Tîm Asesu a Dadansoddi Amgylcheddol

Tîm Asesu a Dadansoddi Amgylcheddol

Tîm Asesu a Dadansoddi Amgylcheddol

Staff prosiect SEACAMS2

 Christopher Lowe
Dr Christopher Lowe
Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Arbenigedd ymchwil:
Rwyf yn fiolegydd morol, sy'n arbenigo mewn micro-organebau planctonig, ond gyda sylfaen eang o ddealltwriaeth o systemau morol, yn amrywio o arolygon morol benthig, cyfraith morol ac amgylcheddol, ac arolwg rhynglanwol i fodelu ar raddfa fawr yr amgylchedd morol â chymdeithasau dynol ac yr economi.
Mae gennyf dros ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio yn y rhyngwyneb busnes polisi a gwyddoniaeth, yn gyntaf trwy waith ôl-doethurol ym Mhrifysgol Plymouth lle'r oeddwn yn rhan o brosiectau ELME a SPICOSA yr UE a ddatblygodd ddulliau ar gyfer rheoli ardaloedd arfordirol trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid. Rydw i bellach yn gweithio yn y prosiect SEACAMS fel swyddog gwyddonol asesu a dadansoddi amgylcheddol lle rwyf wedi bod yn gweithio'n bennaf â materion ansawdd dŵr biolegol sy'n gysylltiedig â busnesau arfordirol. Rwyf nawr yn canolbwyntio ar ddatblygu dulliau paramedrau biolegol, cemegol a chorfforol yn y golofn ddŵr gan ddefnyddio technegau pell gan gynnwys technolegau optegol ac acwstig.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.d.lowe/
Bettina Walter
Dr Bettina Walter
Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Arbenigedd ymchwil:
Cynhyrchu cynradd morol;
ffisioleg ffotograff;
economeg plancton a rhyngweithio zooplancton ffytoplancton;
hydroleg ac ansawdd dŵr;
effeithiau anthropogenig ar yr amgylchedd morol.
Cyhoeddiadau:
Floeter J., van Beusekom J., Auch D., Callies U., Carpenter J., Dudeck T., Eberle S., Eckhardt A., Gloe D., Hänselmann K., Hufnagl M., Janßen S., Lenhart H., Ludewig E., Möller KO, North RP, Pohlmann T., Riethmüller R., Schulz S., Spreizenbarth S., Temming A., Walter B., Zielinski O., Möllmann C. (Yn y Wasg) Effeithiau pelagic o sylfeini ffermydd gwynt alltraeth yn y Môr Gogledd haenog. I'w gyflwyno i'r Cynnydd mewn Oceanography.
Walter B., Peters J., R. Diekmann a van Beusekom J.E.E. (Yn Prep.). Dylanwad ffotoperiod, dwysedd ysgafn a thymheredd ar ffotosynthesis ac anadliad Thalassiosira weissflogii. I'w chyflwyno i Ymchwil Journal of Sea.
Walter B., Peters J., St. John M.A. a van Beusekom J.E.E. (Cyflwynwyd). Effaith amodau gorlifo ar ddechrau blodau gwanwyn ffytoplancton: cymhariaeth arbrofol o ddau rywogaeth ffytoplancton gwahanol. Ecoleg Ddŵr.
Walter B., Peters J., van Beusekom J.E.E. a St. John M.A. (2014). Effeithiau rhyngweithiol tymheredd a goleuni yn ystod cysyniad dwfn: astudiaeth achos ar dwf a chyflwr y
Ross Davies
Ross Davies
Technegydd Labordy, SEACAMS2
Mae fy nghefndir proffesiynol mewn cyfathrebu gwyddoniaeth, yn dysgu sgiliau gwyddoniaeth ymarferol fel dyfeisio a micro-organebau sy'n tyfu. Mae fy nghefndir ymchwil mewn rhywogaethau dyfrol a'u newidiadau ymddygiadol a'r gallu i ddysgu tasgau syml. Mae gennyf gefndir yn y gyfraith hefyd. Ar gyfer SEACAMS 2 ymunais â'r tîm ym Mawrth 2017 ac rwy'n un o'r tîm technegwyr labordy lle rwy'n cynnig cymorth i'n holl brosiectau.
Pynciau arbenigol:
Ymddygiad crustaceaidd Decapod, tywylldeb mewn crustaceans, asidu cefnfor ac effeithiau ar ymddygiad, dysgu mewn infertebratau.
Fleuriane Fernandes
Fleuriane Fernandes
Technegydd Labordy, SEACAMS2
Rwy'n wyddonydd dyframaeth, yn arbenigo mewn tyfu Macroalgae ac ecoffisegol. Ar ôl ennill gradd meistr ar dechnegau dyframaethu a physgodfeydd, rwyf wedi gweithio yn Ffrainc ar brosiectau Ewropeaidd a Chenedlaethol i gyd yn canolbwyntio ar ddatblygu Algoculture a gwneud y gorau o brosesau presennol fel prosiect EnAlgae a ariennir gan INTERREG. Rydw i wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2014, gan weithio ar brosiect Macrobiocrude a ariennir gan yr EPSRC a datblygu cydweithio llwyddiannus gyda chwmnïau lleol. Yn 2016, rwyf wedi arwain gosod cyfleuster dyframaethu newydd ar gyfer tyfu macroalgae yn Sir Benfro fel rhan o gydweithrediad ag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau. Er bod fy nghefndir yn gorwedd yn bennaf mewn bioleg Morol a thyfu algâu, mae fy mhrofiad o waith labordy yn caniatáu imi weithio ar y prosiect SEACAMS2 trwy ddarparu cefnogaeth dechnegol i'r tîm a chymorth Iechyd a Diogelwch i weithgareddau SEACAMS2 cysylltiedig.
Siaradwch â mi am: Tyfu macroalgae: o ddulliau deorfa at y defnydd ar y môr; Bioleg Macroalgae, ecoleg ac adnabod; Systemau a chyfleusterau dyframaethu; Technegau dyframaethu mewn pysgod cregyn, crustacea a ffermio pysgod; Technegau labordy a dadansoddiad
https://algaewales.wordpress.com/fleuriane-fernandes/
https://www.linkedin.com/in/fleuriane-fernandes-4690b96a/

