Cynllun Diwrnodau Agored i Rieni / Warcheidwaid

YMWELD AG YSGOL REOLAETH PRIFYSGOL ABERTAWE HYDREF 13 A HYDREF 27

A yw eich plentyn am astudio rheolaeth busnes, cyfrifeg a chyllid, economeg neu farchnata yn y Brifysgol?

Ydych chi am iddynt fynychu prifysgol gorau Cymru a cael ei addysgu gan ddarlithwyr sydd wedi ennill gwobrau? A fyddech yn hoffi iddynt raddio â sgiliau parod ardderchog ar gyfer gyrfa, yn eu gwneud yn atyniadol i gyflogwyr yn y dyfodol?

Os felly, edrychwch dim pellach nag Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Wrth astudio yn yr ysgol, gallwch fod yn saff o wybod y byddant yn derbyn addysg heb ei hail mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf. Bydd eich plentyn hefyd yn byw mewn llety cyfoes gyda diogelwch 24 awr, sy’n naid i ffwrdd o'r Ysgol.

Yn eistedd o fewn adeiladu £ 22m ar gampws y Bae, mae'r ysgol yn enwog am ei llwyddiannau eithriadol, gan gynnwys:

• Ysgol fusnes 30 uchaf y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil (REF 2014)

• Y 10 uchaf ar gyfer effaith ymchwil (REF 2014)

• Aur am fframwaith addysgu (Gwobr Aur TEF)

Mae cymuned yr Ysgol yn un aml-genedlaethol ac yn gynnwys fyfyrwyr o dros 60 gwlad wahanol. Mae’r Ysgol yn enwog hefyd am gydweithio gyda diwydiant gan gynnwys, Chomisiwn Bevan, Fujitsu, Greenaway Scott, AgorIP a Pfizer; mae’r perthnasau hyn yn ei gwneud yn ganolbwynt ar gyfer partneriaethau busnes arloesol, gyda rhagolwg byd-eang.

Os ydych am brofi hyn eich hun, ymwelwch â ni yn ystod ein diwrnodau agored ar ddydd Sadwrn, Hydref 13 a dydd Sadwrn, 27 Hydref

Archebwch eich lle am Ddiwrnod Agored Hydref 13

Archebwch eich lle am Ddiwrnod Agored Hydref 27

Cofiwch lawr lwytho ap canllaw diwrnod agored Prifysgol Abertawe i gael gwybodaeth ychwanegol cyn eich ymweliad!

Cynghorion diwrnod agored i rieni a gwarcheidwaid

Beth yw fy rôl yn ystod y diwrnod agored?

Mae'n bwysig bod eich plentyn yn gwneud ei benderfyniad ei hun am y brifysgol. Rhannwch eich barn gyda nhw ond peidiwch â cheisio wneud y dewis drostynt.

Er bod angen i chi deimlo'n gyfforddus bod eich plentyn mewn amgylchedd diogel ac yn cael yr addysg orau bosibl, mae'n allweddol eich bod yn grymuso eich plentyn i wneud y penderfyniad sy'n briodol ar eu cyfer.

 

A ddylwn I ofyn fy nghwestiynau fy hun yn ystod y dydd?

Gallwch, wrth gwrs. Unrhyw bryderon â allai fod gennych – Gofynnwch! Fydd tîm staff y brifysgol yn fwy na pharod i roi atebion gonest i chi. Fodd bynnag, mae annog eich plentyn i ofyn ei gwestiynau ei hun hefyd yn bwysig. Bydd yn rhoi cyfle iddynt feithrin perthynas gyda staff a myfyrwyr y brifysgol. Mae cymryd cam yn ôl yn allweddol gan nad ydych eisiau codi cywilydd ar eich plentyn o flaen ei gyfoedion, mae hwn yn ddiwrnod pwysig iddyn nhw.

Mae gwneud rhestr o gwestiynau cyn y diwrnod yn ddefnyddiol, i sicrhau fod pob pryder yn cael eu hateb.

Gwelir enghreifftiau o’r cwestiynnau gallech eu gofyn islawr:

 • Sut mae'r cwrs yn cael ei addysgu? Trwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, ymarferion?
 • A yw'r cwrs yn seiliedig ar arholiad neu yw myfyrwyr yn cael eu hasesu'n barhaus drwy gydol y flwyddyn? Neu oes cymysgedd?
 • Pa swyddi sydd gan eich graddedigion nawr? Unrhyw lwyddiannau?
 • Beth fyddai eich cyngor i fyfyrwyr sydd eisiau gwneud cais am y cwrs? A oes math arbennig o brofiad gwaith yr ydych yn ei argymell?
 • A oes dewis o flwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant?
 • A oes tîm gyrfaoedd wrth law i helpu sicrhau leoliadau gwaith neu swyddi ar ôl graddio?
 • A ydych yn cynnig unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsariaethau?
 • Oes yna sicrwydd o lety ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf? Os felly, a yw'n agos at yr ysgol?
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael ar gampws?
 • A oes presenoldeb diogelwch ar y campws?
 • Beth yw safon gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr? Os oedd yna broblem gyda fy mhlentyn â fydd cymorth ar gael?
 • A yw’r trafnidiaeth leol o gampws I dref o safon uchel?
 • Beth yw'r cyfleoedd lleol ar gyfer gwaith rhan-amser yn ystod y tymor?

 

Pa mor hir ddylen ni aros yn y diwrnod agored?

Mae 3 i 4 awr yn ddigon o amser i sicrhau eich bod yn gweld popeth y mae angen. Fodd bynnag, gall hyn amrywio felly peidiwch â rhoi pwysau ar eich hunain i aros yn hirach os ydych yn teimlo fel eich bod wedi gweld pob peth ac wedi cael eich cwestiynau wedi ateb. Efallai y bydd yn werth chweil ymweld â'r ardaloedd cyfagos os oes gennych amser! Byddem yn argymell archwilio:

 • Y traeth cyfagos, a leolir ychydig wrth ochr yr ysgol reolaeth
 • Canol Dinas Abertawe
 • Y Mwmbwls
 • Gwyr– Mae ein hoff draethau yn cynnwys Caswell a Langland. Os ydych yn hoffi gyrru ychydig yn hwy, mae Rhossili yn hardd ac yn aml yn cael ei gynnwys yn rhestr 10 draethau gorau’r byd.

Rhestr Wirio Diwrnod Agored

 • Caniatáu digon o amser i barcio a cherdded i adeilad Yr Ysgol Reolaeth
 • Ymgyfarwyddwch ag amserlen yr Ysgol a hefyd amserlen y Brifysgol
 • Mynychwch drafodaethau Croeso'r Ysgol, ynghyd â sgyrsiau sy'n benodol i'r cwrs. Byddwch yn siŵr hefyd o fynd i'r trafodaethau Croeso'r brifysgol gyfan yn y Neuadd Fawr
 • Siarad ag academyddion
 • Siarad â llysgenhadon myfyrwyr
 • Ymwelwch â llety'r campws
 • Ymwelwch ag amwynderau'r campws gan gynnwys y Core a Thafarn Tawe
 • Ymwelwch â'r Llyfrgell
 • Casglwch wybodaeth am y cymdeithasau gwahanol o fewn y Brifysgol – Mae gennym dros 120
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried amser i fwyta a mwynhau'r amgylchoedd – bydd llawer ar gael!
 • Os oes gennych amser, ymwelwch â'r ardaloedd cyfagos i brofi pob dim ym mae Abertawe yn cynnig