Esiampl o arfer gorau

Mae'r Ffowndri Gyfrifiadol, wedi derbyn £17 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn ystyriol o'i chyfrifoldebau i fynd i'r afael â themâu trawsbynciol. Bydd hyn yn sicrhau bod y Ffowndri'n esiampl o arfer gorau ar gyfer sut y gall mentrau graddfa fawr wneud gwahaniaeth go iawn a pharhaol mewn cymunedau rhanbarthol.

Mae themâu trawsbynciol yn faterion sy'n effeithio ar egwyddorion cyffredinol megis democratiaeth, cydraddoldeb, cynaladwyedd a llywodraethu da. Rhaid eu gwreiddio ym mhob prosiect a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Bydd hyn yn sicrhau y caiff manteision arian yr Undeb Ewropeaidd eu rhannu'n gynhwysol gan bobl a chymunedau yng Nghymru, gan wella ansawdd ac effaith hirdymor pob prosiect Undeb Ewropeaidd.

Y themâu trawsbynciol ar gyfer Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru 2014-2020 yw:

  • Cyfle cyfartal, prif ffrydio rhywedd a'r iaith Gymraeg – lleihau anghyfiawnder a hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol, wrth ddarparu cyfleoedd i gynyddu ffyniant a mynd i'r afael ag anghydbwysedd enillion yng Nghymru.
  • Datblygu cynaliadwy – sicrhau bod prosiectau'n bodloni amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar yr un pryd. Amddiffyn, diogelu a gwella'r amgylchedd, gan ddarparu lle deniadol o ansawdd uchel i bobl fyw a gweithio ynddo yng Nghymru.
  • Trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol – helpu'r bobl sydd fwyaf mewn angen ac atal cenedlaethau'r dyfodol rhag profi tlodi. Mae'r ymrwymiadau'n canolbwyntio ar greu cyfleoedd cyflogaeth a chynnydd cynaliadwy a helpu pobl i gael y cyfleoedd hynny.

Byddwn yn gwneud hyn:

  • O ran adeiladu ein hadeilad drwy ddilyn y safonau cynaladwyedd uchel sy'n nodwedd o ddatblygiad Campws y Bae, lle bydd y Ffowndri Gyfrifiadol wedi'i lleoli.
  • O ran ein gweithrediadau yn y Ffowndri drwy benodi Swyddog CCT a fydd yn gyfrifol am gynyddu cyfranogiad yn y themâu trawsbynciol a'u rhoi ar waith, gan sicrhau eu bod yn rhan annatod o weithredu yn gyffredinol. Cysylltwch â Mrs Jones ar m.y.jones@abertawe.ac.uk am ragor o fanylion.

ERDF Logo 140x105