Gaynor Richards MBE

Prifysgol Abertawe'n cyflwyno Gradd Er Anrhydedd i bencampwr gwirfoddoli

Prifysgol Abertawe'n cyflwyno Gradd Er Anrhydedd i bencampwr gwirfoddoli

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Mrs Gaynor Richards MBE, Cyfarwyddwr ers amser maith Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot.

Cyflwynwyd y dyfarniad i Mrs Richards heddiw (27 Gorffennaf 2018) yn seremoni raddio Coleg Gwyddoniaeth y Brifysgol.

Mae Gaynor Richards wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) am fwy nag ugain mlynedd, ers y sylfaenwyd ym 1997. Mae'r Cyngor yn chwarae rhan bwysig mewn cefnogi, hyrwyddo a datblygu cyfranogiad mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Fel Cyfarwyddwr NPTCVS, mae Gaynor yn chwarae rôl allweddol drwy gefnogi a gweithio gyda'r Brifysgol ar lawer o'i phrosiectau gwirfoddoli. Yn ogystal â chynnig lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr, mae NPTCVS yn gweithio'n agos gyda Darganfod, y gwasanaeth gwirfoddoli i fyfyrwyr ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, ac mae'n cynorthwyo â'r gwirfoddoli gofynnol ar gyfer Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe y Brifysgol.

Drwy weithio'n agos gyda NPTCVS, gall y Brifysgol hwyluso recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr, yn enwedig y rhai hynny sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd agored i niwed.

Mae Gaynor hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol ochr yn ochr â sefydliadau eraill, gan gynnwys Age Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe a chynghorau gwasanaeth gwirfoddol rhanbarthol eraill.

Ym mis Hydref 2009, cafodd Gaynor ei phenodi'n aelod nad yw'n swyddog o Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ar gyfer y trydydd sector. Hi yw Hyrwyddwr Plant a Phobl Ifanc a Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg y Bwrdd. Hi yw Cadeirydd Llywodraethwyr Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot, gan oruchwylio'r broses o sefydlu'r Grŵp drwy gyfuno Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys. Mae'r Grŵp yn gwasanaethu mwy na 270,000 o breswylwyr mewn cymunedau o dde i ogledd Cymru.

Mae Gaynor wedi bod yn aelod o Gyd-weithgor Mentrau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru ac mae'n aelod o fyrddau Canolfan Iechyd a Lles Ystalyfera a Grŵp Cymunedol Ioan Davies. Mae'n aelod o bwyllgor y Gronfa Loteri Fawr.

Dyfarnwyd MBE i Gaynor yn 2008 am ei gwasanaeth neilltuol yn y sector gwirfoddol/cymunedol.

Enillodd yr anrhydedd sylweddol o gael ei henwi'n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg ar gyfer 2013/2014.

Wrth dderbyn ei dyfarniad, dywedodd Gaynor: “Mae'n anrhydedd mawr derbyn y dyfarniad hwn gan un o brifysgolion blaenllaw Cymru. Rwy'n falch o gael fy nghysylltu â Phrifysgol Abertawe – prifysgol ag uchelgais sy'n ysbrydoli, yr wyf wedi'i gwylio'n tyfu o ran maint ac enw da mewn blynyddoedd diweddar. Rwy'n edrych ymlaen at barhau â'm cysylltiad agos â'r Brifysgol yn y dyfodol.”