Coronafeirws: y diweddaraf

Diweddariadau Gwasanaeth Chwaraeon Abertawe

Diweddariad Chwaraeon Abertawe

Wrth i’r sefyllfa bresennol ddatblygu, mae iechyd a lles ein myfyrwyr, ein staff a’n haelodau yn parhau i fod y brif ystyriaeth i ni.

Er ein bod yn parhau i weithredu fel bo’n bosibl, byddwn yn gweithredu’r camau canlynol ar gyfer gweithgareddau Chwaraeon Abertawe o 18 Mawrth.

Gampfa a chyfleusterau

Gan ddechrau ar unwaith, mae pob dosbarth ffitrwydd wedi’i ganslo hyd nes y cyhoeddir yn wahanol. Deallwn fod ymarfer corff mewn grŵp yn bwysig i nifer yn eu trefn ddyddiol, ac mae ein partner ffitrwydd Les Mills yn cynnig 95 o ddosbarthiadau ffitrwydd o gartref ar y ddolen hon. Bydd y platfform ar-lein yn aros yn fyw trwy gydol y pandemig Coronafeirws a ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.

Am gyngor ac awgrymiadau Iechyd a Ffitrwydd Chwaraeon Abertawe, dilynwch ein cyfrif Instagram @suhealthfitness.

Bydd ein holl gyfleusterau yn gweithredu ar oriau llai, fel y nodir isod.

Gampfa Singleton, Y Neuadd Chwaraeon, a’r Trac dan do a thu allan

               O ddydd Llun i ddydd Gwener 7:00 – 19:00

               Ar gau ar y penwythnosau

Gampfa Campws y Bae a’r Neuadd Chwaraeon

               O ddydd Llun i ddydd Gwener 7:00 – 19:00

               Ar y penwythnosau 10:00-14:00

Bydd y cyfleusterau MUGA ar Gampws y Bae yn parhau ar agor i fyfyrwyr a staff i’w defnyddio yn rhad ac am ddim.

Ni fyddwn bellach yn cymryd archebion grwpiau ar gyfer y neuaddau chwaraeon na’r traciau, ond rydym dal ar agor o fewn yr oriau wedi’u cwtogi ar gyfer defnydd personol.

O dim ond taliadau di-arian (cerdyn neu ddigyswllt) bydd ein holl wasanaethau yn derbyn.

Os ydych yn gallu dod atom felly, parhewch i;

  • Olchi eich dwylo cyn dechrau ac ar ôl gorffen unrhyw sesiwn hyfforddi.
  • Sychu unrhyw offer ar ôl ei ddefnyddio. Gofynnwch wrth y ddesg ym mhob un o’n cyfleusterau am glwtyn a deunydd glanhau.
  • Ddilyn cyngor y Llywodraeth ynghylch pellhau cymdeithasol a hunan-ynysu.
  • Osgoi unrhyw gyswllt agos diangen gyda defnyddwyr eraill a staff

Chwaraeon Myfyrwyr

Yn unol â chanllawiau cyrff llywodraethu cenedlaethol a BUC, ni fyddwn bellach yn cefnogi unrhyw glwb chwaraeon myfyrwyr gan gynnwys sesiynau hyfforddi a gemau. Cynghorwn y dylid canslo unrhyw beth sydd ar y gweill ar unwaith.

Mae ein staff ar gael dros e-bost a Zoom i gefnogi myfyrwyr gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd ganddynt yn ystod yr amser hwn. Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni.

Byddwn yn parhau i’ch diweddaru ar y datblygiadau ac os oes unrhyw gwestiynau, siaradwch gydag aelod o’n staff.