlo'n ansicr wrth aros i gymryd y cam nesaf i mewn i'r brifysgol. Beth am gael teimlad o sut beth yw astudio yn y Brifysgol?

 

null

Astudio cyrsiau Safon Uwch Astudio cyrsiau TGAU Chwilio am Gyngor Gyrfaol Athro Ymgynghorydd Gyrfaoedd