x

Mae grwpiau penodol o chwaraeon yn ffurfio ein rhaglenni chwaraeon datblygiadol. Mae gan bob un ohonynt bennaeth ffrwd sy'n cydweithio â hyfforddwyr i alluogi athletwyr i berfformio ar y lefel uchaf.

Mae ein gwasanaethau a'n cyfleusterau o'r radd flaenaf yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gystadlu mewn cystadlaethau elît, ac mae ein partneriaethau hefyd yn helpu athletwyr elît i gyrraedd lefelau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae ein timau wedi profi llwyddiant mewn cystadlaethau BUCS, ac mae athletwyr unigol wedi cyrraedd y brig ar lefel Prifysgol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Er bod Chwaraeon Abertawe yn cefnogi ac yn annog datblygiad ym mhob maes, rydym wedi dewis chwaraeon sy'n ffocws ar gyfer datblygiad elît. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlwb nad yw wedi'i restru isod, ewch i'n rhestr o glybiau Chwaraeon i Fyfyrwyr sy'n cynnwys mwy na 50 o wahanol glybiau.

Y chwaraeon yw:

 • Rygbi (undeb a chynghrair)
 • Hoci
 • Pêl-droed
 • Nofio – gyda Nofio Cymru
 • Tennis bwrdd

 

 

 

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i chwarae ein rhan wrth gynnal gwerthoedd a grym chwaraeon, a meithrin ethos o chwaraeon glân fel rhan werthfawr ac annatod o fywyd chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe, o'n chwaraeon lefel hamdden i’n chwaraeon elitaidd.

Mae gan bob cyfranogwr mewn chwaraeon yr hawl i gystadlu mewn Chwaraeon Glân.

Mae Prifysgol Abertawe wedi mabwysiadu barn Asiantaeth Atal Camddefnyddio Cyffuriau'r Deyrnas Unedig (UKAD) ac Asiantaeth Ryngwladol Atal Camddefnyddio Cyffuriau (WADA), sef bod twyllo, a defnyddio cyffuriau, mewn chwaraeon yn mynd yn groes i ysbryd chwaraeon mewn ffordd sylfaenol, gan danseilio effaith chwaraeon ar y gymdeithas sydd fel arall yn effaith gadarnhaol.

I'r perwyl hwn, mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i gefnogi chwaraeon glân yn y DU yn y ffyrdd canlynol:

 • Mae Prifysgol Abertawe yn cefnogi cenhadaeth Asiantaeth Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon y Deyrnas Unedig a WADA i hyrwyddo Chwaraeon Glân.

 • Disgwylir i bob athletwr chwarae, hyfforddi a chystadlu yn unol ag ysbryd chwaraeon, gan gynnwys rheolau sy'n ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau.

 • Disgwylir i bob hyfforddwr a staff chwaraeon berfformio eu swyddogaeth yn unol ag ysbryd chwaraeon, gan reolau sy'n ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau.

 • Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i gefnogi atal camddefnyddio cyffuriau yn y DU mewn cydweithrediad â chyrff chwaraeon eraill.

 • Ni fydd 'staff' cyflogedig na chysylltiedig yn derbyn, yn cynorthwyo nac yn cefnogi'r defnydd o sylweddau a dulliau gwaharddedig mewn unrhyw ffordd ar unrhyw agwedd o'u gwaith (oni bai y caiff ei ganiatáu gan Eithriad Defnydd Therapiwtig).

 • Ymdrinnir â thoriadau o'r fath, neu fynd yn groes i unrhyw reolau/polisïau y cyfeirir atynt yng nghôd ymarfer/ymddygiad Prifysgol Abertawe, fel y bo'n briodol.

 • Disgwylir i bob aelod o staff cyflogedig a chysylltiol gysylltu â'r Asiantaeth Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon y Deyrnas Unedig os byddant yn dod yn ymwybodol o athletwr neu aelod NGB sydd naill ai'n defnyddio, neu'n ystyried defnyddio, sylwedd neu ddull gwaharddedig. Dylid cysylltu'n gyfrinachol ar y llinell Adrodd am Gamddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon.

 • Bydd Prifysgol Abertawe yn cadarnhau unrhyw gosbau a roddir i athletwr gan yr Asiantaeth Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon y Deyrnas Unedig neu unrhyw gorff cysylltiedig arall, yn unol â'r Côd Rhyngwladol ar Gamddefnyddio Cyffuriau.

Dolenni ac adnoddau defnyddiol

UK Anti-doping Agency
www.ukad.org.uk

World Anti-doping Agency
www.wada-ama.org

Global Drug Reference Online
http://www.globaldro.com

Twitter @SportSwans