Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig llwybr i feithrin pob nofiwr, o lefel ddatblygu i lefel elît, gan ddarparu amgylchedd hyfforddi o safon fyd-eang yn lleoliad godidog Bae Abertawe yn ne Cymru, y DU.

Wedi’i rheoli ar y cyd â Chanolfan Perfformiad Uchel Genedlaethol Nofio Cymru (SWNHPC), lleolir Rhaglen Nofio Prifysgol Abertawe yng nghanolfan Pwll Cenedlaethol Cymru ym Parc Chwaraeon Bae Abertawe. Mae’n cyfuno’r safonau uchaf o ran hyfforddiant nofio, cryfder a chyflyru, gwyddor chwaraeon â mynediad at ragoriaeth academaidd.

Mae ein nofwyr yn anelu am Bencampwriaethau Prydain, Pencampwriaethau’r Byd, Gemau’r Gymanwlad, y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd ac maent yn cyflawni canlyniadau rhagorol ar lwyfan byd-eang.

Dengys profiad fod nofwyr dawnus ac ymroddedig yn ffynnu mewn diwylliant o uchelgais ac amgylchedd cefnogol. Dyna’n union yr hyn a ddarparwn ym Mhrifysgol Abertawe a Chanolfan Perfformiad Uchel Genedlaethol Nofio Cymru.

Mae Carfan Berfformio ein Rhaglen Nofio yn llwybr i Ganolfan Perfformiad Uchel Genedlaethol Nofio Cymru ac mae’n cynnig popeth mae ei angen ar nofiwr sy’n awyddus i ymuno â rhengoedd y perfformwyr elît;

 • Tîm hyfforddi o safon fyd-eang
 • Pwll wyth lôn 50m o hyd
 • Sicrwydd o gael 17.5 awr o hyfforddiant o safon yn y pwll bob wythnos
 • Mynediad i gyfleusterau cryfder a chyflyru a hyfforddwr pwrpasol
 • Mynediad i wasanaethau chwaraeon penodol i wella perfformiad
 • Hawl i ymgeisio am gynllun ysgoloriaethau graddedig Prifysgol Abertawe
 • Rhaglen sydd ar gael i bara-nofwyr a nofwyr abl
 • Cymhwysedd i gael eich dewis i gynrychioli’r Brifysgol yng nghystadlaethau BUCS, Varsity Cymru a chystadlaethau eraill
 • Llety ‘tawel’ ar gyfer nofwyr os oes ei angen
 • Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe o fewn pellter cerdded
 • Lleoliad arfordirol rhagorol, yn agos at ganol y ddinas a chysylltiadau cludiant ardderchog

 

Canolfan Perfformiad Uchel Genedlaethol Nofio Cymru

Sefydlwyd Canolfan Perfformiad Uchel Genedlaethol Nofio Cymru ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei rheoli gan dîm amlddisgyblaethol o’r radd flaenaf. Mae’r Tîm Gweithredol, dan arweiniad y Prif Hyfforddwr Perfformiad Uchel Cenedlaethol, Adam Baker, yn cynnwys Stuart McNarry (Hyfforddwr Perfformiad Uchel Cenedlaethol), Spencer Fuge (Hyfforddwr Cryfhau a Chyflyru Cenedlaethol), Helen Parrott (Gwyddonydd Perfformiad Cenedlaethol) a Paul Davey (Ffisiotherapydd). Yn ogystal, mae’r tîm yn elwa o gefnogaeth lawn Sefydliad Chwaraeon Cymru ym meysydd meinwe meddal*, maeth perfformiad*, seicoleg perfformiad a ffordd o fyw ar gyfer perfformiad*.

Mae SWNHPC yn cynnig ymagwedd gyfannol at ddatblygu nofwyr perfformiad uchel, sy’n cael ei hysgogi gan berfformiad, yn canolbwyntio ar athletwyr ac yn cael ei harwain gan hyfforddwyr. Gwelir datblygiad pob athletwr unigol fel ymdrech ar y cyd, gan fanteisio ar bob agwedd ar y staff cymorth er mwyn helpu pob unigolyn i fwyafu ei botensial fel athletwr ac fel person.

