Ansawdd Dwr: Asesiad Dociau Abertawe

Ansawdd Dwr: Asesiad Dociau Abertawe

Nod yr astudiaeth hon oedd penderfynu a yw ansawdd y dwr yn addas i ffermio cregyn gleision i fod yn bosib o fewn Dociau Abertawe. Cynhaliwyd samplu maes yn Nociau Abertawe yn ystod y cyfnod Mai-Tachwedd 2011. Cofnodwyd proffiliau halwynedd a thymheredd a chasglwyd samplau dwr ar ddau ddyfnder o bedair gorsaf gwahanol er mwyn dadansoddi ocsigen toddedig, maetholion toddedig, carbon organig gronynnol, nitrogen a chloroffyl.

Ansawdd Dwr: Puro dwr arfordirol

Ansawdd Dwr: Puro dwr arfordirol

Cydnabyddir yn eang fod gostyngiad mewn maetholion (yn bennaf nitrogen (N) a ffosfforws (P)) yn angenrheidiol i wella ansawdd ecolegol dyfroedd arfordirol. Un dull a awgrymir ar gyfer amsugno maetholion yw defnyddio ffibrau xylit. Roedd y prosiect Ymchwil a Datblygu ar y cyd yn cynnwys astudiaeth labordy lle y cafodd priodweddau cemegol a ffisegol y ffibrau xylit eu pennu. Yn y labordy cafodd gyfradd amsugno rholiau ffibrau xylit ei hasesu a'i chymharu â dau ddefnydd arall (ffibrau pren ffres a ffibr rhisgl), gan ddefnyddio dwr mewn tanciau mesocosm.

Ansawdd Dwr: Arolwg acwstig o ansawdd dwr a gwely'r môr

Ansawdd Dwr: Arolwg acwstig o ansawdd dwr a gwely'r môr

Nod yr astudiaeth hon mewn cydweithrediad ag ymgynghoriaeth amgylcheddol forol fach oedd mapio bathymetreg ar gyfer fferm cregyn gleision arfaethedig a phenderfynu a fyddai datblygu'r fferm honno yn seiliedig ar sil naturiol yn yr ardal yn ymarferol o safbwynt ariannol. Cafodd canlyniad algorithm acwafeithrin deufalf, y model FARM, ei gyflwyno a oedd yn awgrymu y gellir disgwyl cynnyrch o'r safle a fyddai'n ymarferol o safbwynt ariannol, gan gymryd bod y paramedrau ffisegol a chemegol a fesurwyd yn gyson.

Ansawdd Dwr: Potensial ynni dwr yn Nant Pennard

Ansawdd Dwr: Potensial ynni dwr yn Nant Pennard

Mae Canolfan Dreftadaeth Gwyr ym Melin y Parc wedi bod yn safle ar gyfer melin flawd ers y 12fedganrif. Mae'r isadeiledd yng nghanol y felin yn darparu posibilrwydd ar gyfer cynhyrchu ynni trydanol gan ddefnyddio llif y dwr dros bynfarch yr olwyn. Roedd y prosiect hwn yn cynnwys mesur cerrynt y dwr ar wahanol bwyntiau o amgylch safle'r felin gan ddefnyddio pwlsaduron mewn safle wedi'u hatodi at systemau logio pwrpasol yn ogystal â mesur uchderau gollwng pynfarch y felin i benderfynu a fyddai unrhyw un o'r cynlluniau cynhyrchu ynni hyn yn bosib.

Ecosystemau Morol: Caeau morwellt yng Ngwarchodfa Natur Skomer

Ecosystemau Morol: Caeau morwellt yng Ngwarchodfa Natur Skomer

Mae angen mwy o wybodaeth ynglyn â'r adnoddau ecolegol yn Skomer ac o'i hamgylch i helpu cynnal gwerth denu ecodwristiaeth Skomer i ymwelwyr sy’n dod i weld bywyd gwyllt. Bydd y prosiect hwn yn darparu DWT enterprises â gwybodaeth allweddol ynghylch gwerth economaidd ac ecolegol y cae morwellt yn Skomer. Bydd hyn o werth arbennig i blymwyr a snorcelwyr, ond bydd hefyd o fudd i'r ymwelwyr hynny sy'n talu sydd â diddordeb mewn gwerth y cae morwellt fel ffynhonnell fwyd i adar môr.

