Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n adeiladu ar sylfeini hirsefydlog fel un o'r darparwyr mwyaf blaenllaw addysg Rheolaeth, Cyfrifeg ac Economeg yn y DU.

Gweledigaeth yr Ysgol yw gwneud gwahaniaeth i gymdeithas a'r economi, yn lleol ac yn fyd-eang, drwy'r rhagoriaeth mewn addysgu a arweinir gan ymchwil sydd wedi rhoi'r Ysgol yn yr 17eg safle yn y DU am effaith ymchwil a'r 26ain safle yn y DU am ragoriaeth ymchwil, sydd i gyd yn cyfrannu at ein hymgyrch barhaus i fod ymhlith yr ysgolion busnes gorau yng Nghymru a'r DU.

Amgylchedd

Mae gan yr Ysgol Reolaeth dros 150 o aelodau staff a mwy na 2000 o fyfyrwyr sy'n astudio ar Gampws y Bae a adeiladwyd yn sgil buddsoddiad o £450 miliwn. Mae adeilad yr Ysgol Reolaeth  ei hun yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys Atriwm cymunedol ysblennydd, ystafelloedd addysgu, ystafell cyfarfod a chyfarpar TG newydd.

Mae'r Ysgol Reolaeth, ynghyd â'r Neuadd Fawr, yn cynnig cyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau, o fewn hanner milltir o goridor yr M4. Mae'r rhain eisoes wedi denu nifer o ddigwyddiadau blaenllaw a phwysig yn ystod y cyfnod byr ers agor Campws y Bae.

Uchelgais

Drwy ei gweithgareddau mentergarwch ac arloesi ac ymgysylltu â busnes, mae'r Ysgol yn bwriadu canolbwyntio ar dair her fyd-eang: Iechyd a Lles, y Gymdeithas Ddigidol ac Economïau Cynaliadwy.  Ein nod yw darparu addysg o safon fyd-eang drwy gydweithio, arloesi a meddylfryd ffres. Rydym yn ymfalchïo yn y profiad rhagorol i fyfyrwyr a ddarperir yma yn yr Ysgol Reolaeth, sy'n sicrhau amgylchedd dysgu meithringar ac yn datblygu ein staff yn unol ag uchelgais ehangach y Brifysgol i seilio popeth rydym yn ei wneud ar gyfres o werthoedd craidd. 

Cyfle

Uchelgais yr Ysgol Reolaeth yw cael ei hadnabod yn fyd-eang am fod yn ganolfan rhagoriaeth addysgol, gan weithio mewn partneriaeth ag adrannau eraill Prifysgol Abertawe a sefydliadau eraill i greu rhaglenni ar y cyd sy'n adlewyrchu'r sgiliau mae gweithle sy'n datblygu'n galw amdanynt.

*Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014: Sefydliadau wedi'u graddio fesul pwnc

Athena Swan

Mae’r Ysgol Reolaeth yn ymrwymedig i sicrhau cydraddoldeb rhywiol yn y gweithlu ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at gyflwyno gwobr Efydd Athena SWAN. Dysgwch fwy am ein hymrwymiad yma.