x

Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog

 • Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn arwain y ffordd o ran cefnogi athletwyr talentog sy'n derbyn eu haddysg yng Nghymru. Y brifysgol yw'r gyntaf i gael ei hachredu gan fenter newydd, sef y Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog ("TASS").
 • Rydym wedi ennill Achrediad Gyrfa Ddeuol TASS, sy'n cydnabod yr ymrwymiad a ddangosir tuag at helpu myfyrwyr i ragori yn y byd academaidd ac ym myd y campau yn ystod eu cyfnod yn Abertawe.
 • Mae'r Achrediad Gyrfa Ddeuol, sy'n bartneriaeth unigryw rhwng gwasanaethau cymorth a staff academaidd ar draws y Brifysgol, yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod llwybr gyrfa ddeuol ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd hefyd yn athletwyr o fri. Drwy gynnig hyblygrwydd academaidd a'r amgylchedd a'r cymorth cywir, credwn y gall y myfyrwyr hynny ffynnu a chyflawni eu potensial ym maes addysg ac ym maes chwaraeon.

*Nodwch, er mwyn cofrestru am le TASS ym Mhrifysgol Abertawe bydd angen i chi gwblhau a chyflwyno Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Chwaraeon sydd ar gael isod. 

Ysgoloriaethau

 • Drwy ein cynlluniau ysgoloriaeth, ein nod yw cwmpasu'r sbectrwm eang o dalent y mae pobl ifanc yn ei dangos yn unigol ac wrth ymgymryd â chwaraeon tîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd nid yn unig yn bodloni'r gofynion academaidd arferol ond sydd hefyd wedi dangos gallu eithriadol ym maes chwaraeon.
 • Mae ein hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen bwrsariaethau yn ein galluogi i helpu athletwyr talentog i gyflawni eu potensial a'u nodau ym maes chwaraeon yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
 • Mae pedair lefel o ysgoloriaeth ar gael.
 • Cynigir hefyd amrywiaeth o fwrsariaethau chwaraeon os nad ydych wedi llwyddo i gael ysgoloriaeth.

Gweler yr opsiynau isod

Sut i wneud cais

Mae un ffurflen gais ar gyfer yr ysgoloriaethau. Caiff ei hasesu gan y panel dethol ac, os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch wybod pa ysgoloriaeth y byddwch yn ei chael.

Os hoffech wneud cais, cwblhewch ffurflen ar-lein.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Imelda Morrisson I.J.Morrisson@swansea.ac.uk - 01792 543571

Dyddiad cau

Dylech gyflwyno eich ffurflen gais cyn 13 Medi yn y flwyddyn galendr y byddwch yn cofrestru fel myfyriwr newydd. 

Angen rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych gwestiwn neu gŵyn sy'n ymwneud â'r ffordd y caiff yr Ysgoloriaethau a'r Bwrsariaethau Mynediad Chwaraeon eu gweithredu neu unrhyw agwedd arall arnynt, dylech anfon y cwestiwn neu'r gŵyn yn ysgrifenedig at Imelda Morrisson, Pentref Chwaraeon, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Os oes gennych gwestiwn am gymhwysedd neu'r hyn y mae bod yn Ysgolor Chwaraeon yn ei olygu, cysylltwch â Imelda Morrisson, Swyddog Cefnogi Athletwyr, I.J.Morrisson@swansea.ac.uk

Telerau ac Amodau

 • Caiff ysgoloriaethau eu dyfarnu gan y Pwyllgor Recriwtio a Derbyniadau (y pwyllgor) yn seiliedig ar argymhellion y panel Dethol Ysgoloriaethau Mynediad ym maes Chwaraeon (y panel)
 • Caiff ysgoloriaethau eu dyfarnu i ymgeiswyr sydd, ym marn y panel, wedi dangos (i) bod ganddynt allu eithriadol mewn maes chwaraeon penodol a (ii) eu bod hefyd yn bodloni'r gofyniad derbyn ar gyfer y cynllun astudio yr hoffent eu dilyn.
 • Caiff pob ysgoloriaeth ei dyfarnu yn ôl disgresiwn y panel ac mae'n ddarostyngedig i gystadleuaeth gan ymgeiswyr eraill.
 • Dyfernir sawl categori o ysgoloriaeth sy'n werth uchafswm o £2,000 ynghyd â buddiannau ychwanegol posibl (a restrir ym mhroffiliau'r ysgoloriaethau ar wefan Prifysgol Abertawe). Y panel sy'n dewis y math o ysgoloriaeth a ddyfernir a swm y gynhaliaeth a roddir, yn seiliedig ar geisiadau unigol.
 • Gall y panel ddefnyddio pa ddull asesu bynnag sy'n briodol, yn ei farn ef, i benderfynu pa ymgeiswyr y dylid eu hargymell i'r pwyllgor ar gyfer ysgoloriaeth.
 • Gall yr ysgoloriaethau gael eu dyfarnu ar yr un pryd ag unrhyw ddyfarniad arall neu yn ychwanegol at unrhyw ddyfarniad arall y gall deiliad yr ysgoloriaeth ei gael gan gyrff addysg lleol a/neu gyrff dyfarnu grantiau eraill.
 • Pennir Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon i bob Ysgolor ar ddechrau ei gwrs. Caiff y dyfarniad ariannol ei dalu i'r Ysgolor mewn dau randaliad bob blwyddyn. Dim ond ar ôl cynnal cyfarfod cychwynnol i bennu targedau neu gyfarfodydd adolygu dilynol, ac ar ôl i'r taliad gael ei gymeradwyo gan y Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon, yn seiliedig ar gyflawniadau a nodau'r Ysgolor, y caiff y taliadau eu gwneud.

