Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae gan yr Ysgol Feddygaeth, fel rhan o'i hymrwymiad i gynyddu mynediad at addysg brifysgol ac i gefnogi datblygiad gweithwyr, nifer o gyfleoedd ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb mewn meddygaeth a'r gwyddorau bywyd neu sy'n gweithio yn y meysydd hynny.

Mae'n bleser gan yr Ysgol gynnig cyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus yn y meysydd canlynol:

  • Gwyddoniaeth Ddadansoddol Gymhwysol
  • Awtistiaeth a Chyflyrau Perthynol
  • Gwyddorau Clinigol
  • Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd
  • Menter ac Arloesi
  • Gwybodeg Iechyd
  • Nanofeddygaeth

Chwilio am ddatblygiad proffesiynol parhaus mewn maes arall? Cliciwch yma.

Ffioedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ffioedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae'r mwyafrif o gyrsiau addysg broffesiynol barhaus a gynigiwn wedi'u prisio fesul modiwl ar sail eu pwysiad/statws credydau. Caiff modiwlau datblygiad proffesiynol parhaus unigol eu cyfrifo ar sail pro rata i'r ffi amser llawn (gan ddefnyddio'r fformiwla 1/18 o ffi'r rhaglen Meistr gysylltiedig am bob 10 credyd)

Mae'r ffioedd yn debygol o fod yn debyg i'r rhai isod:

  • Modiwlau 15 credyd = £417
  • Modiwlau 20 credyd = £556
  • Modiwlau 30 credyd = £834

Costau Ychwanegol

Ar ben eich ffioedd dysgu a'ch costau byw, mae'n bosib y bydd angen talu costau gorfodol neu ddewisol ychwanegol ar gyfer rhai modiwlau er mwyn cyfranogi'n llawn a chwblhau eich modiwl(au). Bydd angen i chi neilltuo arian ar gyfer y costau hyn ar wahân, gan nad ydynt wedi'u cynnwys yn eich ffioedd dysgu. Gall y fath gostau gynnwys teithiau maes, costau teithio ar gyfer lleoliadau gwaith neu leoliadau astudio, costau offer neu labordy, a gwiriadau datgelu a gwahardd (DBS).

Sut i Wneud Cais

Am wybodaeth a chyngor ar wneud cais am unrhyw un o'r cyfleoedd addysg barhaus, cysylltwch â'r Ysgol Feddygaeth yn uniongyrchol drwy e-bostio postgraduatemedicine@abertawe.ac.uk