Ecosystemau Morol: Datblygu gallu i dyfu Zostera spp. ar gyfer adnewyddu morwellt

Ecosystemau Morol: Datblygu gallu i dyfu Zostera spp. ar gyfer adnewyddu morwellt

Mae Gower Wildflowers Ltd yn fenter fasnachol wedi'i lleoli yn Gwyr sy'n ymwneud â thyfu a gwerthu planhigion a blodau gwyllt. Yn sgil eu harbenigedd botanegol mae diddordeb ganddynt mewn datblygu gallu i dyfu morwellt, Zostera spp., yn fasnachol ar gyfer prosiectau adnewyddu ar raddfa fawr drwy gydol Ewrop. Mae SEACAMS yn darparu Gower Wildflowers Ltd â chymorth ymchwil gymhwysol i gynhyrchu Zostera spp. yn fasnachol.

Ansawdd Dwr: Diheintio dwr gwastraff gan ddefnyddio electrolysis

Ansawdd Dwr: Diheintio dwr gwastraff gan ddefnyddio electrolysis

Mae Hydro Industries yn defnyddio technegau electrogemegol i gael gwared ar halogyddion o ddwr gwastraff ar safleoedd diwydiannol canolig i fawr eu maint ar draws y byd. Mae'r prosesau hyn wedi cynnwys defnyddio electrolysis i gael gwared ar halogyddion o ddwr gwastraff gan ganiatáu rhyddhau dwr glan i'r amgylchedd. Mae Hydro Industries yn cynnig datblygu'r dechnoleg hon i ymddwyn mewn ffordd wahanol; sef defnyddio'r maes trydanol a sefydlwyd yn y broses electrolysis i rwygo muriau celloedd pathogenau, gan ganiatáu diheintio gollyngiadau carthffosiaeth heb orfod ychwanegu tocsinau megis clorin, a hynny ar gost ynni is na defnyddio'r technegau diheintio sydd ar gael ar hyn o bryd, h.y. diheintio uwchfioled.

Ansawdd Dwr: Bioamddiffyn

Ansawdd Dwr: Bioamddiffyn

Mae priodweddau gwrthfacterol AM500 wedi'u profi ar gyfer sawl rhywogaeth ac mae wedi'i ddangos i fod yn gaen gwrthfacterol effeithiol ar gyfer arwynebau. Mae SEACAMS yn archwilio p'un ai neu beidio y mae rhywogaethau bacteria Vibio wedi'u hatal mewn corff bach o ddwr pan fo'r cynhwysydd y mae'r dwr hwnnw ynddo wedi'i gaenu ag AM500.Mae'r grwp hwn o facteria'n bwysig iawn yn y diwydiant acwariwm gan ei fod yn achosi marwolaeth ymhlith nifer o rywogaethau ac yn mynd i mewn i'r system drwy gyflenwadau bwyd a feithrinir. Nod y prosiect hwn yw dangos effeithiolrwydd AM500 yn erbyn rhywogaethau Vibrio.

Ecosystemau Morol: Gwerth ecolegol morwellt ym Mhorthdinllaen

Ecosystemau Morol: Gwerth ecolegol morwellt ym Mhorthdinllaen

Mae'r prosiect ymchwil gymhwysol hwn yn darparu Waterline, Llyn Adventures a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol â gwybodaeth yn benodol i'r safle ynglyn â rôl gwasanaeth ecosystem y cae morwellt ym Mhorthdinllaen. Bydd y wybodaeth hon yn darparu gwybodaeth ynglyn â'r posibilrwydd o ddatblygu rhaglenni wedi'u bwriadu ar gyfer denu twristiaid i ddefnyddio'r cae morwellt ar gyfer snorcelu ac i ymweld â'r lan greigiog i weld yr anifeiliaid diddorol. Bydd y wybodaeth hefyd yn cyfrannu at y broses ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n ceisio newid arferion mwrio ac angori a gwella ei rheolaeth amgylcheddol.

