Cynllun Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr

YMWELD AG YSGOL REOLAETH PRIFYSGOL ABERTAWE HYDREF 13 A HYDREF 27

Gweld eich hun yn astudio mewn adeilad o'r radd flaenaf a leolir tafliad carreg i ffwrdd o draeth?

Ydych chi eisiau gradd a fydd yn gwneud i chi sefyll allan o'r dorf?

Gallwn wneud i hynny ddigwydd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe; sef ysgol busnes 30 uchaf yn y DU ac sy’n eistedd o fewn brifysgol gorau Cymru.

Ysgol sy'n arbenigo mewn rheoli busnes, cyfrifeg a chyllid, economeg a marchnata; y mae’n ganolfan i ddatblygu meddyliau busnes mawr y dyfodol.

P'un a ydych yn gweld eich hun yn gweithio mewn brand byd-eang, neu hyd yn oed yn sefydlu eich ymgynghoriaeth eich hun, mae pob cwrs wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol i chi i sicrhau eich bod yn barod am yrfa cyn gynted ag y byddwch yn graddio. Mae 86% o'n graddedigion yn gweld eu hunain mewn cyflogaeth ar lefel broffesiynol o fewn 6 mis i radio; canran sylweddol i gymharu â sefydliadau arall. 

Yn eistedd o fewn adeiladu £ 22m ar gampws y Bae, mae'r ysgol yn enwog am ei llwyddiannau eithriadol, gan gynnwys:

• Ysgol fusnes 30 uchaf y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil (REF 2014)

• Y 10 uchaf ar gyfer effaith ymchwil (REF 2014)

• Aur am fframwaith addysgu (Gwobr Aur TEF)

Mae cymuned yr Ysgol yn un aml-genedlaethol ac yn gynnwys fyfyrwyr o dros 60 gwlad wahanol. Mae’r Ysgol yn enwog hefyd am gydweithio gyda diwydiant gan gynnwys, Chomisiwn Bevan, Fujitsu, Greenaway Scott, AgorIP a Pfizer; mae’r perthnasau hyn yn ei gwneud yn ganolbwynt ar gyfer partneriaethau busnes arloesol, gyda rhagolwg byd-eang.

Os ydych am brofi hyn eich hun, ymwelwch â ni yn ystod ein diwrnodau agored ar ddydd Sadwrn, Hydref 13 a dydd Sadwrn, 27 Hydref

Cadwch le am Ddiwrnod Agored Hydref 13

Cadwch le am Ddiwrnod Agored Hydref 27

Cofiwch lawr lwytho ap canllaw diwrnod agored Prifysgol Abertawe i gael gwybodaeth ychwanegol cyn eich ymweliad!

Cynghorion Craff Am Ddiwrnodau Agored

Mae paratoi ar gyfer Diwrnod Agored yn allweddol er mwyn sicrhau eich bod yn cael popeth rydych am ei gael allan ohono, o ddeall sut mae'r cwrs a ddewiswyd yn cael ei addysgu, i ddod i adnabod darlithwyr, y campws a'r ardaloedd cyfagos.

Byddwch yn treulio o leiaf 3 blynedd yn y Brifysgol felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar bob dim cyn cofrestru ym mis Medi 2019!

Er mwyn gwneud pethau'n haws i chi, rydyn ni wedi creu rhestr o’n cynghorion gorau ar gyfer mynd i'r afael â Diwrnod Agored. Rydym hefyd wedi cynnwys rhestr o gwestiynau posibl i'w gofyn yn ystod eich ymweliad- I sicrhau eich bod yn gofyn y pethau iawn i fyfyrwyr presennol a darlithwyr yr Ysgol.  

Y Cynghorion

  • Gwnewch gynllun: Ymgyfarwyddwch ag amserlen y diwrnod agored. Edrychwch ar yr hyn yr hoffech ei fynychu a phryd – dyma'r ffordd orau i sicrhau nad ydych yn colli allan ar un rhywbeth. Bydd amserlen yr Ysgol Reolaeth yn cael ei gyhoeddi o'r dudalen hon yn fuan.

 

  • Caniatewch ddigon o amser i deithio: Gall cyrraedd yn hwyr golygu eich bod yn colli allan ar wybodaeth allweddol felly mae’n bwysig eich bod yn caniatáu digon o amser i gyrraedd campws. Mae hefyd yn werth nodi lleoliad y maes parcio agosaf a hefyd ymgyfarwyddo â chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus sy’n cysylltu’r campws i ganol Abertawe.

