Yn dilyn y treialon rygbi yn ystod Wythnos y Glas ym 1964 roeddwn yn falch iawn o gael fy newis ar gyfer y XV 1af ar ôl chwarae llai na 10 gêm rygbi hŷn. Roedd swyddogion y clwb wedi penderfynu mai dim ond y rhai a fyddai’n ymrwymo i chwarae gemau ganol wythnos ac ar y penwythnosau a fyddai’n ymddangos yng ngêmau Prifysgol Abertawe (a adwaenir bryd hynny fel Prifysgol Cymru Abertawe). Helpodd hyn i ddatblygu ysbryd tîm cryf a oedd yn sail i lwyddiant diweddarach.


Gosododd buddugoliaeth agoriadol yn erbyn Aberystwyth y llwyfan ar gyfer ennill Pencampwriaeth Prifysgol Abertawe. Yn y gêm oddi cartref yn erbyn Loughborough, tîm uchel ei barch, yn rownd gynderfynol yr UAU, cafwyd gêm gyfartal 11-11, diolch i berfformiad ymosodol gan y pac ac amddiffyniad cadarn. Pan ailchwaraewyd y gêm yn Lôn Sgeti yn ystod Wythnos RAG o flaen torf fawr o gefnogwyr brwd, cafwyd buddugoliaeth o 6-5 dros dîm a oedd yn cynnwys sawl chwaraewr fyddai’n ennill cap yn y dyfodol ac yn cynrychioli Llewod Prydain.


Chwaraewyd rownd derfynol yr UAU yn erbyn tîm cryf o Durham ar gae oedd wedi'i orchuddio gan eira yng Nghlwb Rygbi Moseley. Cafwyd gêm gyfartal o flaen mintai fawr o gefnogwyr a oedd wedi teithio o Abertawe a ganodd “Floedd y Coleg” a “Sweet Molly Malone”. Rhannwyd y tlws.


Daeth y ddau dymor nesaf â llwyddiant pellach i Brifysgol Abertawe ond dwy golled gynderfynol yn yr UAU o drwch blewyn yn erbyn Lerpwl a Loughborough.


Roedd fy mhenodiad yn Gapten yn nhymor 1967-68 yn ymarferiad diddorol ym maes rheoli dynol ond ni ddaeth â llwyddiant y tymhorau blaenorol.
Creodd fy newis ar gyfer timau i gynrychioli Prifysgol Abertawe ac UWU awydd ynof i sicrhau bod fy mherfformiad yn cyfiawnhau fy newis ac yn cynnal enw da Abertawe.


Fy rôl weinyddol gyntaf oedd Ysgrifennydd Cynorthwyol y Clwb Rygbi gyda'r cyfrifoldeb am y “Citiau, caeau a the”! Yn ddiweddarach, cefais fy ethol yn Ysgrifennydd cyntaf yr Undeb Athletau a oedd newydd ei sefydlu. Wedi ein lleoli yn Nhŷ’r Undeb a oedd newydd ei adeiladu, cylch gwaith y swyddogion - “Doc” Dale, Geoff Haden, Janet Vaz a minnau - oedd annog, datblygu a threfnu cyfleoedd ar draws ystod eang o gampau. Mae'n braf gweld sut y bu i’r UA a'r Brifysgol dyfu a datblygu yn ystod yr hanner canrif nesaf, gan ddod â llwyddiant a mwynhad i gynifer o fyfyrwyr.


Mae pethau wedi newid; roedd Bar y Coleg yn cau am 10.00pm yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, ac roedd banciau a swyddfeydd yn Stryd y Gwynt! Fodd bynnag, erys atgofion cryf a byw. Pwy all anghofio'r teithiau rygbi i Gernyw? Mae'r cyfeillgarwch a ffurfiwyd gyda chymaint o arweinwyr y dyfodol ym meysydd Llywodraeth, diwydiant, addysg a'r celfyddydau yn parhau i fod yn gadarn.


Mae ein cyfarfodydd, sydd bellach yn digwydd yn amlach, yn esgor ar ysgwyd llaw cynnes, gwên barod a myfyrio ar y profiad arbennig o fod yn fyfyriwr ac yn gynrychiolydd chwaraeon Abertawe.