Busnesau De-orllewin Cymru i drafod dyfodol cynlluniau trafnidiaeth ar gyfer rhanbarth gyda Ken Skates AC ym Mhrifysgol Abertawe

Bydd busnesau De Cymru yn cael cyfle i drafod cynlluniau trafnidiaeth y dyfodol ar gyfer y rhanbarth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

SoM Atrium

Mae Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe yn cynnal Fforwm Busnes ar y 8fed o Chwefror gyda Ken Skates AC fel y prif siaradwr.

Mae'r Ysgol Rheolaeth yn cynnal y digwyddiad am ddim i roi cyfle i berchnogion busnes ac arweinwyr busnes lleol drafod materion trafnidiaeth allweddol gydag Ysgrifennydd y Cabinet yn ogystal â phanel arbenigol.

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Rheolaeth, fod yr Ysgol yn edrych ymlaen at gefnogi'r gymuned fusnes lleol i gael llais ar  bwnc mor bwysig.

Meddai'r Athro Marc Clement: " Rydyn ni am annog busnesau lleol i weld ein hysgol fel lle y gellir codi cwestiynau pwysig a hefyd rhoi iddynt y llwyfan i holi ein harweinwyr ar faterion sy'n effeithio arnynt, eu staff, eu cwsmeriaid a dyfodol eu busnesau.

"Rydym wrth ein bodd i croesawu Ysgrifennydd y Cabinet i Gampws y Bae a chefnogi First Cymru hefyd. Wrth i ni weld rhaglenni gwaith trawsffurfiol yn mynd rhagddo - megis y £1.3 biliwn o Ranbarth Dinas Bae Abertawe ac adfywio canol dinas Abertawe. Mae'n hanfodol ein bod yn dadlau a thrafod meysydd megis darpariaeth trafnidiaeth gyda'n cymuned fusnes. "

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd Economi a Thrafnidiaeth: "Mae hwn yn amser cyffrous iawn ar gyfer cludiant yng Nghymru ac edrychaf ymlaen at y wobr  y cytundeb gwasanaethau rheilffordd gyntaf yng Nghymru ym mis Mai. O fis Hydref, bydd Trafnidiaeth i Gymru yn hyrwyddo ein gweledigaeth o rwydwaith cludiant o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddi. Er nad oes amheuaeth nad oedd Llywodraeth y DU ar drydaneiddio yn siomedig, rwyf yn benderfynol y byddwn yn trawsnewid y rhwydwaith dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, gan roi teithwyr yn flaenorol ac yn ganolbwynt y cynlluniau.

"Mae angen i ni hefyd fod yn cynllunio ar gyfer ein cenedlaethau i ddod. Yn ein Cynllun Gweithredu Economaidd newydd rydym wedi ymrwymo i arwain y ffordd o dadarbonio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a byddwn yn cyflwyno amryw o fesurau sydd â'r nod o leihau y pelydriad, tacsis a bysiau yng Nghymru i ddim o fewn deng mlynedd. "

Bydd y fforwm yn cynnwys sesiwn holi ac ateb sy'n cynnwys cynrychiolwyr o First Cymru, Cyngor Abertawe, Cyngor Sir Benfro, A Phrifysgol Abertawe.

Ychwanegodd rheolwr gyfarwyddwr First Cymru, Justin Davies, ei bod yn bwysig bod pob math o fusnes wedi'i gynnwys yn y trafodaethau.

Dwedodd ef: "Byddwn yn canolbwyntio ar faterion allweddol megis darpariaeth trafnidiaeth y rhanbarth yn y dyfodol, gan sicrhau bod cysylltiadau cludiant cryf ar gyfer cludiant cyhoeddus busnes a hygyrch ar gyfer y rhanbarth."

"Mae cysylltiadau trafnidiaeth da yn hanfodol ar gyfer twf economaidd a ffyniant - annog buddsoddiad a chreu swyddi a twf. Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r digwyddiad hwn yn yr Ysgol Rheolaeth ac rydym yn edrych ymlaen at gael dadl gynhyrchiol a bywiog ar faterion trafnidiaeth allweddol.

Mae cofrestru i fynychu'r digwyddiad hwn yn am ddim, a nawr yn agor. Mae'r fforwm yn rhedeg o 7.30am i 9.30am yn yr Ysgol Rheolaeth ar Gampws y Bae. Bydd cyfle i rwydweithio a chael brecwast cyn y digwyddiad a chaiff ei gadeirio gan y blaenorol AC Helen Mary Jones, dirprwy gyfarwyddwr Academi Morgan Prifysgol Abertawe.

Ychwanegodd yr Athro Clement: “Edrychwn ymlaen at groesawu ein cymuned fusnes i'n hysgol a helpu i sicrhau ein bod yn gallu llunio dyfodol ein rhanbarth. "

 

 
cliciwch yma i gofrestru.