Gwell potensial ar gyfer cyflogaeth

Bydd y sgiliau a’r nodweddion a ddatblygwch yn ystod eich gradd uwch yn gwella eich CV ac yn eich helpu i godi uwchlaw’r maes mewn marchnad gyflogi graddedigion hynod gystadleuol.

Mae astudio’n ôl-raddedig yn cynnig cyfle i chi wella eich potensial ar gyfer cyflogaeth drwy ychwanegu cymhwyster sy’n cael ei gydnabod a’i barchu’n fyd-eang at eich CV, yn ogystal â datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis:

  • Cyfathrebu
  • Meddwl yn feirniadol
  • Dadansoddi data
  • Trefniadaeth
  • Datrys problemau
  • Rheoli prosiectau
  • Ymchwil
  • Rheoli amser

Byddwch hefyd yn ennill gwybodaeth bynciol arbenigol a - thrwy gyfrwng ein rhaglenni hyfforddi ôl-raddedig penodol - yn datblygu sgiliau arbenigol sy’n berthnasol i’ch maes astudio chi.

Gyda chymhwyster ôl-raddedig ar eich CV, byddwch yn fwy tebygol o sicrhau swydd a denu cyflog uwch, gan olygu y gallwch fod yn hyderus o weld ad-dalu eich buddsoddiad mewn addysg ôl-raddedig.

Datblygiad gyrfaol

Os ydych chi’n chwilio am ddatblygiad o fewn eich gyrfa bresennol, Datblygiad Proffesiynol Parhaus yw’r norm yn y rhan fwyaf o sectorau cyflogi. Os cymerwch y cyfle i ychwanegu at eich gwybodaeth neu sgiliau arbenigol, cewch eich gwobrwyo â chyrhaeddiad personol a llwyddiant proffesiynol. 

Newid cyfeiriad

Os oes gennych radd eisoes ond rydych bellach yn ysu i newid cyfeiriad, mae Abertawe’n cynnig nifer o gyrsiau cyfnewid sy’n agored i raddedigion yn unrhyw bwnc, all eich helpu i gymryd y camau cyntaf hynny tuag at yrfa newydd a boddhaol.

Gwobr ddeallusol

Bydd gradd uwch yn rhoi’r cyfle i chi archwilio maes o ddiddordeb arbenigol drwy fodiwlau a addysgir, prosiect ymchwil unigol, neu’r ddau.

Mae’r mwyafrif o’n rhaglenni ôl-raddedig yn golygu llunio traethawd hir neu brosiect ymchwil a lunnir ar bwnc o’ch dewis chi. Mae hyn yn caniatáu i chi gynllunio’r astudiaethau ôl-raddedig i’ch diddordebau chi a chael eich gwobrwyo â rhaglen astudio sy’n cyffroi’n ddeallusol ac yn rhoi budd personol.

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn cael cyfle i weithio gydag arbenigwyr blaenllaw’r byd ac, ar lefel doethur, bydd gan fyfyrwyr gyfle i gyhoeddi eu gwaith a dod yn eu tro yn arbenigwyr yn eu henw’u hunain.