Rôl

Prif ddiben Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yw darparu trosolwg strategol o'r ffyrdd priodol o sicrhau moeseg a llywodraethu ymchwil a wneir yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y rhain yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a statudau mewn grym sy'n berthnasol i gynnal ymchwil, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 1998; Deddf Meinweoedd Dynol 2004; Deddf Galluedd Meddyliol 2005; Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006; Rheoliadau Meddyginiaethau i'w Defnyddio gan Bobl (Treialon Clinigol) 2004; Deddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986 a'r Pwyllgor Rhyngwladol ar Harmoneiddio Arfer Clinigol Da (ICH GCP).

Bydd Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth yn adrodd unwaith y tymor i Is-bwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Brifysgol, gan nodi unrhyw anawsterau a wynebwyd wrth gynnal adolygiadau moesegol ac amlygu unrhyw honiadau o gamymddygiad mewn ymchwil neu eithriadau yn ystod y cyfnod. Bydd pob aelod o'r Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil yn cyflwyno adroddiad electronig ar y maes mae'n ei gynrychioli i Ysgrifennydd y Pwyllgor cyn y cyfarfod ac yn rhoi cyflwyniad llafar ar ei sail.

Os ceir anghytundeb ynghylch cymeradwyaeth foesegol ymhlith aelodau Is-bwyllgorau Moeseg Ymchwil Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, dylid eu cyfeirio at sylw Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth i'w datrys. Os nad yw hyn yn bosib, neu os cyfyd unrhyw broblemau eraill nad oes modd eu datrys o fewn yr Ysgol Feddygaeth, dylid eu cyfeirio at sylw Is-bwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Brifysgol.

Gwybodaeth Bwysig