Staff Academaidd Cysylltiedig

null

Staff Academaidd Cysylltiedig

Christopher Coates
Dr Christopher Coates
Arbenigedd ymchwil: imiwnoleg anfertebratau, biocemeg protein: haemocyanin a phenoloxidase, bioleg gelloedd: apoptosis a phagocytosis, Polymem limfin; Nephrops norvegicus; Galleria mellonella, peptidau gwrthficrobaidd a cryptides, hyperpigmentation a pysgod cregyn masnachol.
Mae haemolymff (gwaed) gastropodau morol yn ffynhonnell bosibl o gyfansoddion gwrthficrobaidd a boffharmaceuticals. O ddiddordeb arbennig yw'r protein trafnidiaeth ocsigen, haemocyanin, oherwydd ei werth masnachol uchel fel cynorthwyol brechlyn [1]. O dan SEACAMS2, byddwn yn rhagweld y cyfyngiad slipper ymledol, Crepidula fornicata, ar gyfer bioactifau posibl - ochr yn ochr ag ymdrechion i bennu effaith ar arfordir Cymru.
[1] Coates, C. J., & Decker, H. (2017). Eiddo imiwnolegol proteinau cludo ocsigen: hemoglobin, hemocyanin a hemerythrin. Gwyddorau Bywyd Celloedd a Moleciwlaidd, 74 (2), 293-317.
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00018-016-2326-7)
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.j.coates/
 
Haemocyanin
Abalone (Haliotis diversicolor) haemocyanin (EMDB ID: 2503)
Dr Carole Llewellyn
Dr Carole Llewellyn

Arbenigedd ymchwil:
Mae maes arbenigedd Carole mewn algae sy'n cwmpasu agweddau ecolegol, effaith amgylcheddol a chynaliadwyedd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn defnyddio algâu i ddatblygu atebion i heriau byd-eang megis llygredd a'r angen i ddatblygu economi carbon isel.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.a.llewellyn/
Carlos Garcia de Leaniz
Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz

Cadeirydd mewn Biowyddorau Dŵr
Arbenigedd ymchwil: Ecoleg ac ymddygiad pysgod, cadwraeth pysgod, bioleg ymosodiad, dyframaethu cynaliadwy a physgodfeydd, rhyngweithiadau dyframaethu-bywyd gwyllt.
Aelodaeth o gyrff proffesiynol a chymdeithasau (o fewn y 3 blynedd diwethaf yn unig)
Aelod o goleg adolygu cyfoedion NERC, Adolygydd Grant ar gyfer NERC (DU), BBSRC (DU), Cyngor Ymchwil Norwyaidd, FONDECYT, (Chile), UE (Rhaglen COST), Academi Gwyddoniaeth Genedlaethol (Y Swistir), DEFRA (UK) Acwariwm Monterey Bay (UDA), Golygydd Academaidd PLoS ONE, Gwaith ymgynghorol ar gyfer AEMS-Rios Con Vida, (Sbaen), Conservatoire National du Saumon Sauvage (Ffrainc), Cynllunio Amgylcheddol Ynysoedd y Falkland (Ynysoedd y Falkland), Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio Sea (ICES, Aelod o WGERAAS), Adnoddau Naturiol Cymru / Asiantaeth yr Amgylchedd (DU), Pysgod Cyfreithiol - Yr Ymddiriedolaeth Pysgota (DU), Clwb Pysgota Cwm Afan (y DU), Pontardawe a Chymdeithas Pysgota Pysgota Abertawe (y DU)
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.garciadeleaniz/
Sonia Consuegra
Yr Athro Sonia Consuegra

Arbenigedd ymchwil: Ecoleg esblygol, geneteg cadwraeth, ecoleg moleciwlaidd, rhywogaethau ymledol dyfrol, esblygiad systemau matio, pysgodfeydd a dyframaeth, diogelwch bwyd.
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/s.consuegra/