Mae Clwb Tenis Prifysgol Abertawe wedi dechrau ar garlam eleni. Yn dilyn ein Ffair y Glas lwyddiannus lle mynegodd dros 250 o bobl ddiddordeb, anfonwyd negeseuon e-bost at bob myfyriwr a roddodd ei gyfeiriad e-bost i ni yn eu gwahodd i'n sesiwn blasu a gynhaliwyd ar 3 Hydref. Mynychodd lawer iawn o bobl y sesiwn hon a bu cynifer yn bresennol bu'n rhaid i'r ddau ysgrifennydd cymdeithasol (Gaven a minnau) gynnal sesiynau ychwanegol. Ar ôl y sesiwn cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf y flwyddyn a daeth llawer iawn o bobl. Mae bob amser yn wych gweld aelodau'r clwb yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol. Ein noddwyr eleni ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol yw Peppermint a The Smoke Haus. Eleni rwy'n bwriadu trefnu nifer fwy o ddigwyddiadau elusennol yn The Smoke Haus bob yn ail wythnos i'n digwyddiadau cymdeithasol eraill yn dilyn yr adborth a dderbyniwyd y llynedd. Bydd y digwyddiadau cymdeithasol hyn yn fwy tebygol o gynnwys llai o alcohol felly gobeithir y bydd yn apelio at y sawl yn y clwb y mae'n well ganddynt yfed llai.

Cynhaliwyd ein sesiwn hyfforddiant tenis gyntaf yn ystod yr wythnos ganlynol, sef bob prynhawn Mercher. Eleni, er mwyn osgoi ymdrin â symiau mawr o arian trefnir y sesiynau hyfforddiant gan Glwb Tenis a Sboncen Abertawe. Mae'n rhaid i fyfyrwyr dalu o flaen llaw am y sesiynau (ac maent wedi gwneud hynny erbyn hyn). Bûm ychydig yn bryderus y byddai hynny'n arwain at lai o bobl yn eu mynychu nag y llynedd, fodd bynnag ni ddigwyddodd hynny o gwbl a bu'r sesiwn uwch gyntaf (sef yr un rwyf yn ei mynychu, nid oeddwn yn bresennol yn y sesiynau i ddechreuwyr na'r sesiynau canolradd) yn llawn sef rhywbeth nad wyf yn cofio ei brofi o gwbl y llynedd.

Cynhaliwyd ein treialon ar gyfer y timau ar 30 Medi a bu llawer o bobl yn bresennol ac mae pobl ddawnus iawn yn dechrau dod i'r amlwg. Bu niferoedd da iawn yn bresennol ar gyfer treial y menywod yn enwedig a chafwyd proses benderfynu hir i ddewis y tîm terfynol. Erbyn hyn rydym wedi dewis y ddau dîm dynion a'r un tîm menywod a chwaraeodd pob tîm ei gêm gyntaf ar ddydd Mercher 10 Hydref. Curodd tîm cyntaf y dynion ail dîm y dynion (sydd fel arfer yn meddwl bod y capten wedi dewis y bobl gywir ar gyfer y timau), yn anffodus collodd tîm y menywod oddi cartref i Brifysgol Rhydychen, nid oeddwn yn bresennol fodd bynnag clywais fod safon y chwarae'n addawol iawn ar gyfer gweddill y tymor.  

 

  --- Ollie Bryce

  --- Ysgrifennydd Cymdeithasol Clwb Tenis Prifysgol Abertawe