Technoteach

Cynorthwyo athrawon i gael cychwyn cadarn ym maes Cyfrifiadureg

Cynhelir rhaglen hyfforddi ddwys, rhad ac am ddim, sy’n rhoi cyfle i athrawon ddysgu cysyniadau allweddol cyfrifiadureg, i’w cynorthwyo i gyflawni TGAU Cyfrifiadureg yn effeithiol mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae Technoteach, a ariennir gan Lywodraeth Cymru trwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac sy’n cael ei redeg gan raglen Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon cynradd ac uwchradd ym maes Cyfrifiadureg.

Bydd y sesiynau yn gwella sgiliau athrawon ym maes Cyfrifiadureg ac maent yn rhedeg am chwe wythnos – tair wythnos o raglennu ymarferol a thair wythnos yn trafod addysgeg a sut gall athrawon roi hyn ar waith yn y dosbarth.

Mae’r rhaglen eisoes wedi ymgysylltu â dros 60 o athrawon cynradd ac uwchradd ar draws De-orllewin Cymru a bwriedir parhau â’r rhaglen yn ystod tymor yr Hydref (2014).

Os oes gan unrhyw athrawon ddiddordeb mewn cael cyfle i ennill sgiliau Cyfrifiadureg yn unol â’r cwricwlwm TGAU newydd, cysylltwch â f.g.moller@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb.

Dywedodd Kate Stephens, Pennaeth TGCh Ysgol Gyfun Esgob Gore, sydd wedi cychwyn y rhaglen chwe wythnos yn ddiweddar, ‘Bu disgwyl mawr am Technoteach i ddarparu sgiliau Cyfrifiadureg i athrawon ysgolion uwchradd. Mae’n gyfle gwych i athrawon TGCh adnewyddu eu sgiliau i ddiwallu gofynion newydd cwricwlwm newidiol TGCh/Cyfrifiadureg sy’n cael ailysgrifennu yn holl feysydd llafur Cymru ac yn Lloegr hefyd. Fel pennaeth TGCh Ysgol Bishop Gore, nid wyf wedi rhaglennu rhyw lawer iawn ers graddio dros 12 mlynedd yn ôl, ac wedi un sesiwn Technoteach yn unig, rwyf bellach yn teimlo'n ddigon hyderus i addysgu elfennau "Python" i ddisgyblion yn fy Ysgol trwy Glybiau Technoleg yn ystod yr awr ginio.

Rwyf eisoes wedi ysgrifennu nifer o heriau cymhleth ers y sesiwn gyntaf yr wythnos hon, a ddefnyddir i ennyd diddordeb ac ysbrydoli ei disgyblion CA3 i ddewis Cyfrifiadureg CA4! Roedd gweithdai ymarferol Technoteach yn rhagorol - cafwyd arweiniad da ac esboniadau trylwyr, ac rwyf eisoes yn edrych ymlaen yn eiddgar at ail sesiwn y cwrs 6 wythnos.

Ychwanegol, "Yn sicr, buaswn yn argymell Technoteach i athrawon TGCh eraill, hyd yn oed os mai eich unig fwriad yw adnewyddu eich sgiliau Cyfrifiadureg, rhwydweithio â phroffesiynolion TGCh eraill a chreu adnoddau rhagorol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli eich disgyblion i’w hannog i wella eu dealltwriaeth o’r ddisgyblaeth Cyfrifiadureg".

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Rhaglen Technocamps Prifysgol Abertawe, "Mae’r galw am gyflwyno TGAU Cyfrifiadureg mewn ysgolion ar draws Cymru yn cynyddu ac mae prosiect Technoteach yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel i athrawon, ac yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol iddynt i addysgu pobl ifanc ynghylch sgiliau hanfodol cyfrifiadureg, sy’n ofynnol ar gyfer economi ddigidol y dyfodol".