Postgraduate cyfleoedd ymchwil

Mae’r Brifysgol yn cynnig rhaglenni ymchwil ôl-radd ar lefel gradd Meistr a Doethuriaeth (PhD):

Rhaglenni ymchwil ar lefel gradd Meistr:

  • MA / MSc / LLM drwy Ymchwil: mae’r rhain fel rheol yn flwyddyn yn llawn amser, neu’n ddwy neu dair blynedd yn rhan-amser. Maent yn brosiect ymchwil unigol a ysgrifennir yn draethawd ymchwil 30,000 o eiriau.
  • MPhil: fel rheol mae’n ddwy flynedd yn llawn amser, neu’n bedair i bum mlynedd yn rhan-amser. Mae’n brosiect ymchwil unigol a ysgrifennir yn draethawd ymchwil 60,000 o eiriau. Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfleoedd i chi uwchraddio i PhD yn ystod eich astudiaethau.
  • MRes: fel rheol mae’n flwyddyn yn llawn amser, gan gynnwys traean yn fodiwlau wedi’u dysgu ac yna prosiect ymchwil sylweddol. Mae’r MRes ar gael yn nisgyblaethau Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a’i nod yw darparu hyfforddiant perthnasol i gael y wybodaeth, y technegau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar gyfer gyrfa broffesiynol neu i symud ymlaen i astudiaethau academaidd uwch.

Rhaglenni ymchwil doethuriaeth:

  • PhD: Fel rheol yn dair blynedd yn llawn amser, chwech i saith mlynedd yn rhan-amser. Byddwch yn gwneud ymchwil dan oruchwyliaeth naill ai’n annibynnol neu fel aelod o dîm. Cewch eich asesu drwy gyfrwng traethawd ymchwil 100,000 o eiriau ac mae’n rhaid i hwn ddangos eich gallu i gynnal ymchwil gwreiddiol ac yn y pen draw dylai fod yn gyfraniad arbennig ac arwyddocaol i’r pwnc.
  • EngD: Pwrpas Doethuriaeth Peirianneg yw paratoi myfyrwyr peirianneg ar gyfer gyrfaoedd ymchwil mewn diwydiant ac mae wedi’i gefnogi’n llwyr gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC). Mae’r cynllun pedair blynedd hwn yn cynnwys blwyddyn o fodiwlau wedi’u haddysgu ac yna prosiect ymchwil sy’n gysylltiedig â diwydiant.
  • MD: Yn ogystal â’r PhD, mae’r Ysgol Feddygaeth yn cynnig gradd ôl-raddedig Doethur mewn Meddygaeth (MD) sef ymchwil dan oruchwyliaeth mewn grwpiau ymchwil unigol. Mae’r rhaglen hon yn llawn amser am ddwy flynedd, neu’n bedair i bum mlynedd yn rhan-amser.
  • DProf: Fel arfer, yn llawn amser am bedair blynedd, yn rhan-amser am chwe blynedd, gradd ymchwil yw Doethuriaeth Broffesiynol wedi’i strwythuro ar faes penodol o ymarfer proffesiynol. Byddwch yn dilyn rhaglen astudio dan gyfarwyddyd, yn cynnwys cyfnodau o arferion a hyfforddiant proffesiynol/diwydiannol cymeradwy, a rhaglen ymchwil. Mae asesiad yn cynnwys traethawd ymchwil hyd at 80,000 gair.

Os ydych yn chwilio am raglen sydd â mwy o elfen wedi’i haddysgu neu arddull dysgu sydd â mwy o strwythur iddo, efallai y cewch fod un o’n rhaglenni ôl-radd a addysgir yn fwy addas.

Beth allwch chi ei astudio?

Gellir gwneud y rhan fwyaf o’n rhaglenni ymchwil ar unrhyw bwnc academaidd, gan roi’r hyblygrwydd a’r rhyddid i chi ddewis pwnc sydd o ddiddordeb penodol neu sy’n berthnasol i chi.

Yr unig amod yw bod gennym yr arbenigedd academaidd i roi cyngor ac arweiniad i chi yn eich astudiaethau. Defnyddiwch ein cyfeirlyfr o arbenigedd ymchwil i ganfod a oes gennym arbenigwyr yn eich maes pwnc a fyddai’n gallu goruchwylio eich astudiaethau.

Oherwydd fod modiwlau a addysgir yn rhan ohonynt, nid yw’r rhaglenni MRes ac EngD ond ar gael mewn pynciau penodol.