Ar ôl cychwyn yn gynnar (yn gynharach nag y dymunwn) ar fore Sadwrn cyfarfu'r tîm am 9.30am i gasglu'r cit ac i gael sgwrs olaf cyn teithio i Rydychen. Ond nid oeddem wedi llwyddo i adael Abertawe cyn cael hoe ym McDonald's!

Ar ôl saib byr, cychwynnodd ein siwrne i Rydychen o ddifrif. Bu'n daith dawel ar y ffordd yno, a'r ddau gar yn llawn chwaraewyr Octopush cysglyd. Cyrhaeddom i groeso cynnes gan y timau eraill ac ar ôl trafod trefniadau'r dydd aethom i ochr y pwll i ddechrau'r hwyl!

Ni oedd gêm gynta’r dydd, Abertawe yn erbyn Caerefrog. Am mai hwn oedd ein hail dwrnamaint yn unig roeddem yn ansicr o ran yr hyn i'w ddisgwyl ond gan ddefnyddio'r egni o'n pryd bwyd bore cynnar o McDonald's chwaraeodd pawb yn dda ac enillon ni'r gêm 3-0. Ein buddugoliaeth gyntaf erioed wrth chwarae dros Abertawe!

Parhaodd y lefelau uchel o egni a sgiliau wrth i'r dydd symud yn ei flaen. Enillodd Abertawe 6 gêm allan o 6 yn y cyfnod grŵp ac arweiniodd hyn atom yn cystadlu yn erbyn Oxford D yn y rownd derfynol. Roeddem yn teimlo'n nerfus wrth gychwyn y gêm derfynol ond rhoddasom bob darn o egni a oedd ar ôl gyda ni gan ennill y gêm 4-2 a chau'r twrnamaint. Bu pawb mor gyffrous ar dderbyn canlyniad felly a dangosodd ein cyflawniad fel tîm ar 6ol 8 wythnos o hyfforddiant yn unig.

Ar ôl seremoni wobrwyo gyflym aethom oll i dafarn fach yn Rhydychen i fwynhau diod a phitsa am ddim a ddarparwyd gan ein gwesteiwyr. Bu'n brofiad anhygoel i ni allu siarad gyda thimau eraill. Bu'r amser yn symud ar garlam ac yn anffodus bu'n rhaid i ni adael i deithio adref. Bu pawb yn llawn cyffro o hyd ac mor hapus a balch o'r hyn roeddem wedi'i gyflawni.

Bu'n ddiwrnod anhygoel. Chwaraeodd pawb yn wych gan ddangos medr, graean a phenderfyniad yn ystod pob gêm. Rwy'n teimlo'n gyffrous i weld yr hyn y bydd y twrnamaint nesaf yn ei gynnig i ni a chredaf fod y tîm yn teimlo'r un peth.

Mike Parker (Cydlynydd Octopush)