YSBRYDOLI’R GENHEDLAETH NESAF

Gweithdai, Cymorth Addysgu a Chyngor Gyrfaol ar gyfer Meddygaeth a Gwyddoniaeth

Myfyriwr sy'n addysgu plant ysgol am nanofeddygaeth

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Fel Ysgol Feddygaeth flaenllaw yn y DU, rydym yn ymroddedig i ddarparu cymorth hygyrch am ddim ar gyfer dysgwyr oedran ysgol.

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr, ysgolion, athrawon, ymgynghorwyr gyrfaoedd a rhieni er mwyn codi uchelgeisiau dysgwyr a’u cefnogi yn ystod camau pwysig eu taith addysg; eu helpu i gyflawni eu potensial llawn ar lefel gradd a thu hwnt a gwireddu llwyddiannau gwirioneddol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan annog dysgwyr i ddilyn gyrfaoedd ym maes meddygaeth, gwyddorau bywyd a gofal iechyd. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, rydym wrthi’n ymgysylltu ag ysgolion a cholegau, gan ddarparu amrywiaeth o weithgareddau’n fewnol a rhai allanol, sesiynau a gweithdai i helpu myfyrwyr i ddysgu rhagor am eu hopsiynau astudio, rhagolygon gyrfaol a bywyd yn y Brifysgol a’r Ysgol Feddygaeth.

 

Yn sgîl yr heriau presennol ynghylch Covid-19, rydym yn y broses o symud ein gweithgareddau cefnogi dysgwyr yn yr Ysgol Feddygaeth i fod ar-lein, a chynnig dewis rhithwir ichi.

3ydd yn y derynas unedig ar gyfer (The Times and Sunday Times Good University Guide)

Ysbyty Tedi

Myfyrwyr Meddygaeth Abertawe gyda tedis yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Mae Ysbyty Tedi Prifysgol Abertawe yn grŵp sy’n cynnwys myfyrwyr cyfeillgar sy’n cynnal gweithdai mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid yn y rhanbarth a’u nod yw ymgyfarwyddo plant â sefyllfaoedd iechyd a gofal iechyd. Trwy weithgareddau hwyl a rhyngweithio wedi’u teilwra i oedran a gallu’r grŵp, mae plant yn gallu dysgu am fwyta’n iach, golchi dwylo, cymorth cyntaf, llawdriniaeth, pennu swyddogaeth yr ysgyfaint a llawer mwy. Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd pob plentyn yn troi’n Feddyg Tedi bach ac yn derbyn tystysgrif.

 

Cysylltwch â ni er mwyn archebu gweithdy

 

Ehangu Mynediad

Plant Safon-Uwch yn ymarfer sgiliau clinigol yn ystod ymweld i'r Brifysgol

Rydym yn teimlo’n gryf am wneud gyrfaoedd ym maes meddygaeth, gwyddoniaeth a gofal iechyd yn hygyrch i bobl ifanc o bob cefndir. Ein nod yw ehangu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc o ystod eang o gefndiroedd er mwyn iddynt elwa ar addysg uwch trwy weithgareddau wedi’u llunio a’u cydlynu’n dda sy’n cynyddu ac yn cefnogi dilyniant i addysg uwch. Hefyd rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru er mwyn darparu cyfleoedd sy’n codi uchelgeisiau disgyblion  ysgolion yn  ardaloedd difreintiedig  y rhanbarth.

 

Cysylltwch â ni er mwyn dysgu mwy

Cyngor Gyrfaol

Llyfrau cartŵn gyda doctoriaid bag ar ben, Bici a meddyginiaeth gyda Bwrdd morter arnofio a jig-so yn dod â'r cyfan at ei gilydd

Cymorth Astudio

Arbrawf Gwyddoniaeth cartŵn gyda biceri, gogls, Pippets. Pill, celloedd a helics dwbl

Cymorth Addysgu

Delwedd cartŵn o athro a myfyrwyr

SUT GALLWN EICH HELPU OS YDYCH YN…

Mynd i Brifysgol
Llyfrau cartŵn gyda athro a disgyblion

Gyda'r ysgol neu'r Coleg yn gorffen yn gynt nag arfer, efallai y byddwch yn teimlo'n ansicr wrth aros i gymryd y cam nesaf i mewn i'r brifysgol. Beth am gael teimlad o sut beth yw astudio yn y Brifysgol?

 

null

Astudio cyrsiau Safon Uwch
Delwedd cartŵn o arbrawf gwyddoniaeth gyda chyffuriau, pippettes, phig a gogls

Gan fod ymgeisio am y Brifysgol dim ond o gwmpas y cornel, byddwch am i’ch gradd ddisgwyliedig a’ch canlyniadau terfynol fod y gorau y gallant fod. Mae gennym lawer o adnoddau a all eich helpu i ddeall eich astudiaethau cemeg a bioleg yn well.

 

Cymorth astudio

Astudio cyrsiau TGAU
Delwedd cartŵn o arbrawf gwyddoniaeth gyda chyffuriau, pippettes, phig a gogls

Mae ein cyrsiau i gyd yn gofyn am ddealltwriaeth dda ym maes Bioleg a/neu Gemeg felly bydd llawer o destunau byddwch yn dysgu amdanynt ar gyfer eich TGAU Bioleg a Chemeg y byddwn ni’n gallu’ch helpu â nhw.

 

Cymorth Astudio

Chwilio am Gyngor Gyrfaol
Llyfrau cartŵn gyda doctoriaid bag ar ben, Bici a meddyginiaeth gyda Bwrdd morter arnofio a jig-so yn dod â'r cyfan at ei gilydd

Bydd pobl bob amser yn gofyn ‘Beth ydych chi eisiau bod pan fyddwch yn hŷn?’ ond nid pawb sy’n gallu dychmygu eu hunain cyn belled yn y dyfodol. Mae ein Hymgynghorydd Gyrfaoedd naill ai’n gallu eich helpu i ddarganfod yr hyn rydych yn gallu ei wneud yn dda a lle gallech chi fynd â hynny, neu’ch tywys i’r pynciau y bydd arnoch eu hangen os bydd gennych yrfa mewn golwg eisoes.

 

Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Athro
Delwedd gartŵn o athro a disgyblion

Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth ynghylch sut i fynd i’r afael â thestun Bioleg neu Gemeg? Nid oes angen chwilio ymhellach! Mae ein staff ymchwil ac addysgu sy’n arwain yn eu maes yn rhannu eu cynlluniau gwers gorau er mwyn eich helpu i ysbrydoli gwyddonwyr bywyd a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd y dyfodol.

 

Cymorth Addysgu

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Llyfrau cartŵn gyda doctoriaid bag ar ben, Bici a meddyginiaeth gyda Bwrdd morter arnofio a jig-so yn dod â'r cyfan at ei gilydd

Mae gennym lawer o adnoddau i’ch helpu i roi’r wybodaeth orau i’ch dysgwyr a’ch holwyr, o brosbectysau a llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer cyrsiau i gwisiau a gweithgareddau ymarferol sy’n ceisio’u hysbrydoli a’u helpu i benderfynu. Hefyd rydym yn cyfranogi mewn cyfres o weithgareddau gyrfaoedd ledled y rhanbarth, lle gallwch alw heibio er mwyn cwrdd â ni a dysgu rhagor.

 

Ymgynghorydd Gyrfaoedd