Dalgylchoedd ac Arfordiroedd: Metelau trwm mewn gorlifdiroedd

Dalgylchoedd ac Arfordiroedd: Metelau trwm mewn gorlifdiroedd

Hoffai Probability One, ymgynghoriaeth synhwyro o bell a leolir yn Abercynon, archwilio p'un ai a ellir defnyddio delweddau a synhwyrir o bell i fapio maint ac amcangyfrif dwyster halogiad metel mewn gorlifdiroedd â llystyfiant. Mae potensial masnachol technoleg o'r fath yn fyd-eang, wrth i lywodraethau o amgylch y byd gael trafferth wrth adnabod a rheoli tiroedd sydd wedi'u halogi.

Ansawdd Dwr: Cei Llewellyn

Ansawdd Dwr: Cei Llewellyn

Mae Worldwide water sports yn gwmni gwerthu a gwasanaethu sgïau jet/cychod bach sydd wedi'i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'n rhentu ardal o ddwr ac adeiladau gan Associated British Ports yng Nghei Llewellyn, dociau Port Talbot. Gofynnwyd i SEACAMS ddangos addasrwydd y dwr ar gyfer y gweithgareddau hyn drwy gofnodi'r gollyngiadau sy'n mynd i mewn i'r dwr, samplu bacteria ar gyfer arwyddion o ollyngiadau carthffosiaeth, mesur priodweddau ffisegol y dwr, tymheredd y dwr yn benodol a thrwy gynnal arolwg yn mapio strwythurau a allai fod yn beryglus islaw arwyneb y dwr.

Ecosystemau Morol: cyfleoedd ar gyfer ecodwristiaeth mamaliaid morol

Ecosystemau Morol: cyfleoedd ar gyfer ecodwristiaeth mamaliaid morol

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion a Chwmni Siarteri Gorllewin Cymru. Gan ddatblygu protocolau i ddadansoddi a chyflwyno'r data o gyfres benodol o arolygon i mewn i adroddiad, bydd y prosiect hwn yn caniatáu i'r ganolfan ddenu rhagor o ariannu yn y dyfodol a chynyddu'r wybodaeth sydd ar gael o forfilod ym moroedd Cymru, at ddiben cadwraeth ac o safbwynt effaith dyfeisiau morol adnewyddadwy ar forfilod.

Ecosystemau Morol: Arolygon amgylcheddol arfordirol

Ecosystemau Morol: Arolygon amgylcheddol arfordirol

Mae angen arolygon cynhwysfawr i reoli amgylcheddau arfordirol. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cael eu cynnal gan ymgynghoriaethau preifat sy'n cyflwyno gwybodaeth ar gyfer cyrff sector preifat a chyhoeddus. Mae SEACAMS yn gweithio mewn partneriaeth ag Aquatic Survey & Monitoring Ltd., gan asesu'r posibiliadau o gyfuno gwahanol anghenion am arolygon a gwella gwerth drwy ymgorffori paramedrau ychwanegol i arolygon presennol.