Yn ychwanegol at hyn, bydd y Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon yn gwneud y canlynol –

 • Yn negodi rhaglen chwaraeon briodol gyda phob Ysgolor sy'n cynnwys nodau ac amcanion y cytunir arnynt ar y cyd.
 • Yn anfon copi o'r rhaglen i'r pwyllgor bob blwyddyn, ynghyd ag adroddiad ar gynnydd academaidd yr Ysgolor a'i gynnydd ym maes chwaraeon.
 • Yn cynnal asesiad o gynnydd yr Ysgolor ar ddiwedd pob tymor ac yn awdurdodi unrhyw daliadau fel y bo'n briodol.
 • Mae ysgoloriaethau ar gael i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am gyrsiau Israddedig ac ôl-raddedig llawn amser a rhan amser.
 • Mae dau ddyddiad cau ar gyfer yr ysgoloriaethau. Y cyntaf ohonynt yw 1 Mawrth yn y flwyddyn galendr y bydd y darpar Ysgolor yn cofrestru fel myfyriwr newydd. Yr ail yw 1 Hydref yn y flwyddyn galendr y bydd y darpar sgolor yn cofrestru fel myfyriwr newydd; mae'r ail ddyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais i'r brifysgol ar ôl y dyddiad cau cyntaf ym mis Mawrth.
 • Os bydd y panel o'r farn bod ymgeiswyr penodol wedi cyrraedd yr un lefel o ran cyrhaeddiad, ceidw'r hawl i rannu dyfarniad.
 • Gall yr ysgoloriaethau a ddyfernir eu hadnewyddu ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs a ddewisir gan y myfyriwr, yn amodol ar berfformiad chwaraeon ac academaidd boddhaol, fel y'i dyfernir gan y pwyllgor yn seiliedig ar argymhellion y Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon. 
 • Os bydd angen i Ysgolor ailadrodd blwyddyn astudio, ni wneir unrhyw daliadau yn ystod y cyfnod hwn. 
 • Lle y bo'n briodol, disgwylir i Ysgolorion gynrychioli'r brifysgol yn ystod tymor arfer y brifysgol. Yn dibynnu ar yr ysgoloriaeth a ddyfernir, gellir nodi sawl gwaith y disgwylir i'r Ysgolor gynrychioli'r brifysgol wrth bennu ei dargedau. Gall y taliadau gael eu hatal nes bod y targedau hyn wedi'u cyflawni. Mewn unrhyw gystadlaethau agored, dylai'r Ysgolor gynrychioli'r Brifysgol cyn iddo fynd ati i gynrychioli unrhyw glybiau neu sefydliadau eraill.
 • Mae'n rhaid i Ysgolorion ymddwyn mewn ffordd sy'n gydnaws â'u statws breintiedig ac enw da Prifysgol Abertawe.
 • Os bydd y Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon yn ystyried bod cynnydd Ysgolor, neu ei ymddygiad, yn anfoddhaol, gellir terfynu'r ysgoloriaeth neu ei atal am gyfnod penodol. Os bydd Ysgolor o'r farn nad yw'r penderfyniad i derfynu neu atal ei ysgoloriaeth yn gyfiawn, gall apelio yn ysgrifenedig i gadeirydd y pwyllgor. 
 • Ceidw'r Senedd yr hawl i greu, diwygio, gohirio, canslo neu dynnu'r rheoliadau hyn yn ôl ynghyd â rheoliadau eraill o'r fath a allai fod ar waith o bryd i'w gilydd heb rybudd a bydd penderfyniadau o'r fath yn derfynol.
 • Cytunir ar becynnau ariannol a buddiannau unigol gyda'r Ysgolor yn y cyfarfod cychwynnol gyda'r Goruchwylydd Ysgoloriaeth Chwaraeon, yn seiliedig ar anghenion yr Ysgolor.