Myfyriwr o'r Ysgol Reolaeth yn cynrychioli Prifysgol Abertawe yn Hacathon HEInnovate 2018

Bu Anna Edwards, myfyriwr BSc Economeg a Busnes o'r Ysgol Reolaeth, yn cymryd rhan yn Hacathon deuddydd HEInnovate, gan gynrychioli Prifysgol Abertawe mewn trafodaethau am addysg uwch, ochr yn ochr ag arbenigwyr, llunwyr polisi, rhanddeiliaid a myfyrwyr o sefydliadau addysg uwch Ewropeaidd.

Anna Edwards attending HEI-Hack 2018Enillodd Anna le yn wyneb cystadleuaeth sylweddol i gynrychioli'r Ysgol Reolaeth a Phrifysgol Abertawe yn Hacathon 2018 HEInnovate: 'Make Innovation Work in Higher Education' a gynhaliwyd yng nghanolfan gynadledda'r Egg ym Mrwsel rhwng 27 a 28 Chwefror. Trefnwyd y digwyddiad deuddydd gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Y nod oedd mynd i'r afael â chwestiynau allweddol sy'n wynebu sefydliadau addysg uwch megis 'pam dylai sefydliadau addysg uwch ddod yn arloesol ac yn entrepreneuraidd a sut?" a gofynnwyd i fyfyrwyr rannu eu meddyliau a'u syniadau am arloesi mewn addysg uwch.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys anerchiadau cyweirnod, sesiynau llawn, sesiynau ymneilltuo rhyngweithiol, cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth a chyd-ddysgu, yn ogystal â'r hacathon deuddydd lle bu 30 o fyfyrwyr o 30 o sefydliadau addysg uwch Ewropeaidd yn cystadlu mewn pum tîm rhyngwladol. Gofynnwyd i bob tîm drafod a llunio syniadau am sut, o safbwynt myfyriwr, y gallai addysg mewn sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop ddod yn fwy entrepreneuraidd. Ar ail ddiwrnod y gynhadledd, gofynnwyd iddynt gyflwyno eu syniadau a'u strategaethau ger bron panel o arbenigwyr.

Canmolodd Anna'r digwyddiad fel cyfle gwlych i ddysgu mwy am sefydliadau addysg uwch eraill. Meddai: "Mwynheais ryngweithio â'r unigolion eraill a dysgu am ddiwylliant ac amgylchedd eu gwledydd yn gyffredinol ac o fewn y system addysg. Dysgais fod Prifysgol Abertawe ar flaen y gad oherwydd ei rhaglenni arloesol a'r cyfleoedd sy'n cael eu cynnig, o'i chymharu â phrifysgolion eraill ledled Ewrop."

Bu mentoriaid o Wlad Belg, Sbaen, Portiwgal a Chymru wrth law drwy gydol y ddau ddiwrnod i gefnogi'r timau o fyfyrwyr. Yn eu plith roedd darlithydd a Chyfarwyddwr Menter a Chyflogadwyedd yr Ysgol Reolaeth, Dave Bolton, a ddywedodd fod y digwyddiad wedi "cynnig llawer o ymborth i'r meddwl a chyfle gwych i gynyddu ein cysylltiadau a hybu enw da'r Brifysgol."

Dywedodd Dave hefyd: "Roedd yn wych gallu dysgu a rhannu arfer gorau, a chynnwys ein myfyrwyr yn y trafodaethau.

"Gweithiodd yr holl dimau'n hynod galed, ac rwy'n falch iawn o ddweud bod Anna wedi ei chynrychioli ei hun a'r Brifysgol yn arbennig o dda."

 

HEInnovate: Mae HEInnovate yn un o fentrau'r Comisiwn Ewropeaidd, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg a Diwylliant a Fforwm LEED y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a chafodd ei gefnogi gan banel o chwe arbenigwr annibynnol. Mae'n offeryn hunanasesu am ddim sydd ar gael i bob math o sefydliad addysg uwch. Mae'n caniatáu iddynt eu meincnodi eu hunain yn erbyn meini prawf i asesu natur arloesol ac entrepreneuraidd eu hamgylchedd addysg uwch.