Dalgylchoedd ac Arfordiroedd: Mewnwthiadau dwr y môr, Corsydd Teifi

Dalgylchoedd ac Arfordiroedd: Mewnwthiadau dwr y môr, Corsydd Teifi

Mae lleoliad y corsydd, ar ffin Afon Teifi o fewn prism llanw dwr uchel yr aber, yn eu gosod mewn peryg o newidiadau yn lefel y môr o ganlyniad i newid hinsawdd. Mae Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru'n awyddus i ddeall sut y gall eu strategaeth reoli newid wrth i newid hinsawdd ddechrau cael effaith ar lefel y môr. Mewn gorsaf fonitro yn Aberdaugleddau, mae lefel y môr yn codi ar gyfradd o 0.4 cm.a-1, ac mae disgwyl iddi gynyddu'n hwyrach yn y ganrif. Yn y dyfodol, mae mewnwthiadau dwr hallt i Gorsydd Teifi yn debygol o gynyddu o ran ehangder, maint ac amlder. Nod yr ymchwil felly yw archwilio sut y mae mewnwthiadau dwr hallt yn effeithio ar ecoleg y gors ar hyn o bryd, gyda'r nod o ragfynegi sut y gall cymunedau'r gors newid yn y dyfodol.

Ecosystemau Morol: Atebion ar gyfer angorfeydd llongau ecogyfeillgar

Ecosystemau Morol: Atebion ar gyfer angorfeydd llongau ecogyfeillgar

Mae angen atebion i'r problemau a achosir gan niwed drwy fwrio ac angori i forwellt yng Nghymru. Mae angen arbenigedd peirianneg a dylunio ar gyfer hyn a fyddai'n gallu datblygu cynnyrch newydd. Hyd yma, mae dyluniad angorfeydd ecogyfeillgar presennol wedi'i adolygu (Egerton 2011) ond mae angen adeiladu ar y wybodaeth hon er mwyn darparu atebion i'r broblem yn y tymor hir a'r tymor byr. Ar gyfer y tymor hir, mae angen cynnyrch y gellir ei werthu fel rhywbeth sy'n datrys y broblem ac sy'n gadarn o safbwynt amgylcheddol, ond oherwydd yr amser ar gyfer datblygu cynnyrch o'r fath a'r costau tebygol sydd ynghlwm wrth hynny, mae angen datrysiadau tymor byr eraill hefyd a fydd yn gallu lleihau'r effaith cyn bod cynhyrchion o'r fath ar gael.

 

Dylunio Peirianyddol: Dylunio peirianneg gefn y samplwr dŵr o bell

Dylunio Peirianyddol:Dylunio peirianneg gefn y samplwr dŵr o bell

Titan Environmental Surveys Ltd yn arbenigo mewn casglu gwybodaeth sy'n ymwneud â phob agwedd ar yr amgylchedd morol. Mae'r cwmni yn cysylltu SEACAMS i ddatrys anawsterau technegol yn ymwneud â'u sampleri dŵr HydroCamel. SEACAMS darparu cymorth cychwynnol trwy ei arbenigedd mewnol mewn Dadansoddiad Peirianneg a Dylunio, yn gyntaf ddatgymalu a chofnodi dyluniad y HydroCamel ac yn ail chynhyrchu CAD 3D Model ar gyfer rhagor o technegol, cwblhau dadansoddiad gydag adroddiad am y dechnoleg HydroCamel gydag awgrymiadau ar gyfer gwelliannau dylunio.

Dylunio Peirianyddol: Datblygu dylunio peirianyddol ar gyfer o dan y dŵr sled

Dylunio Peirianyddol:Datblygu dylunio peirianyddol ar gyfer o dan y dŵr sled

Pysgodfeydd biolegydd John Lancaster cystylltu gan SEACAMS am gymorth gyda peirianneg gefn sled tanddwr oedd wedi cynllunio i gynnal arolygon fideo a ffotograffau o wely'r môr. SEACAMS helpu gan peirianneg cefn y sled i ddarparu cywir CAD 3D Model, sy'n gymorth gyda datblygiad parhaus a pheirianneg. Ar ôl cwblhau, SEACAMS darparu set gyflawn o luniadau peirianneg cynhyrchu drafftio i BS8888, y darluniau hyn wedi dogfennu'n llawn y sled ac yn darparu y busnes gyda'r opsiwn o gynhyrchu màs y sled o dan y dŵr.