Cyflwyniad

Mae’r thema microbau ac imiwnedd yn cynnwys gwaith ar lid, imiwnedd, microbioleg a haint. Rydym yn gweithio ar wahanol fathau o glefydau a heintiau sy’n effeithio ar bobl ac anifeiliaid.

Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb ym maes imiwnedd yn cynnwys dulliau rhyngweithio pathogenau lletyol a rôl imiwnedd cynhenid mewn clefydau. Mae ymchwil i alergedd ac asthma yn amrywio o waith trosiadol ar agweddau genetig ac imiwnolegol asthma i ymchwil cymhwysol ar reoli asthma yn well. Mae ymchwil Iechyd Plant a Menywod yn ymestyn o’r labordy i brosiectau clinigol yn ymwneud â: defnyddio profiotigau a dulliau imiwnoaddasol eraill i newid y ffordd y mae clefyd alergaidd yn amlygu ei hun ac yn datblygu; penderfynyddion a chanlyniadau amrywiadau yn imiwnedd babanod newydd-anedig a’r brych; ac imiwnoleg yng nghyswllt beichiogrwydd, yn enwedig genedigaethau cynnar, ac iechyd imiwnolegol menywod. Mae ymchwil Imiwnobioleg Atgenhedlol yn canolbwyntio ar ddulliau heintio ac imiwnedd yn llwybr cenhedlol menywod, yn enwedig rôl imiwnedd cynhenid yn yr endometriwm a’r ofarïau.

Mae microbiolegwyr yn gweithio ar wyddor sylfaenol a chymhwysol firysau, bacteria ac ewcaryotau is. Mae ymchwil Abertawe yn cynnwys agweddau ar wenwyndra a phathogenedd ac mae’n ymestyn i gynnwys genomeg i fynd i’r afael â chwestiynau cymhleth ynghylch ecoleg, epidemioleg ac esblygiad bacteria a ffyngau. Mae eraill yn ymchwilio i enomeg weithredol, proteomeg a metabolomeg mewn streptomysetau, mycobacteria a ffyngau ac yn defnyddio microbau i gynhyrchu endidau cemegol o fiomas i’w defnyddio mewn diwydiannau ac ym maes gofal iechyd, gan gynnwys drwy fioleg synthetig. Mae ymchwil hefyd yn cael ei gyfeirio at arwyddo celloedd ewcaryotig, datblygu dulliau biotechnoleg newydd o wrthsefyll heintiau microbaidd amrywiol gan gynnwys malaria, peptidau gwrthficrobaidd, parasitoleg, cemegolion synthetig ar gyfer cyfansoddion gwrthffyngol newydd a deall ymwrthedd i gyffuriau gwrthfacterol a gwrthffyngol. Mae Abertawe hefyd yn gartref i’r Uned Gyfeirio Cryptosporidiwm a’r Labordy Cyfeirio Tocsoplasma sydd wedi’u lleoli gerllaw yn Ysbyty Singleton.