Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Sean yn mwynhau treulio amser mas tu fas yn ystod cyfyngiadau symud

Mae’r myfyriwr PhD presennol a’r cyn-fyfyriwr BSc mewn Biocemeg Feddygol Sean Holm, yn rhannu ciplun o’i fywyd yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Yn ystod cyfyngiadau symud, gall fod yn heriol iawn llenwi holl oriau eich diwrnod. Fel myfyriwr PhD, byddwn yn treulio oriau di-ben-draw yn cynnal arbrofion yn y labordy, serch hynny mae ymchwil hyd yn oed wedi dod i ben oherwydd COVID19. Bellach rwy’n gaeth i fy nhŷ, ond rwy’n cadw at drefn lem ac yn canolbwyntio ar ysgrifennu fy nhraethawd estynedig.

Serch hynny, ni all ysgrifennu lenwi’r bwlch o beidio â bod yn y labordy. Felly, dechreuais chwilio am weithgareddau newydd i lenwi’r bwlch hwnnw. Dechreuais i chwilio yn yr ardd, treuliais lawer o ddiwrodau’n tocio perthi, yn chwynnu’r lawnt ac yn plannu gwelyau blodau newydd, ond roedd ceisio dod o hyd i blanhigion newydd neu hadau’n dasg amhosibl, felly rhoddais y gorau i arddio am y tro.

Nesaf, trois fy llaw at fod yn dasgmon. Roedd tipyn o waith i’w wneud o amgylch y tŷ yr oeddwn wedi bod yn ei osgoi gan fy mod mor brysur gyda’m hastudiaethau. Am adeg, gwnaeth hyn fy nghadw’n brysur a llenwi’r angen ynof i wneud rhywbeth ymarferol a chael canlyniadau da. Yn anffodus, dim ond hyn a hyn o bethau yr oedd angen eu trwsio, craciau yr oedd angen eu llenwi a waliau yr oedd angen eu paentio. Yn rhy gyflym, roedd fy rhestr o dasgau wedi’i chwblhau ac roedd yn rhaid imi symud ymlaen at weithgaredd arall.

Yna, cefais gyfnod o ddiflastod llwyr a byddwn yn dweud celwydd os byddwn yn dweud fy mod eisiau torri rhywbeth ‘ar ddamwain’ er mwyn cael rhywbeth arall i’w drwsio. Trwy lwc, daeth y diflastod hwn i ben gyda dechrau arbrofi yn y gegin.

Rwyf bob amser wedi mwynhau coginio, ond yn methu dod o hyd i’r amser, ond nawr gyda llwyth o amser hamdden, gallwn roi cynnig ar fy mreuddwydion coginio gyda ryseitiau cymhleth a llafurus. Roedd cael gweithdrefnau gydag amseru gofalus, rheoli union dymheredd a mesur union bethau, fel bod yn ôl yn y labordy.

Hyd yn hyn, efallai fy hoff ‘arbrawf’ a’r un mwyaf llwyddiannus oedd hufen iâ cwstard siocled. Tasg hir a beichus ond roedd y canlyniad yn werth chweil. Rysait i ddilyn yn fuan …

Rhannu'r stori