Dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cydnabod Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth am ysbrydoli eraill

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018 Prifysgol Abertawe, mae Dr Louisa Huxtable-Thomas, Uwch-ddarlithydd Ymgysylltu รข Busnes yn yr Ysgol Reolaeth, wedi cael ei chanmol am ei gallu i ysbrydoli eraill.

Louisa Huxtable-Thomas Profile Image

Mae 8 Mawrth 2018 yn dathlu dechrau ymgyrch flynyddol Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Thema'r ymgyrch fyd-eang eleni yw 'Pwyso am Newid' a cheir pwyslais ar hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae Prifysgol Abertawe'n cyfrannu at y dathliadau rhyngwladol drwy amlygu  amrywiaeth o fenywod llwyddiannus ac ysbrydoledig sy'n gweithio ac yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe neu sydd wedi gweithio ac astudio yn y sefydliad a'i gefnogi, nawr ac yn y gorffennol. Ymhlith y menywod a enwebwyd i gael eu cydnabod gan staff, cydweithwyr a myfyrwyr Prifysgol Abertawe, dan thema'r Brifysgol,'Codwch wrth i chi ddringo', y mae Dr Louisa Huxtable-Thomas, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth.

Enwebwyd Louisa am fod yn "unigolyn diwyd iawn sy'n ymroddedig i'w myfyrwyr ac i weledigaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n gweithio'n hynod galed i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael y gofal a'r cymorth mae eu hangen arnynt. Mae'n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau i helpu eraill (staff a myfyrwyr). Mae hi bob amser yn gweld ochr orau pobl ac yn gwneud pob ymdrech i'w hannog i gyflawni eu nodau.”

Mae Louisa wedi cael gyrfa amrywiol, gan gynnwys profiad ym maes ymgynghori amgylcheddol, llunio polisi ar lefel ranbarthol a llywodraeth leol, yn ogystal â chymorth a deori busnes.

Ar ôl iddi gwblhau ei PhD yn 2009, symudodd ei diddordebau ymchwil yn gynyddol i gyfeiriad busnes a rheoli. Mae ei gwaith wedi cael ei gyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol a'i gyhoeddi yn yr International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research (IJEBR). Mae hi wedi ysgrifennu penodau llyfr ar gyfer Sage a Springer hefyd. Mae gan Louisa Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygu Addysg Uwch ac mae hi wedi datblygu, addysgu ac asesu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth, yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr Meistr a Doethuriaeth.

O ganlyniad i'w diddordeb penodol mewn Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd, mae hi wedi cyfuno damcaniaethau a gwybodaeth empirig o feysydd busnes, gwyddor gymdeithasol, addysg a seicoleg, gan weithio gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru (drwy brosiectau arweinyddiaeth ARWAIN Cymru ac ION) i nodi ffyrdd y gall dulliau mwy entrepreneuraidd o arwain greu arweinwyr a sefydliadau mwy gwydn a llwyddiannus.

Gan chwarae rôl allweddol wrth gefnogi busnesau drwy gamau deori, arloesi a masnacheiddio, yn ogystal â chamau cynnar ymchwil a datblygu, nid yw Louisa wedi'i chyfyngu ei hun i faes entrepreneuriaeth. Mae hi wedi gweithio hefyd gydag academyddion mewn meysydd mor amrywiol â gofal iechyd, e-farchnata, addysg, ynni carbon isel, systemau gwybodaeth, gweithgynhyrchu a thwristiaeth.