Bedwaredd Gynhadledd Flynyddol COLLABORATE

COLLABORATE 2017

Ar ddydd Mawrth 17eg Hydref 2017 cynhaliodd Prifysgol Abertawe bedwaredd gynhadledd flynyddol COLLABORATE, gan ddod â thros 300 o gynrychiolwyr, siaradwyr ac arddangoswyr ynghyd o: academia, llywodraeth a diwydiant i ddathlu a hyrwyddo prosiectau a phartneriaethau cydweithredol ar draws y sector gwyddor bywyd. 

Agorwyd y diwrnod gan Gofrestrydd Prifysgol Abertawe,  Raymond Ciborowski, a Deon a Phennaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, yr Athro Keith Lloyd. Wrth agor y gynhadledd, croesawodd yr Athro Lloyd y cynrychiolwyr drwy fynegi pwysigrwydd gweithio ar y cyd o ran bywiogrwydd y sectorau iechyd a gwyddor bywyd a’r ffaith bod yn rhaid i academia a diwydiant barhau i gyd-weithio er mwyn dod ag ymchwil drawsnewidiol i’r farchnad.

Collaborate 2017 Speakers

Yna aeth yr Athro Marc Clement (Deon yr Ysgol Reolaeth), Cynghorydd Rob Stewart (Arweinydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe), a Mark James (Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin) ymlaen i ddisgrifio’r olygfa ranbarthol, gan roi diweddariadau ynghylch y cynnydd sy’n cael ei wneud mewn perthynas â Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe a’r effaith drawsnewidiol y caiff y buddsoddiad hwn ar economi’r rhanbarth gyda gwyddor bywyd ac iechyd ar flaen y gad yn yr adfywiad economaidd rhanbarthol hwn.

Collaborate Taliesin

Yna cynigiwyd pedwar gweithdy diddorol a heriol i’r cyfranogwyr a oedd oll yn canolbwyntio ar weithio ar y cyd i hybu datblygiad yn y sector gwyddor bywyd ac iechyd, cyn iddynt ailgynnull yn Theatr Taliesin ar gyfer Arddangosiadau’r Brifysgol a Diwydiant. Cyfrannodd siaradwyr o Brifysgolion ar draws Cymru a busnesau megis Siemens, Fujitsu, Pfizer UK ac IBI Group at drafodaethau ynghylch y datblygiadau sy’n cael eu gwneud ar draws y sector, cyn y drafodaeth banel olaf ar ‘Dyfodol Iechyd a Lles yng Nghymru wedi Brexit.’

Y tu allan i’r prif awditoriwm, roedd arddangosfa COLLABORATE yn brysur iawn o ran rhwydweithio, gyda thros 40 o stondinau arddangoswyr yn chwilio am bartneriaethau cydweithredol.

Collaborate 2017 Exhibition

Dangosodd y digwyddiad nerth y diwydiant gwyddorau bywyd ar draws y rhanbarth a ledled Cymru, a safle Prifysgol Abertawe wrth galon prosiectau cydweithredol sy’n gyrru gwyddorau bywyd, iechyd ac adfywio economaidd rhanbarthol ymlaen.  Bu COLLABORATE yn llwyddiant ysgubol a chroesawir mynegiannau o ddiddordeb ar gyfer 2018 ar: ilsinnovation@abertawe.ac.uk.

Collaborate Sponsors

Collaborate 2018

Collaborate 2018

Collaborateils

ILS E&I

ILS E&I

ILS_ei