Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Wybodaeth ddiweddaraf Coronafeirws

Yn sgil cyhoeddiadau Llywodraeth y DU a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch lledaeniad y Coronafeirws newydd, yr Ysgol Haf Meddygaeth, Iechyd a Gwyddoniaeth 2020 wedi ei gohirio.

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf, cwblhewch y ffurflen Cofrestru eich Diddordeb. Byddwch y cyntaf i gael gwybod am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cael blas ar fywyd prifysgol yn ein Hysgol Haf

Mae’r Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Coleg Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a Choleg Gwyddoniaeth yn eich gwahodd cymryd rhan yn Ysgol Haf Breswyl tri diwrnod o hyd yr haf hon.

Fe’i dyluniwyd i roi blas i chi ar astudio yn y Brifysgol ac mae’n berffaith os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Meddygaeth, Iechyd neu Gwyddoniaeth.

BYDD YR YSGOL HAF YN RHOI’R CYFLE I CHI:

  • Disgleiriwch ymhlith eich cyfoedion oherwydd y bydd yn atgyfnerthu eich datganiad personol a’ch cais UCAS
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau
  • Magwch brofiad drwy fynd i weithdai a arweinir gan academyddion sy’n flaenllaw'n rhyngwladol
  • Ennill mewnwelediad gan fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi cyflwyno cais yn ddiweddar
  • Cael blas go iawn ar fywyd prifysgol
  • Eich helpu i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy hollbwysig hynny a fydd yn hanfodol yn eich gyrfa yn y dyfodol

Pa bryd y cynhelir yr Ysgol Haf? Dydd Mawrth 30ain Mehefin - Dydd Iau 2il Gorffennaf 2020 I'w gadarnhau

Pwy gaiff fynychu? Myfyrwyr Blwyddyn 12

Beth yw’r gost? £100 Bargen Boregodwyr tan 30ain Ebrill 2020. Ar ôl y dyddiad hwn, y pris safonol yw £125 tan ddyddiad cau y cyfnod ymgeisio (31ain Mai 2020 I'w gadarnhau)

Beth mae’r gost yn ei gynnwys? Llety am 2 noson yn Neuaddau Preswyl Prifysgol Abertawe, 2 ddiwrnod llawn o weithgareddau Meddygaeth, Iechyd a Gwyddoniaeth a sesiynau rhagflas, gweithgareddau cymdeithasol gyda’r hwyr a’ch holl brydau bwyd

Beth os nad wyf am aros am 2 noson? Dim problem! Mae gennym amrywiaeth o becynnau eraill ar gael: Gallwch aros am 1 noson (dydd Mercher 1 Gorffennaf) a’r 2 ddiwrnod am £75 neu os ydych yn byw yn lleol a hoffech wneud eich trefniadau llety eich hunan, gallwch ymuno â ni am £50 ar gyfer y 2 ddiwrnod

Sut i gyflwyno cais? Cwblhewch y ffurflen Cofrestru eich Diddordeb ar y dudalen we hon a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y camau nesaf

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein Hysgol Haf 2020, e-bostiwch â ni

Cofrestrwch Eich Diddordeb

Dathlu 100 Mlynedd