Asesiad a Dadansoddiad Amgylcheddol

Meysydd cymorth

null

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Llygredd dŵr
  • Iechyd a Rheolaeth Ecosystem
  • Ansawdd Dwr Arfordirol

Llygredd Dwr

Llygredd Dwr

Mae llygredd dŵr yn digwydd pan fydd llygryddion yn cael eu rhyddhau'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i gyrff dŵr heb driniaeth ddigonol i gael gwared â chyfansoddion niweidiol. Mae llygredd dŵr yn effeithio ar ecoleg organebau sy'n byw yn y cyrff hyn o ddŵr, gan niweidio rhywogaethau a phoblogaethau unigol, ac yna i'r gymuned fiolegol gyfan. Mae halogion penodol sy'n arwain at lygredd mewn dw r yn cynnwys sbectrwm eang o ffactorau biolegol a chemegol-ffisegol (megis tymheredd uchel a diheintio).

Mathau o gwestiwn: Sut allwn ni atal llygredd cyrff dŵr trosiannol?

Meysydd prosiect posibl: Lleoli ac asesu allfeydd | Monitro rhyddhau i fodloni terfynau caniatâd ar gyfer y gyfarwyddeb fframwaith dŵr | Rheoli dŵr storm

Ansawdd Dwr Arfordirol

Ansawdd Dwr Arfordirol

Mae dyfroedd arfordirol yn ased gwych, ond mae'r crynodiad mawr o weithgaredd mewn ardaloedd arfordirol, ynghyd â llygryddion sy'n llifo o afonydd a nentydd mewndirol, yn brif achosion cyfoethogi maetholion, blodau algaidd niweidiol, halogiad gwenwynig, gwaddodion a hypocsia a all arwain at ostyngiad o ansawdd dŵr.

Mathau o gwestiwn: Sut allwn ni wella ansawdd y dŵr cyn iddo gyrraedd y môr? Neu, pa effaith mae ecosystemau arfordirol yn ei chael ar ansawdd dŵr?

Ardaloedd prosiect posibl: Ymchwilio i ansawdd dŵr ar gyfer statws baner las | Mesur ansawdd dŵr arfordirol | Effeithiau ar gyfarwyddeb dŵr nofio a physgod cregyn | Rheoli dŵr storm

Iechyd a Rheolaeth Ecosystem

Iechyd a Rheolaeth Ecosystem

Effeithiwyd ar gynaliadwyedd ecosystemau gan ddatblygiadau a newidiadau defnydd tir sy'n cynnwys dileu gwlyptiroedd a chorsydd; dargyfeirio dŵr wyneb; cynyddu ymelwa ar ddyfrhaenau tanddaearol; halogi dŵr trwy wastraff ac ollyngiadau o ddiwydiant a thrafnidiaeth, yn ogystal â gwastraff cartref a dynol. Mae ymyrraeth dynol a newid yn yr hinsawdd yn ffynonellau amrywioldeb o ran cynhyrchedd naturiol ecosystemau morol arfordirol. Mater ychwanegol yw cysylltiad â rhywogaethau problem, megis ffytoplancton gwenwynig (Blodau Algal Harmus)

Mathau o Gwestiwn: Sut i atal, lleihau a rheoli dirywiad yr amgylchedd morol er mwyn cynnal a gwella ei gefnogaeth bywyd a chynhwysedd cynhyrchiol?

Ardaloedd prosiect posibl: hidlo dŵr a phwriad | Rheoli adnoddau dŵr integredig | Darparu cynefinoedd ar gyfer pysgod a ffynonellau bwyd eraill i silio a datblygu Darparu safleoedd hamdden | Gwaredu gwastraff | Amrywiaeth naturiol mewn ansawdd dŵr; hydrography, cerrynt, màs dŵr, tywydd | Effeithiau gwenwynig | Cyfansoddiad ffytoplancton