Rôl

1. Prif ddiben Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yw darparu adolygiad moesegol o ymchwil sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol a data nad yw ar gael yn gyhoeddus (gan gynnwys data'r Ysgol Feddygaeth).

1.1. Myfyrwyr yr Ysgol Feddygaeth: Adolygu’n foesegol yr holl ymchwil sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol a/neu ddata nad yw ar gael yn gyhoeddus.

1.2. Staff yr Ysgol Feddygaeth: Adolygu’n foesegol yr holl ymchwil sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol a/neu ddata nad yw ar gael yn gyhoeddus pan nad oes system arall ar gael i gynnal adolygiad moesegol ffurfiol.

Myfyrwyr: Os yw myfyrwyr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n dymuno cynnal ymchwil sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol neu ddata nad yw ar gael i'r cyhoedd, rhaid iddynt gyflwyno cais am gymeradwyaeth yr Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil. Lle bo'r ymchwil yn cynnwys data'r GIG, data sy’n ymwneud â chleifion, gweithwyr proffesiynol neu safleoedd y GIG, yna dylid anfon cais i'r Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil cyn cyflwyno cais i’r Pwyllgor Moeseg Ymchwil Lleol. Os yw myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil dramor, bydd rhaid iddynt geisio cymeradwyaeth y Pwyllgor o hyd.

Staff: Os yw staff yn cynnal ymchwil sy'n cynnwys myfyrwyr neu ddata'r Ysgol Feddygaeth, dylent hefyd geisio cymeradwyaeth y pwyllgor os nad yw'r ymchwil yn cynnwys cleifion y GIG. Os yw staff yn bwriadu gwneud ymchwil sy'n cynnwys cleifion y GIG, dylid ceisio cymeradwyaeth y Pwyllgor Moeseg Ymchwil Lleol perthnasol. Os ceir cymeradwyaeth y pwyllgor hwnnw, ni fydd angen cyflwyno cais i'r Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil.

2. Mae un o’r canlyniadau isod yn bosib ar gyfer cais a gyflwynir i’r pwyllgor:

  • cymeradwyo
  • cymeradwyo yn amodol ar weithredu gan y Cadeirydd
  • penderfynu bod angen diwygio'r cais a'i ailgyflwyno.
  • heb ei gymeradwyo
  • angen cyflwyno cais i'r Pwyllgor Moeseg Ymchwil lleol cyn y gellir rhoi cymeradwyaeth.

3. Bydd Cadeirydd y pwyllgor yn llunio adroddiad tymhorol sy'n manylu ar eithriadau, ac adroddiad blynyddol i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil i'w gymeradwyo cyn cyflwyno'r adroddiad Moeseg Ymchwil a Llywodraethu Ymchwil i Bwyllgor Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Byddai hyn yn cynnwys data meintiol.

(PWYSIG - Wrth gynnal ymchwil y tu allan i'r DU, dylid ceisio caniatâd moesegol yn lleol yn ogystal â chan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol).

Bydd yr Ysgol Feddygaeth yn: darparu adolygiad moesegol ar gyfer ymchwil sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol a/neu ddata nad yw ar gael yn gyhoeddus pan nad oes system arall ar gyfer adolygiad moesegol ffurfiol ar gael.

Gwybodaeth Bwysig