Yn ddiweddar mae Clwb Rygbi Tawe (CRT) wedi bod yn rhan o ymgyrch codi arian fel rhan o Sefydliad Movember, ynghyd â chlybiau chwaraeon eraill yn her Movember Prifysgol Abertawe. Rhoddwyd her i'r bechgyn dyfu mwstash "syfrdanol" (rhai yn amheus) neu symud i Movember trwy redeg neu gerdded yn ystod y mis a chronni cynifer o gilometrau â phosib. 

Yn ystod y blynyddoedd blaenorol, mae CRT wedi codi arian gyda chymdeithas Gymraeg y Brifysgol sef Gym Gym trwy drefnu gêm pêl-rwyd rhwng y ddau glwb a chodi tua £100 yn y digwyddiadau bob blwyddyn. Er bod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal eto eleni, cymerodd CRT ran yn Sefydliad Movember i ddangos ein gallu fel clwb. Mae'r clwb wedi profi llwyddiant mawr a chodwyd mwy o arian eleni nag y casglwyd dros y blynyddoedd blaenorol gyda'i gilydd wrth i 12 o aelodau'r clwb gymryd rhan a chasglu'r swm rhagorol o £1,042.

Yn nhermau her y Brifysgol, daeth CRT yn drydydd yn y Brifysgol ar gyfer y swm mwyaf a gasglwyd gan y clybiau chwaraeon a gymerodd ran yn yr ymgyrch i godi arian ar gyfer Movember. Codwyd yr arian yn bennaf drwy ymdrechion pob aelod yn annibynnol i godi arian ond mae nifer o'r aelodau eraill wedi rhoi arian yn gyfnewid am y clwb yn cyflenwi nwyddau ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol ayyb.

Cynhelir ymgyrchoedd codi arian pellach eleni a bydd gêm pêl-rwyd i elusennau yn erbyn y Gym Gym yn cynyddu swm yr arian a gesglir ar gyfer elusennau fwy byth.