Rheoli Prosiectau

null

Rheoli Prosiectau

Dr David Clarke Rheolwr Prosiect, SEACAMS2
Dr David Clarke Rheolwr Prosiect, SEACAMS2 Pwynt Cyswllt Ffocws
Gwyddonydd pysgodfeydd gyda ffocws ar ymfudo ac ymddygiad salmonid. Mae gen i fwy na 30 mlynedd o brofiad o reoli a rheoleiddio amgylcheddol, gan weithio i Lywodraeth yr Alban, Awdurdodau Dŵr, Asiantaeth yr Amgylchedd (a'i ragflaenydd yr NRA), a Llywodraeth Cymru.Yn ogystal â 10 mlynedd yn gweithio fel gwyddonydd pysgodfeydd, mae fy mhrofiad yn cynnwys 5 mlynedd fel Pennaeth Pysgodfeydd EA (Cymru a Lloegr), 3 blynedd fel Pysgodfeydd, Cadwraeth, Hamdden a Rheolwr Llywio (EA Cymru), 4 blynedd yn arwain at newid rheoleiddio EA rhaglen (yn cwmpasu pob swyddogaeth) a gwahanol rolau rheoli amgylcheddol. Rwyf hefyd yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol EA sy'n gyfrifol am faterion Pysgodfeydd, Cadwraeth, Hamdden, Llywio a Morol.
Meysydd Arbenigedd:
Sŵoleg a Oceanograffeg gyda PhD Rheoli Pysgodfeydd Morol, ar ddewis silio a pheiriannau Herring.
Roedd profiad helaeth o reoli'r amgylchedd yn canolbwyntio ar wyddoniaeth a rheoli pysgodfeydd, Rheoleiddio a chaniatáu amgylcheddol, Cadwraeth a Rheoli Perygl Llifogydd.
Roedd gwaith gwyddonol yn cynnwys asesiad stoc Eogiaid, a datblygu a rheoli astudiaethau olrhain radio ar raddfa fawr o Eogiaid a Brithyll Môr mewn afonydd Tamar, Tywi a Dyfrdwy.
Datblygu polisi amgylcheddol, gan weithio ar gyfer Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Llywodraeth ar lefel genedlaethol a rhyngwladol
Ystafell: 139, Adeilad Wallace, Campws Singleton
Ffôn: (01792) 513005
E-bost: D.R.K.CLARKE@SWANSEA.AC.UK
Helena Sainsbury
Helena Sainsbury
Gweinyddwr Prosiect, SEACAMS2
Gyda chefndir clercyddol, cyllid a gweithredol mewn busnes dros 20 mlynedd, rwy'n darparu cymorth gweinyddol o ddydd i ddydd i'r tîm SEACAMS ac rwyf yn gyfrifol am baratoi'r ceisiadau chwarterol i'w gyflwyno i'r PM cyn ei drosglwyddo ymlaen i REIS a WEFO.
Nicole Esteban
Nicole Esteban
Uwch Reolwr Prosiect, SEACAMS
Arbenigedd ymchwil: Cadwraeth bioamrywiaeth, ymchwil crwban môr.
Biolegydd morol gyda ffocws ar reoli arfordirol trofannol: mae gen i 20 mlynedd o brofiad mewn ymchwil integredig ar gyfer parth arfordirol, gan gynnwys rheoli Parc Morol a Chenedlaethol a rhaglenni ymchwil a datblygu amrywiol dwyochrog a ariennir gan DFID, UE, ERDF ac IUCN. Mae ymchwil wedi cynnwys asesiadau amgylcheddol, pysgodfeydd a megafauna yn Nhirgaeth Prydain Indiaidd, y Caribî, yr Aifft, Nigeria ac Uganda. Rwyf wedi cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Ardal Amddiffynedig, Cynlluniau Monitro Rhywogaethau wedi'u targedu ac Asesiadau Effaith Amgylcheddol, gyda diddordeb personol parhaus ynddo. Mae diddordebau ymchwil yn cyd-reoli adnoddau naturiol a dealltwriaeth o ddefnydd gofodol a chynefin gan rywogaethau morol, gyda ffocws ar crwbanod môr a physgodfeydd creigres.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/n.esteban/
Ysgolhaig Google: https://scholar.google.co.uk/citations?user=GOWHuxMAAAAJ&hl=en
Kam W. Tang
Yr Athro Kam W. Tang
PI Abertawe ar gyfer SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil: prosesau planctonaidd a microbaidd, biogeocemeg, ecoleg algal a cheisiadau.
Rwy'n wyddonydd dyfrol gyda diddordebau brwd mewn ecoleg plancton a biogeochemeg. Mae plancton, sy'n cynnwys firysau, bacteria, ffytoplancton, protozoan a metazoan zooplancton, nid yn unig yn cynnwys y rhan fwyaf o'r biomas dyfrol a sylfaen y we bwyd dyfrol, ond hefyd yn gyrru'r rhan fwyaf o'r prosesau biogeocemegol yn y golofn ddŵr. Mae fy ngwaith yn cynnwys samplu maes, arbrofi a modelu, ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn ymchwil rhyngddisgyblaethol.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/k.w.tang/
Ysgolhaig Google: https://scholar.google.co.uk/citations?user=nCmRJ38AAAAJ&hl=en&oi=aouxMAAAAJ&hl=en
Dr Jim Bull
Dr Jim Bull
Cyd-DP Abertawe ar gyfer SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil: ecoleg afiechydon, genomeg ecolegol, metapogliadau, bioleg y boblogaeth a dynameg gofodol.
Rwy'n arwain grŵp ymchwil SpacePop yn Adran Biowyddorau, Prifysgol Abertawe, gan ymchwilio i gysylltedd gofodol ym maes dynameg poblogaeth a chanlyniadau symudiad poblogaeth, yn ogystal ag ecoleg afiechydon. Trwy SEACAMS2, yr wyf yn datblygu rhaglen o brosiectau integredig sy'n archwilio dosbarthiadau mamaliaid morol a hanes bywyd. Mae gan hyn gais yn y broses ganiatáu, ac wrth ddylunio monitro amgylcheddol is-ffrwd, ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy morol.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/
Yr Athro Kevin Flynn
Yr Athro Kevin Flynn
Cyd-DP Abertawe ar gyfer SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil: modelu plancton, ffisioleg plancton, cynhyrchu algaidd masnachol, asideiddio cefnfor.
Rwyf yn fiolegydd morol gyda diddordebau sy'n cwmpasu pob agwedd ar plancton (firws, bacteria, algâu, cymysgodroffau, zooplancton), o ffisioleg arbrofol, ecoleg hyd at fodelu.
Rwy'n gweithio ar brosiectau sy'n amrywio o asideiddio cefnfor a chynhyrchu ar raddfa'r môr, blodau algaidd niweidiol, i ecsbloetio masnachol o dwf algaidd a dyframaeth.
Un o elfennau craidd fy ngwaith yw modelu, ac mae cyfres o fodelau rhyngweithiol rhyng-gysylltiol, aml-faethol, amrywiol yn cael eu datblygu. Mae prif geisiadau'r rhain mewn astudiaethau o ddeinameg tostig ar gyfer dadansoddiadau biogeocemegol ac ecolegol. Mae cais eilaidd yng ngoleuni ceisiadau systemau-bioleg i gynhyrchu masnachol biomas microalgal, dadansoddiadau cost-budd a optimeiddio.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/