Tîm Ecoleg Dŵr Agored

Staff prosiect SEACAMS2

null

Staff prosiect SEACAMS2

Hanna Nuuttila
Dr. Hanna Nuuttila
Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Arbenigedd ymchwil:
Mae Hanna yn wyddonydd mamal ac yn fio-stwstig sy'n ymchwilio i effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE), gan gynnwys sŵn dyfais ond yn enwedig yn edrych ar effeithiau posibl ar famaliaid morol. Mae hi hefyd yn asesu dichonolrwydd dulliau arolygu a monitro newydd a thraddodiadol ar gyfer safleoedd echdynnu ynni llanw a tonnau posibl, gan gynnwys gwahanol ddulliau acwstig sefydlog a thynnedig, fideo o dan y dŵr a delweddau awyr o'r awyr gan ddefnyddio GVV.
Mae'r prosiectau cyfredol a chynlluniwyd yn cynnwys:
Monitro cetetanaidd gan ddefnyddio cyfuniad o gronfa ddata acwstig C-POD a Soundtrap
Asesiad o ddefnydd UAV ar gyfer monitro porthladd harbwr mewn dyfroedd tyrbin
Mesur sŵn a gynhyrchir gan ddyfais ynni tonnau
Gwefan Abertawe:http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/h.k.nuuttila/
Chiara Bertelli
Chiara Bertelli
Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Rwy'n biolegydd morol gyda llawer o brofiad yn seiliedig ar y cwch gan gynnwys monitro acwstig goddefol o forfilodod, BRUV, arolygon pysgod ac arolygon cynefin camera i lawr. Rwyf wedi gweithio i SEACAMS ers 2011 yn gweithio ar ystod o brosiectau sy'n wynebu busnes. Ar gyfer SEACAMS2, rydw i ar hyn o bryd yn ymwneud â gweithio ar nifer o astudiaethau sy'n ymwneud â mamaliaid morol, pysgod a chyfarwyddiadau adar môr gyda dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol. Rwyf hefyd yn astudio PhD rhan-amser sy'n edrych ar yrwyr amgylcheddol o newid mewn dolydd afiechyd.

Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.m.bertelli/
 
Emma-Louise Cole
Emma-Loiuse Cole
Cynorthwy-ydd Ymchwil
SEACAMS2

Pynciau a diddordebau arbenigol:
Rwyf yn raddedig mewn MRS Swoleg sydd â diddordeb gydol oes mewn Ornitholeg. Mae gen i nifer o flynyddoedd o arolygu a thrafod profiad nifer fawr o rywogaethau adar, o ryfedwyr i baswyr. Mae fy astudiaethau blaenorol wedi ymchwilio i ecoleg symud ac ymddygiad adar a sut y gellir defnyddio'r wybodaeth hon i gynorthwyo ymdrechion cadwraeth.
Rwyf wedi gweithio i SEACAMS2 am oddeutu 9 mis gan ganolbwyntio ar symudiadau a dosbarthiadau adar môr mewn ardaloedd o weithgarwch llanw uchel. Yr wyf yn pryderu sut mae adar plymio yn arbennig yn defnyddio nodweddion penodol o'r dyfroedd deinamig hyn ac i ymchwilio i unrhyw ryngweithiadau posibl a all ddigwydd gyda dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol.
 
Keith Naylor
Keith Naylor
Sgipiwr a Technegydd Morol, SEACAMS2
Mae gan Keith dros 20 mlynedd o brofiad o drin cwch, a thros 15 mlynedd o brofiad o redeg llongau ymchwil wedi'u codio i safonau masnachol. Ar hyn o bryd, Keith yw sgipper RV Noctiluca, llestr ymchwil Prifysgol Abertawe.
Novella Franconi
Dr. Novella Franconi
Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2

Biolegydd gyda phrofiad ymchwil mewn symud ac ecoleg ymddygiadol a phrofiad cymhwysol mewn rheoli adnoddau naturiol. Mae gen i 10 mlynedd o brofiad mewn arolygon poblogaeth ac rhywogaethau ymledol, arsylwadau ymddygiadol, marcio cipio ac adfer radiotrackio, a 5 mlynedd o brofiad fel Rheolwr Prosiect Ymchwil. Rwyf wedi arbenigo yn y 5 mlynedd diwethaf mewn rheoli / curadu cronfa ddata, gan weithio'n gyntaf ar gyfer Sefydliad Ffrangeg ONCFS, ac yna ar gyfer y prosiect EURODEER, prosiect rhannu data ar gyfer data symud anifeiliaid sy'n cynnwys 30 canolfan ymchwil ledled Ewrop. Yn SEACAMS2 rwyf yn datblygu cronfa ddata berthynasol ar gyfer data biologging anifeiliaid a gofnodir gyda thechnoleg Dyddiadur Dyddiol Abertawe.
Max Robinson
Max Robinson
Swyddog Technegol Aros

Fel technegydd ymgartrefu, rwy'n cynorthwyo gyda phob maes o'r gwaith arolygu halogi. Mae gen i BSc Anrhydedd mewn Bioleg Morol ac mae gennyf Dystysgrif Cymhwysedd Cychod Pŵer Uwch a gymeradwywyd yn fasnachol a sgipper yr arolwg RIB ar gyfer gwaith arolygu ar y tir ac arfordir. Rydw i wedi profi gyda thechnegau samplu benthig, tymchwel a thrawslo peligrig, plancton a dulliau samplu ansawdd dŵr. Mae profiad arall yn cynnwys dulliau arolygon sonar sonar, multibeam a physgodfeydd ochr-sgan, yn ogystal â dulliau gweledol o dan y dŵr fel systemau BRUV a chamau i lawr. Rwyf wedi cynnal arolygon samplu benthig yn flaenorol ar gyfer CCGC, wedi gweithio fel cynorthwy-ydd ymchwil ar gyfer Prosiect Seagrass ac wedi cynnal arolygon plymio gwyddonol ar sail wirfoddol ers 2012 ar MCZ Skomer ac Ynysoedd Scilly.

Staff Academaidd Cysylltiedig

Staff Academaidd Cysylltiedig

Staff Academaidd Cysylltiedig

Emily Sheppard
Dr Emily Sheppard
Arbenigedd ymchwil:
Mae Emily yn ecolegydd symudol sy'n ymchwilio i'r rheolau sy'n sail i batrymau symud anifeiliaid. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y graddau y mae anifeiliaid yn dewis nodweddion cyfredol penodol - p'un a ydynt yn gyflyrau aer neu nodweddion hydrographig. Mae ei hymwneud â SEACAMS yn canmol prosiectau eraill ar gostau symudiadau mewn adar.

Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/e.l.c.shepard/
Luca Borger
Dr Luca Borger
Arbenigedd ymchwil:
Rwyf yn ecolegydd sydd â diddordeb mewn meintioli a rhagfynegi sut mae unigolion organebau, poblogaethau a chymunedau yn ymateb i newid amgylcheddol. Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn ymchwil sylfaenol a chymhwysol ac yn ymwneud â SEACAMS2 Mae gennyf ddiddordeb mewn ymchwilio i symudiadau 3D a dosbarthiad vertebraidd morol, er mwyn mesur effeithiau a chostau strwythurau ynni adnewyddadwy morol.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/l.borger/