Myfyriwr yn ennill cyfle i gael blas ar fywyd Prif Swyddog Gweithredu Wyevale am ddydd

Enillodd Tom Harris, Myfyriwr BSc Rheoli Busnes, gystadleuaeth ‘Cysgodi Prif Swyddog Gweithredu’ yr Ysgol Reolaeth, a roddodd gyfle iddo gysgodi Prif Swyddog Gweithredu Wyevale, a chael profiad rheoli gwerthfawr gan arbenigwr yn ei faes.

Tom Harris and Wyevale CEO Roger Mclaughlin

Mae Tîm Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth  yn cynnig cymorth cyflogadwyedd parhaus i fyfyrwyr, o sesiynau mentora un i un a chyngor ar CV a chyfweliadau, i gynnal digwyddiadau rhwydweithio busnes a sicrhau lleoliadau profiad gwaith. Mae Tom wedi manteisio i'r eithaf ar y cymorth sydd wedi bod ar gael yn ystod ei bedair blynedd ym Mhrifysgol Abertawe, a phan glywodd am gystadleuaeth y Tîm Gyrfaoedd i Gysgodi Prif Swyddog Gweithredu cydiodd yn y cyfle ar unwaith. Prif Swyddog Gweithredu Wyevale, Roger McLaughlin, a fu'n beirniadu'r cynigion. Gofynnwyd i fyfyrwyr greu a lanlwytho eu CV ar ffurf fideo, ac enillodd Tom gyfle unigryw i dreulio diwrnod yn eu pencadlys yn Syon Park, Brentfield. Drwy gysgodi McLaughlin ar ddiwrnod masnachu craidd ar ddechrau mis Mawrth, cafodd Tom brofiad gwaith gwerthfawr i'w ychwanegu at ei CV, a'r cyfle i ymdrochi mewn amgylchedd gwaith prysur, ynghyd â chipolwg ar rolau a chyfrifoldebau prif swyddog gweithredu.

Roedd yn gyfle perffaith i Tom, sy'n arddwr brwd, dreulio amser yng nghanolfan nwyddau garddio fwyaf y DU. Gan fod y cwmni'n berchen ar 147 o ganolfannau garddio ledled y DU, yn ogystal â chael profiad o sefydliad a oedd o ddiddordeb iddo, roedd Tom hefyd yn awyddus i ddysgu sut mae Prif Swyddog Gweithredu'n rheoli ei gyfrifoldebau'n effeithiol ac yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio'n fasnachol ar y sefydliad cyfan. Gan edrych yn ôl ar y diwrnod prysur, meddai Tom: "Treuliais i'r diwrnod cyfan yn cysgodi Roger, felly clywais i bopeth a glywodd ef a gwelais i bopeth a welodd ef.

"Y rhan fwyaf cyffrous yn fy marn i oedd bod yn rhan o gyfarfod y gweithredwyr yn y bore.... gwrando ar y tîm dynamig yn trafod agweddau gwahanol ar y busnes. Am gyfle gwych!"

Meddai Tom hefyd: "Roedd yn berthnasol iawn i'm cwrs yn y brifysgol, gan fy mod i'n astudio modiwl ar arweinyddiaeth y tymor hwn. Ces i gipolwg ar beth mae Prif Swyddog Gweithredu'n disgwyl o'i dîm a sut gall arddull arweinyddiaeth helpu i gyflawni hyn."

Gan amlygu ymhellach pa mor fuddiol oedd y profiad iddo a pham dylai myfyrwyr eraill gymryd rhan mewn gweithgareddau fel hyn, meddai Tom:

"Roedd yn ddefnyddiol iawn i'r CV, ac, yn bwysicaf oll, i'r farchnad swyddi graddedig a lleoliadau gwaith. Mae cyfwelwyr am weld profiad ychwanegol wrth i chi wneud cais am swydd, ac mae'r Tîm Gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd sy'n eich helpu i gael y profiad hwnnw.

"Gwnaethon nhw fy nghefnogi pan oeddwn i'n gwneud ceisiadau am flwyddyn ar leoliad gwaith, drwy gynnal cyfweliadau ymarfer a chymorth i sicrhau lleoliad gwaith - maen nhw'n dîm cymorth cyson a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar eich nod hefyd.

"Fy argymhelliad...achubwch ar y cyfleoedd gwych sy'n cael eu cynnig i chi!"

Meddai Jess Loomba, Ymgynghorydd Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth a drefnodd y gystadleuaeth:

"Yn y Tîm Gyrfaoedd, rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd ymarferol o helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau ac i ddatblygu'n broffesiynol. Mae ymweliad Tom â Wyevale yn enghraifft berffaith o hyn ac rydym yn ddiolchgar i'r cwmni am gynnig y cyfle hwn i fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth.

"Gan fod Tom wedi gwneud argraff gyntaf wych, bydd y gystadleuaeth 'Cysgodi Prif Swyddog Gweithredu' yn cael ei chynnal yn rheolaidd, gan roi cyfle i ragor o fyfyrwyr wella eu sgiliau a phrofi diwrnod ym mywyd Prif Swyddog Gweithredu."

 

Am ragor o wybodaeth am Wyevale

Am ragor o wybodaeth am gymorth cyflogadwyedd yn yr Ysgol Reolaeth, cysylltwch â Thîm Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth.