Effaith Ymchwil Yr Ysgol Feddygaeth

Ers ei sefydlu yn 2004, mae'r Ysgol Feddygaeth wedi rhoi pwyslais ar gael effaith ar ymarfer clinigol ac iechyd. Rydym yn gwneud hyn drwy arloesi, technoleg a rhagoriaeth ymchwil. Mae ein hymagwedd yn rhyngddisgyblaethol wrth reddf ac mae hyn wedi cael effaith ar iechyd, lles a chyfoeth byd-eang, fel y dengys canlyniadau REF2014.

Gwenwyneg Enetig

Llun Gwenwyneg Enetig

Cyflwyno’r cysyniad o lefelau 'diogel' o gysylltiad â genowenynau a sut mae hyn wedi bod o fudd i gleifion a'r diwydiant fferyllol

Rydym wedi dangos nad yw lefelau isel iawn o gysylltiad â chyfryngau sy’n niweidio DNA (carsinogenau) yn berthnasol o safbwynt biolegol bob amser oherwydd ein mecanweithiau amddiffynnol cynhenid. Mae hyn yn golygu nad yw lefelau isel iawn o halogiad carsinogenaidd yn peri pryder mawr o safbwynt iechyd, a bod hyn â goblygiadau pwysig ar gyfer datblygu cyffuriau. Mae’r darganfyddiadau hyn yn adlewyrchu’r ffaith ein bod yn byw mewn amgylchedd lle mae lefel isel o gyfryngau sy’n niweidio DNA, megis ocsigen, golau haul a chyfryngau deietegol ac yn y blaen, o'n cwmpas ym mhobman.

Darllenwch fwy am Effaith Gwenwyneg Enetig

Derbyniadau Brys i'r Ysbyty

Ambiwlans

Lleihau derbyniadau brys i'r ysbyty ar gyfer cleifion, gofalwyr a darparwyr iechyd, drwy wella gofal y tu allan i’r ysbyty. 

O ganlyniad i fabwysiadu ymchwil i weithdrefnau eraill yn lle anfon ambiwlans a chludo claf i’r ysbyty, llwyddwyd i leihau derbyniadau brys i’r ysbyty ac arbed costau, heb beryglu profiad, diogelwch nac ansawdd gofal cleifion.

Darllenwch fwy am Effaith Derbyniadau Brys i’r Ysbyty

Gastroenteroleg

Endosgop

Dylanwadu ar bolisi cenedlaethol er mwyn gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaeth a gofal cleifion ym maes gastroenteroleg

Mae’r astudiaeth achos effaith hon yn dangos effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd dau ddatblygiad newydd yn Abertawe: mynediad agored i wasanaethau ysbyty i gleifion â chlefyd llid y coluddyn; a mwy o gyfrifoldeb i nyrsys, yn enwedig fel endosgopyddion.

Darllenwch fwy am Effaith Gastroenteroleg

Gwybodeg Iechyd

Llun Gwybodeg Iechyd

Datblygu a gweithredu safonau cenedlaethol i wella strwythur a chynnwys cofnodion cleifion

Mae cofnodion cleifion yn ategu'r gwaith o ddarparu gofal iechyd. Maent yn cynnwys gwybodaeth sy’n sail i ddarparu gwasanaeth, archwilio ac ymchwil. Dangosodd astudiaethau a gynhaliwyd yn Abertawe rhwng 2000 a 2011 am y tro cyntaf fod cofnodion y GIG yn gyfyngedig o ran ansawdd a defnydd. Buom yn cydweithio wedyn â Choleg Brenhinol y Meddygon i ddatblygu safonau cenedlaethol ar gyfer strwythur a chynnwys cofnodion cleifion.

Darllenwch fwy am Effaith Gwybodeg Iechyd