Cyflwyniad

Mae TGCymru yn cynnig cynllun lleoliadau i fyfyrwyr a graddedigion, ac mae’n arbenigo mewn trefnu lleoliadau gwaith ym maes TG a chyfrifiadureg ar gyfer busnesau ar draws Cymru.  Ers 1993, mae TG Cymru wedi bod yn rhedeg y rhaglen lleoliadau (sy’n Rhaglen a Ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd) mewn partneriaeth â Go Wales ledled Cymru. Fel cangen Cyswllt Diwydiannol Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe, mae gwybodaeth TG arbenigol ar gael inni.

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr cyrsiau addysg uwch sydd wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau, graddedigion a chyflogwyr yng Nghymru i ddarparu lleoliadau gwaith â thâl sy’n para 6-10 wythnos.

I gyfranogi yn y cynllun lleoliadau, mae’n rhaid ichi fod â chyfeiriad yng Nghymru, a dylech naill ai fod yn astudio mewn sefydliad addysg uwch, neu dylech fod yn berson graddedig sy'n dymuno datblygu eich gyrfa yng Nghymru.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd, rhaid ichi fod yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd neu Ardal Economaidd Ewrop (neu’r Swistir).  Mae graddedigion sy’n byw yng Nghymru hefyd yn gymwys, ond mae angen i’r sawl nad ydynt yn ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd neu Ardal Economaidd Ewrop fod wedi sicrhau Teitheb Haen 1 Wedi Astudiaethau.

A ydych yn gymwys?

Adran 1 – Meini Prawf Cymhwystra Cynllun Lleoliadau TG Cymru

1. Lleoliadau Gwaith. Rydych yn gymwys i wneud cais am leoliad gwaith os ydych:

a) Yn fyfyriwr addysg uwch ac wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn llwyddiannus; ac Rydych naill ai'n byw yng Nghymru neu'’ astudio mewn Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru.Neu rydych:b) Yn berson graddedig neu gyfatebol (mae gennych gymhwyster gwerth 120 pwynt credyd NQF Lefel 4 neu'n well, e.e. HNC neu Dystysgrif Addysg Uwch): ac rydych yn byw yng Nghymru..

Yn sgil newidiadau i’r dull o ariannu’r prosiect, os ydych eisoes wedi cael dau neu ragor o leoliadau trwy gynlluniau GO Wales neu TG Cymru ers Ionawr 2009, nid ydych yn gymwys i wneud cais am ragor o leoliadau. Yn ychwanegol, rhaid i fyfyrwyr / graddedigion fodloni’r meini prawf cymhwystra cyffredinol ychwanegol.

Gweler ‘Adran 2 – Cymhwystra Cyffredinol ar gyfer GO Wales’ i gael gwybodaeth ynghylch cyfyngiadau dinasyddiaeth.

Adran 2 – Cymhwystra Cyffredinol

1. Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd / Ardal Economaidd Ewrop a'r Swistir

MYFYRWYR

a) Os ydych yn fyfyriwr addysg uwch o un o wledydd Ardal Economaidd Ewrop neu'r Swistir, gallwch gymryd rhan os ydych yn preswylio'n gyfreithlon yn y DU ac mae gennych hawl i weithio am gyflog yn y DU.

b) Os ydych yn fyfyriwr Croataidd, rhaid ichi gael tystysgrif cofrestru felen sy’n cadarnhau eich bod yn fyfyriwr. Gweler gwefan Asiantaeth Ffiniau’r DU am ragor o wybodaeth www.ukba.homeoffice.gov.uk.

GRADDEDIGION

a)  Os ydych yn ddinesydd un o wledydd canlynol yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu'r Swistir, ac yn preswylio'n gyfreithlon yn y DU ac â'r hawl i ymgymryd â gwaith amser llawn yn unrhyw un o wledydd yr UE, rydych yn gymwys i allu cael lleoliad TG Cymru.

Y DUAwstriaGwlad BelgBwlgariaCyprusGweriniaeth TsiecDenmarcEstoniaY FfindirFfraincYr AlmaenGwlad GroegHwngariGwlad yr IâIwerddonYr EidalLatfiaLiechtensteinLithwaniaLwcsembwrgMaltaYr IseldiroeddNorwyGwlad PwylPortiwgalRwmaniaSlofaciaSlofeniaSbaenSwedenY Swistir

Os ydych yn ddinesydd Croatia, rydych yn gymwys i gyfranogi yn rhaglen GO Wales os ydych yn diwallu gofynion Asiantaeth Ffin y DU. Gweler www.ukba.homeoffice.gov.uk am ragor o wybodaeth.

2. Dinasyddion gwledydd nad ydynt yn yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu'r Swistir

a)  Os ydych yn fyfyriwr mewn prifysgol neu goleg yn y DU, ond ni yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu’r Swistir, yn anffodus, nid ydych yn gymwys i gymryd rhan yn yng nghynllun lleoliadau TG Cymru. Efallai y gallwch gysylltu â gwasanaeth gyrfaoedd eich prifysgol neu eich coleg i weld pa gymorth y gallant gynnig.

b)  Os nad ydych yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu’r Swistir, ac mae gennych deitheb myfyrwyr sy'n caniatáu ichi fod yn y DU, nid ydych yn gymwys i allu cymryd rhan yng nghynllun lleoliadau TG Cymru, hyd yn oed os ydych wedi graddio o’ch cwrs.

c)  Os ydych yn berson graddedig ac nid ydych yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu’r Swistir, ond mae eich teitheb (sydd ddim yn deitheb myfyrwyr) yn caniatáu ichi aros yn y DU ac ymgymryd â gwaith amser llawn, rydych yn gymwys i gymryd rhan yng nghynllun Lleoliadau TG Cymru cyn belled â'ch bod:

• Naill ai yn byw yng Nghymru, neu wedi’ch cyflogi gan BBaChau yng Nghymru (cyfeiriwch at Adran 1 - meini prawf cymhwystra)

• ac mae gennych o leiaf 6 mis yn weddill ar eich teitheb ar gychwyn gweithgarwch y Lleoliad TG Cymru.

Nid ydych yn gymwys i wneud cais am leoliad TG Cymru os ydych wedi gwneud cais am drwydded o dan unrhyw gynllun ac rydych yn aros am benderfyniad.

Efallai y gofynnir i ymgeiswyr nad ydynt yn ddinasyddion un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economaidd Ewrop neu’r Swistir i ddarparu copi o’u teitheb i gefnogi eu cais.