Mae SWNHPC wedi cyflawni perfformiadau eithriadol yn gyson ers ei sefydlu yn 2015. Yn 2016, wrth gymhwyso am Gemau Paralympaidd Rio, torrodd Aaron Moores record y byd am y ras dull broga 100m yng nghategori S14, ac aeth ymlaen i ennill y fedal aur yn yr un digwyddiad yn y Gemau Paralympaidd. Yn 2017, cafodd dau athletwr o’r rhaglen, Alys Thomas a Daniel Jervis, eu dewis ar gyfer tîm Prydain Fawr i gystadlu ym Mhencampwriaethau Nofio’r Byd yn Bwdapest. Hefyd helpodd y rhaglen Evgeniy Pop Acev i ddod ar y brig yng Nghyfres Dŵr Agored y Byd FINA dros 25KM. Yn 2018, cafwyd tymor gorau’r rhaglen hyd yn hyn pan ddewiswyd pedwar athletwr a phedwar aelod staff i gynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad y Traeth Aur. Enillodd athletwyr SWNHPC dair medal yn y Gemau - aur yn y ras Pili-Pala 200m i fenywod, gan osod record newydd ar gyfer Gemau’r Gymanwlad (Alys Thomas); arian yn y ras Dull Rhydd 1500m i ddynion (Daniel Jervis) ac efydd yn y ras gyfnewid gymysg 4 x 100m i fenywod (Alys Thomas). Yn ogystal â hynny, dewiswyd athletwyr SWNHPC i gystadlu’n rhyngwladol ym Mhencampwriaethau Iau Ewrop, Pencampwriaethau Dŵr Agored Ewrop a Phencampwriaethau Nofio Ewrop, lle enillodd Alys Thomas ddwy fedal ryngwladol arall o bwys.

*Mae’r gwasanaethau cymorth hyn yn gyfyngedig i nofwyr sy’n cael eu dewis naill ai ar gyfer rhaglenni Nofio Elît Cymru/Datblygu Elît neu ar gyfer rhaglenni Podiwm Nofio Prydain/Para-nofio Prydain neu raglenni potensial i gael podiwm Nofio Prydain. Gall deiliaid ysgoloriaeth y Brifysgol nad ydynt yn cael eu dewis am y rhaglenni uchod, dderbyn y gwasanaethau cymorth ychwanegol drwy raglen yr ysgoloriaeth.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy'n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth y darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwysedig. Mae llawer o ysgoloriaethau ar gael.

Mae'r clwb nofio yn croesawu pob darpar nofwyr waeth beth yw ei gefndir, lefel ei sgiliau neu ei brofiad chwaraeon. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Swansea University Swimming Performance Logo.

Proffiliau Hyfforddwyr

Hayley Baker Prif Hyfforddwr Nofio
Headshot of Hayley Baker - Head of Swimming
 • Ei dewis am wersylloedd doniau Lloegr, timau rhyngwladol Cymru a thîm cwpan y byd dŵr agored Prydain
 • Penodwyd Hayley yn Brif Hyfforddwr Swansea Aquatics
 • Mae hi hefyd wedi cymhwyso fel Tiwtor y Gymdeithas Nofio Amatur ac aseswr hyfforddi nofio ar bob lefel

 

 • Mae Hayley wedi hyfforddi nofwyr sy’n cael eu dewis i gynrychioli Prydain gan gyflawni canlyniadau rhagorol: Gemau Ysgolion y Byd - 2 fedal aur; Gwyliau Olympaidd Ieuenctid Ewrop - 1 fedal efydd; Pencampwriaethau Iau Ewropeaidd - 1 fedal efydd, 1 fedal arian, 4 medal aur; Gemau Ieuenctid y Gymanwlad - 1 fedal aur. Mae hi hefyd wedi cyfrannu at ddatblygiad nofwyr sydd wedi cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad a’r Gemau’r Olympaidd
Canolfan Perfformiad Uchel Cenedlaethol Nofio Cymru