Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog

 • Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn arwain y ffordd o ran cefnogi athletwyr talentog sy'n derbyn eu haddysg yng Nghymru. Y brifysgol yw'r gyntaf i gael ei hachredu gan fenter newydd, sef y Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog ("TASS").
 • Rydym wedi ennill Achrediad Gyrfa Ddeuol TASS, sy'n cydnabod yr ymrwymiad a ddangosir tuag at helpu myfyrwyr i ragori yn y byd academaidd ac ym myd y campau yn ystod eu cyfnod yn Abertawe.
 • Mae'r Achrediad Gyrfa Ddeuol, sy'n bartneriaeth unigryw rhwng gwasanaethau cymorth a staff academaidd ar draws y Brifysgol, yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod llwybr gyrfa ddeuol ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd hefyd yn athletwyr o fri. Drwy gynnig hyblygrwydd academaidd a'r amgylchedd a'r cymorth cywir, credwn y gall y myfyrwyr hynny ffynnu a chyflawni eu potensial ym maes addysg ac ym maes chwaraeon.

*Nodwch, er mwyn cofrestru am le TASS ym Mhrifysgol Abertawe bydd angen i chi gwblhau a chyflwyno Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Chwaraeon sydd ar gael isod. 

Ysgoloriaethau

 • Drwy ein cynlluniau ysgoloriaeth, ein nod yw cwmpasu'r sbectrwm eang o dalent y mae pobl ifanc yn ei dangos yn unigol ac wrth ymgymryd â chwaraeon tîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd nid yn unig yn bodloni'r gofynion academaidd arferol ond sydd hefyd wedi dangos gallu eithriadol ym maes chwaraeon.
 • Mae ein hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen bwrsariaethau yn ein galluogi i helpu athletwyr talentog i gyflawni eu potensial a'u nodau ym maes chwaraeon yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae pedair lefel o ysgoloriaeth ar gael.
 • Cynigir hefyd amrywiaeth o fwrsariaethau chwaraeon os nad ydych wedi llwyddo i gael ysgoloriaeth.

Gweler yr opsiynau isod

TASS Logo

Sut i wneud cais

Mae un ffurflen gais ar gyfer yr ysgoloriaethau. Caiff ei hasesu gan y panel dethol ac, os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch wybod pa ysgoloriaeth y byddwch yn ei chael. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a sportscholarships@swansea.ac.uk / I.J.Morrisson@swansea.ac.uk 01792 543571

Ceisiadau ar agor.

 

 Dyddiad cau Dydd Gwener 28ain Chwefror

Dewch i gwrdd â rhai o'n HYSGOLORION chwaraeon

Lewis Fraser
Lewis Fraser Head Shot

Nofio – Peirianneg Sifil Ail Flwyddyn 

Cyflawniadau uchaf:

 • Pencampwr Gemau Ieuenctid y Gymanwlad.
 • Medal Efydd yn y Bahamas 2017.
 • Rwyf wedi cyrraedd rownd derfynol iau Ewrop ddwywaith ac mae gennyf 2 wobr uwch yng Nghymru.
Chloe Davies
Chloe Davies Head Shot

Cicbocsio – Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Ail Flwyddyn

Cyflawniadau uchaf:

 • Ennill pedair gwobr aur ym Mhencampwriaethau’r Byd yn yr Eidal yn 2018. Enillais y wobr aur mewn tair adran bwysau gwahanol (llai na 50KG, llai na 55KG a llai na 60KG) yn y ddisgyblaeth pwynt ac yna’r wobr aur yn y ddisgyblaeth carate.
Cai Davies
Cai Davies in action

Rygbi – Rheoli Busnes y Flwyddyn Gyntaf 

Cyflawniadau uchaf:

 • Rwy’n chwarae’n rheolaidd yn nhîm rygbi Super BUCS prifysgolion (y gynghrair rygbi uchaf yn y Brifysgol).
 • Cynrychiolais Gymru ar lefel dan 18.
 • Rwyf wedi bod yn rhan o dîm datblygu’r Gweilch.
Rhian Evans
Rhian Evans celebrating with her medals

Pêl-rwyd, Criced ac Athletau – Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff y Flwyddyn Gyntaf

Cyflawniadau uchaf: Cynrychiolais Gymru yn ‘Netball Europe’ am dair blynedd yn olynol ac ennill 7 cap, gan gystadlu yn Gibraltar, Iwerddon a Gogledd Iwerddon.  Cefais hefyd y fraint o fod yn gapten ar dîm dan 17 Cymru mewn gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon. Cynrychiolais dîm dan 21 Cymru yn ‘Netball Europe’ ac rwy’n aelod o’r garfan ar hyn o bryd - rwyf wedi ennill 3 chap hyd yn hyn.  Rwy’n rhan o garfan dan 19 Celtic Dragons ar hyn o bryd, ac rwyf wedi cael fy newis i hyfforddi gyda thîm hŷn y Celtic Dragons cyn eu tymor.   Rwyf wedi cynrychioli Cymru ar bob lefel oedran gan gynnwys y tîm hŷn criced, ac wedi ennill capiau mewn grwpiau oedran amrywiol.  Cynrychiolais Gymru mewn athletau ym mhencampwriaethau SIAB dan 17 ac yn y Celtic Games, ac ennill 2 grys Cymru ym maes taflu maen a 3 chrys Cymru yn y ddisgen. Rwyf hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer athletwraig benywaidd iau Cymru am 3 blynedd yn olynol.

Ioan Wall
Ioan Wall in action

Hoci – Peirianneg y Flwyddyn Gyntaf

Cyflawniadau uchaf:

 • Chwaraewr rhyngwladol ieuengaf i ennill cap yn nhîm hŷn Cymru yn 16 oed.
 • 32 cap rhyngwladol hŷn i Gymru.
 • Enillais Gwpan Sultan of Johor ym Maleisia ym mis Hydref gyda charfan dan 21 tîm Prydain Fawr.
 • Cynrychiolais Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad y Traeth Aur.
 • Gwnes i gystadlu yn rhanbarth Ewropeaidd B yn Glasgow yn 2017 a dod yn ail.

Angen rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych gwestiwn neu gŵyn sy'n ymwneud â'r ffordd y caiff yr Ysgoloriaethau a'r Bwrsariaethau Mynediad Chwaraeon eu gweithredu neu unrhyw agwedd arall arnynt, dylech anfon y cwestiwn neu'r gŵyn yn ysgrifenedig at Alun Davies, Pentref Chwaraeon, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Os oes gennych gwestiwn am gymhwysedd neu'r hyn y mae bod yn Ysgolor Chwaraeon yn ei olygu, cysylltwch â Alun Davies, Swyddog Cefnogi Athletwyr, Alun.Davies@swansea.ac.uk