Tîm Peirianneg Arfordirol

Staff prosiect SEACAMS2

null

Staff prosiect SEACAMS2

Anouska Mendzil
Anouska Mendzil 
Cynorthwy-ydd Ymchwil, SEACAMS2

Arbenigedd Ymchwil:
Metelau trwm sy'n gysylltiedig â gwaddodion, cludo gwaddodion a storio, prosesau gorlifdir a dynameg, geomorffoleg, rheoli llifogydd ac risg arfordirol, rheoli amgylcheddol, GIS a fflwroleuedd X-Ray.
Mae arbenigedd yn gorwedd ym maes prosesau dalgylch ac arfordirol, gan ganolbwyntio'n benodol ar arolygu arfordirol (gan ddefnyddio UAVs ffotogrammetrig a sganwyr laser daearol) a gwaddodion.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/a.f.mendzil/
Google Scholar/Research Gate
Cysylltwch â: A.F.Mendzil@swansea.ac.uk
Iain Fairley
Dr Iain Fairley

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Arbenigedd ymchwil:
Mae arbenigedd ymchwil Dr John Fairley yn canolbwyntio ar asesu adnoddau ynni morol ac ar ddealltwriaeth o effaith echdynnu ynni ar systemau arfordirol. O fewn Seacams2 mae'n ymchwilio i fethodolegau ar gyfer arolygu arfordirol mewn rhanbarthau mega-llanw gan ddefnyddio sganwyr laser daearol a UAV ffotogrammetrig. Mae hefyd yn datblygu modelau o adnoddau tonnau ac effeithiau echdynnu ynni morol ar ddeinameg gwaddodion a newid morffolegol.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/i.a.fairley
Jose M. Horillo-Caraballo
Dr Jose M. Horillo-Caraballo

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Arbenigedd ymchwil:
Modelu amgylcheddau arfordirol ac aberoedd gyda phwyslais arbennig ar gludiant gwaddod, ansawdd dŵr, morffodynameg ac effeithiau newid yn yr hinsawdd ar yr arfordir, rhagweld morffodynameg arfordirol ac aber hir dymor; dibynadwyedd amddiffynfeydd rhag llifogydd; dadansoddiad ystadegol o morffoleg yr arfordir; modelu stochastig o systemau traeth.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/j.m.horrillo-caraballo/

Staff Academaidd Cysylltiedig

null

Staff Academaidd Cysylltiedig

Dominic Reeve
Yr Athro Dominic Reeve

Arbenigedd ymchwil: Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad proffesiynol o ymchwil ac ymgynghoriaeth yn yr amgylchedd morol, gan gynnwys: ymlediad acwstig o dan y dŵr; llif llanw; lluosogi tonnau wyneb; cludiant gwaddodion; systemau ecolegol; asesiad risg.
Mae'r meysydd ymchwil cyfredol yn cynnwys: rhagweld morffodynameg arfordirol ac aber hir dymor; dibynadwyedd amddiffynfeydd rhag llifogydd; dadansoddiad ystadegol o morffoleg yr arfordir; modelu stochastig o systemau traeth.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/d.e.reeve
Harshinie Karunarathna
Dr Harshinie Karunarathna
Arbenigedd ymchwil: modelu amgylchedd arfordirol ac aberoedd gyda phwyslais arbennig ar gludiant gwaddodion, morffodynameg ac effeithiau newid hinsawdd ar yr amgylchedd arfordirol.
Mae fy ymchwil yn cyfuno modelu mathemategol prosesau arfordirol ar raddfa fawr gyda gwybodaeth geomorffolegol sy'n canolbwyntio ar ymddygiad o systemau arfordirol ac aberoedd. Mae fy ymchwil gyfredol yn cynnwys rhagweld effeithiau adnewyddadwyedd morol ar morffoleg gwely'r môr; rhagfynegi morffodynameg arfordirol ac afon hirdymor; modelu llifogydd arfordirol; ymchwilio i effeithiau tywydd eithafol ar morffoleg yr arfordir.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/h.u.karunarathna/
Ian Masters
Dr Ian Masters

Arbenigedd ymchwil: Mae Dr Ian Masters yn Athro Cyswllt mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe. Sefydlodd y Grŵp Ymchwil Ynni Morol yn 2001 ac mae'n awdur nifer o bapurau academaidd a phaentau. Mae meysydd ymchwil Dr Masters yn cynnwys: tyrbinau presennol y llanw, technoleg amrediad llanw, ynni tonnau a defnydd lluosog o ofod. Yn arbennig, mae'n arbenigo mewn datblygu modelau cyfrifiadurol i wella perfformiad tyrbinau llanw. Mae ganddo hefyd ddiddordeb yn y cyswllt rhwng dylunio a chost ynni er mwyn datblygu dyfeisiau ynni cefnfor effeithiol.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/i.masters/