 

  • Peidiwch â bod yn swil: Os ydych chi'n cyrraedd ac yn teimlo’n ar goll neu yn nerfus, holwch unrhyw aelod o staff y brifysgol am gymorth! Mae ein staff wrth eu boddau yn helpu.

 

  • Sgyrsiau Croesawu: Mae’r Sgyrsiau Croesawu yn ffordd wych o ddod i adnabod y brifysgol a'r Ysgol Reolaeth; byddant hefyd yn rhoi trosolwg i chi o amserlen y diwrnod yn ogystal â chyfeirio chi at bwy ddylech siarad ag am unrhyw gyngor.

 

  • Gwneud ffrindiau: Dydyn ni ddim yn disgwyl i chi i ddod yn ffrindiau gorau gyda rhywun yn ystod y diwrnod ond sgwrsiwch â darpar fyfyrwyr eraill sydd yn yr un sefyllfa â chi. Mae'n beth da i siarad ag efallai y byddan nhw'n rhoi awgrymiadau i chi hefyd. Er bod mynd i'r Brifysgol yn gam mawr, byddwch yn synnu pa mor gyflym yr ydych yn bondio â myfyrwyr eraill.

 

  • Paratowch eich rhieni / gwarcheidwaid: Os ydych chi'n dod gyda'ch rhiant neu warcheidwad, siaradwch gyda nhw am eich cynllun am y Diwrnod Agored. Esboniwch iddyn nhw'r pethau allweddol rydych chi am eu gweld a rhannwch gyda nhw, y rhestr o gwestiynau yr ydych chi am ofyn. Os ydyn nhw'n gwybod eich bod yn barod, fe fyddan nhw'n llai tebygol o reoli’r diwrnod.

20 Cwestiwn i ofyn yn ystod Diwrnod Agored

Mae gofyn cwestiynau yn ystod Diwrnod Agored yn bwysig. Er y byddwch yn mynychu cyflwyniadau gan staff y brifysgol, mae hefyd yn werth gofyn cwestiynau ychwanegol er mwyn i chi gael y gorau allan o'ch ymweliad.

Rydyn ni wedi cynhyrchu rhestr o'r 20 cwestiwn fwyaf pwysig i ofyn i yn ystod y dydd:

 

Cwestiynau i Academyddion ...

• A oes gennych unrhyw gyngor i ysgrifennu datganiad personol gwych, sy’n tynnu sylw?

• Sut mae'r cwrs yn cael ei addysgu? 

• A yw'r cwrs wedi’i seilio ar asesiad cwrs neu'r arholiadau? Neu a yw'n gymysgedd o'r ddau?

• Sawl awr o ddarlithoedd a seminarau [o fewn eich dewis cwrs] sy'n bodoli bob wythnos?

• Oes gennych chi gysylltiadau da â diwydiant?

• A oes llawer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith neu leoliadau?

• Pa fath o swyddi mae eich graddedigion wedi sicrhau ers graddio?

• Beth sy'n gosod eich cwrs ar wahân i gyrsiau tebyg mewn prifysgolion eraill?

• Pa mor fawr yw darlithoedd a seminarau [o fewn eich dewis cwrs] fel arfer?

• Pam ddylwn i ddewis Prifysgol Abertawe?

 

Cwestiynau i Lysgenhadon myfyrwyr ...

• Pa lefel o gymorth ydych chi'n ei gael gan staff y Brifysgol (academyddion a gwasanaethau cefnogi)?

• Beth ydych chi'n ei garu am y Brifysgol?

• Beth fyddech chi'n ei newid am y Brifysgol?

• Beth yw eich hoff beth am Abertawe fel dinas?

• A oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus?

• Oes gennych chi unrhyw gyngor i mi pe bawn i'n dewis Prifysgol Abertawe?

• Ydy’r tîm gyrfaoedd yn dda? Ydych chi wedi'u defnyddio?

• Ydy hi'n hawdd dod o hyd i swydd ran-amser?

• Beth yw'r clybiau a'r cymdeithasau y gallaf ymuno â nhw?

• Pam wnaethost ti ddewis Prifysgol Abertawe?