Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Lles yn y cartref

Rydym yn gwybod mai aros yn ffit ac yn heini yw’r ffordd orau o feithrin system imiwnedd gref ac aros yn iach. Hefyd mae’n hysbys bod ymarfer corff rheolaidd yn trechu straen ac yn darparu llawer o fanteision iechyd meddwl. Y mae’r ddau beth hyn yn bwysicach nag erioed erbyn hyn!

Er mwyn eich helpu chi i gadw’n brysur gartref pan nad yw’n bosib i chi ymweld â ni,gallwch chi bellach fwynhau cyffro un o’n sesiynau ymarfer corff Evolve yng nghysur eich cartref eich hun!

Rydym ni wedi llunio amserlen ar-lein newydd a’r bwriad yw eich cadw chi’n iach wrth i ni barhau i aros gartref. Os ydych chi’n dymuno cyflawni un o’n rhaglenni cyn dechrau gwaith, amser cinio neu gyda’rl nos, maent ar gael 24/7 i chi eu cynnwys yn rhan o’ch amserlen. 

Ychydig o glicio ac mae ein rhaglenni yn y cartref yn rhad ac am ddim i’w defnyddio. Bydd pob dosbarth ffitrwydd yn cael eu ffrydio'n ddyddiol ar ein cyfryngau cymdeithasol, dilynwch ni am fwy o imffurfiad.

Diwrnod AmserDosbarthDisgrifiad DosbarthSut i ymuno â

Dydd Gwener 31
Gorffennaf

12:00 HIIT 25 Munud  Effaith uchel – dosbarth ffitrwydd dwysedd uchel sy’n para am 25 munud a luniwyd i herio eich lefelau ffitrwydd gan ddefnyddio pwysau eich corff eich hun   Zoom: https://swanseauniversity.zoom.us/j/9574324346

Meeting ID: 957 432 4346

Dydd Mawrth 4 Awst

08:30 HIIT 25 Munud  Effaith uchel – dosbarth ffitrwydd dwysedd uchel sy’n para am 25 munud a luniwyd i herio eich lefelau ffitrwydd gan ddefnyddio pwysau eich corff eich hun   Zoom: https://swanseauniversity.zoom.us/j/9574324346

Meeting ID: 957 432 4346

Dydd Mercher 5 Awst

12:30 Bwtcamp 30 Munud Dwysedd Uchel – Dosbarth hyfforddiant dros gyfnod o 30 munud er mwyn adeiladu gwytnwch a chyhyrau

Zoom: https://swanseauniversity.zoom.us/j/9574324346

Meeting ID: 957 432 4346

Dydd Gwener 7
Awst
12:00 HIIT 25 Munud  Effaith uchel – dosbarth ffitrwydd dwysedd uchel sy’n para am 25 munud a luniwyd i herio eich lefelau ffitrwydd gan ddefnyddio pwysau eich corff eich hun   Zoom: https://swanseauniversity.zoom.us/j/9574324346

Meeting ID: 957 432 4346

Cadwch lygad allan ar ein cyfrif Twitter a’n sianeli YouTube ar gyfer rhagor o ddiweddariadau, cyngor a newyddion gan gynnwys Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom yn fyw sy’n lansio’r haf hwn.

Les Mills On Demand

Yma yn chwaraeon Abertawe, rydym yn gweithio gyda Les Mills i roi mynediad i chi i sesiynau ymarfer corff ar-lein fel rhan o’ch aelodaeth.

Cliciwch isod i ddechrau mwynhau mynediad i Les Mills™ On Demand am 30 niwrnod.
http://link.lesmillsondemand.com/SHsh

Pan fyddwch yn cofrestru, gofynnir i chi nodi eich manylion talu, ond ni fyddwch yn talu am
y cyfnod 30 niwrnod. Os ydych am barhau wedi’r cyfnod hwn, byddwch yn danysgrifiwr awtomatig ar y gyfradd arbennig rydym wedi’i thrafod â Les Mills. Gallwch gael mynediad diderfyn i sesiynau Les Mills y mae miliynau yn dwlu arnynt am bris arbennig i aelodau o £7.94 y mis! Sylwer bod y cynnig hwn yn ddilys i danysgrifwyr newydd yn unig.

Mae LES MILLS On Demand yn cynnig dros 800 o’ch hoff sesiynau ymarfer corff ar draws 13 categori. Gallwch ymarfer corff gyda rhaglenni clasurol fel BODYPUMP™ a BODYCOMBAT™, ymgymryd ag ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar a hyd yn oed cael y plant i gadw’n heini gyda BORN TO MOVE™. Mae’r sesiynau’n amrywio rhwng 15 a 55 munud ac mae opsiynau ar gyfer pob lefel ffitrwydd.

*Mae amodau a thelerau’n berthnasol: codir tâl ar aelodau newydd ar ôl y cyfnod prawf am ddim ond gellir canslo taliadau yn y dyfodol ar unrhyw adeg.

Cadwch lygad allan ar ein cyfrif Twitter a’n sianeli YouTube ar gyfer rhagor o ddiweddariadau, cyngor a newyddion gan gynnwys Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom yn fyw sy’n lansio’r haf hwn.

Cofiwch wrth gyflawni ymarfer corff yn eich cartref fod angen:

• Sicrhau bod lle digonol er mwyn cyflawni’r holl ymarferion yn ddiogel gan sicrhau bod digon o le i symud heb rwystrau
• Sicrhau bod unrhyw gyfarpar yn ddiogel ac mewn cyflwr da
• Sicrhau bod y llawr yn glir a heb unrhyw beryglon a all gynyddu’r risg o lithro, baglu neu gwympo
• Sicrhau bod lefel ddigonol o wresogi, golau, awyru a hydradu drwy gydol y sesiwn ymarfer corff