Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth

Arweiniad ar wneud cais

Gweithdrefn ar gyfer cyflwyno cais am adolygiad moesegol

Adnabod unrhyw faterion moesegol sy'n codi yn yr ymchwil a'u trafod gyda'ch tîm ymchwil/goruchwyliwr. Adnabod y llwybr cywir ar gyfer cymeradwyaeth foesegol drwy ddilyn y goeden cefnogi penderfyniad hon.

Cwblhau cais gan ddefnyddio'r pro forma Cymeradwyaeth Foesegol Safonol a'i hanfon gydag unrhyw ddogfennau ychwanegol fel un ddogfen (Word neu PDF) yn electronig neu at Swyddog Gweinyddol y Pwyllgor. Byddwn yn ystyried ceisiadau a dderbynnir lai na phythefnos cyn cyfarfod a drefnwyd. Yna bydd ceisiadau ar gael i aelodau'r pwyllgor.

Bydd y Cadeirydd yn enwebu aelod o'r pwyllgor i gyflwyno'r cais yn y cyfarfod perthnasol (i grynhoi'r cais ac unrhyw bwyntiau perthnasol).

Yna bydd y pwyllgor yn ystyried y cais yn ystod y cyfarfod. Nid oes angen i chi ddod fel rheol.

Gwneir penderfyniad. Y penderfyniadau posib ynghylch y cais yw: (a) cymeradwyo, (b) cymeradwyo hyd nes gweithredu gan y Cadeirydd, (c) angen adolygu neu ailgyflwyno'r cais, neu (d) heb ei gymeradwyo. Bydd y Cadeirydd yn cyfleu'r penderfyniad i'r ymgeisydd o fewn pum diwrnod gwaith.

Peidiwch â chyflwyno cynnig ymchwil ar wahân, oherwydd ni chaiff ei adolygu – rhaid cynnwys yr holl wybodaeth yn y ffurflen gais.

 

PWYNTIAU PWYSIG I'W COFIO

PWYNTIAU PWYSIG I'W COFIO

  • Ni ddylai unrhyw ymchwil achosi niwed diangen, ac yn ddelfrydol dylai fod o fudd i'r cyfranogwyr.
  • Mae gan ddarpar gyfranogwyr hawl i dderbyn gwybodaeth wedi'i chyfathrebu'n glir gan yr ymchwilydd ymlaen llaw.
  • Ni ddylid rhoi unrhyw bwysau ar gyfranogwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth.
  • Dylai'r ymchwilwyr geisio cydsyniad cyfranogwyr agored i niwed neu eu cynrychiolwyr.
  • Dylai gonestrwydd fod yn ganolog i'r berthynas rhwng yr ymchwilydd, y cyfranogwr a'r cynrychiolwyr sefydliadol.

Cwynion am Gynnal Ymchwil a Llywodraethu Ymchwil

• Os oes gennych ymholiadau ynghylch Llywodraethu Ymchwil, e-bostiwch researchintegrity@abertawe.ac.uk
• Dylid rhoi gwybod i gyfranogwyr am eu hawl i gwyno am gamreoli ymchwil drwy e-bostio researchmisconduct@abertawe.ac.uk