Nid oes un ffurf benodol ar gyfer cynigion ymchwil

Bydd gan wahanol bynciau ofynion gwahanol ar gyfer eu cynigion ymchwil.

Bwriad y cyngor isod yw bod yn ganllaw cyffredinol i lunio cynnig ymchwil, a bydd angen ei addasu yn ôl fformat gofynnol eich pwnc penodol.

Peidiwch ag anghofio y dylech gysylltu â goruchwyliwr posibl cyn i chi gyflwyno eich cynnig ymchwil terfynol naill ai i’r Brifysgol neu i unrhyw gyrff cyllido perthnasol. Bydd y goruchwyliwr yn eich helpu i sicrhau bod eich cynnig ar y fformat cywir ac yn cynnwys yr holl bwyntiau hanfodol.

Arweiniad i gynnig ymchwil

Yn gyffredinol, mae cynnig ymchwil da angen cynnwys y pedair elfen ganlynol:

1. Cyflwyniad cyffredinol i’r maes astudiaeth   
Cyflwynwch y cynnig gan nodi a chrynhoi’r pwnc yr ydych yn bwriadu ymchwilio iddo. Gall fod yn ddefnyddiol cyfeirio yn gryno at y ffyrdd y mae eich gyrfa academaidd hyd yn hyn wedi cyfrannu at eich gallu i ymgymryd â phrosiect yn y maes hwn.

2. Crynodeb cyd-destunol o ymchwil yn y maes hwn
Rhowch eich ymchwil mewn cyd-destun – rhowch sylw i ddamcaniaethau presennol sy’n ymwneud â’r maes ymchwil ac adolygwch lenyddiaeth berthnasol yn fyr. Dangoswch ddealltwriaeth o’r canlynol:

 • Y prif ddadleuon sydd wedi’u datblygu yn eich maes
 • Canfyddiadau allweddol ymchwilwyr sy’n gweithio ar eich pwnc

3. Cyflwyniad i’ch prif gwestiynau ymchwil

Manylwch ynghylch yr hyn y bydd eich cynnig yn rhoi sylw penodol iddo a beth yw eich nodau ac amcanion. Disgrifiwch y gwaith ymchwil yr ydych yn bwriadu ei wneud, eich methodoleg, a thrafodwch pam yr ydych wedi penderfynu ar eich tasgau ymchwil penodol. Defnyddiwch y cyfle hwn i:

 • Dynnu sylw at gyfleusterau sy’n bodoli eisoes sydd ar gael i chi yn y Brifysgol yr ydych yn gwneud cais iddi
 • Nodi problemau posibl a sut y gallech eu goresgyn

4. Rhagweld canlyniadau disgwyliedig eich ymchwil
Gorffennwch eich cynnig ymchwil drwy sôn am y canlyniadau yr ydych yn eu rhagweld. Beth ydych chi’n gobeithio ei brofi / wrthbrofi? Nodwch sut yr ydych yn rhagweld y bydd eich ymchwil yn cyfrannu at ddadleuon a thrafodaethau yn eich maes pwnc penodol:

 • Sut bydd eich ymchwil yn gwneud cyfraniad gwreiddiol i ddysg?
 • Sut y gallai lenwi bylchau sy’n bodoli mewn gweithiau eraill?
 • Sut y gallai ymestyn dealltwriaeth o destunau penodol?

Fformat

Pa mor hir ddylai fy nghynnig ymchwil fod?

Ar gyfer eich cais ffurfiol i’r Brifysgol, dylai eich cynnig ymchwil fod yn un i ddwy dudalen o hyd. Bydd gan gynigion ar gyfer ceisiadau am gyllid derfynau llym o ran nifer geiriau – gwnewch yn siwr eich bod yn cadw at y rhain.

A ddylwn i gynnwys llyfryddiaeth?
Mae’n syniad da cynnwys llyfryddiaeth yn rhestru'r llyfrau, erthyglau a thudalennau gwe yr ydych yn cyfeirio atynt yn eich trafodaeth ar yr ymchwil arfaethedig. Gwnewch yn siwr bod hwn wedi’i gyflwyno mewn fformat safonol, megis system Harvard.

Awgrymiadau Cyflwyno:

Mae’n bwysig cofio bod y cynnig ymchwil yn cael ei farnu ar ei ffurf, ac nid yn unig ar ei gynnwys. Mae’n rhaid iddo:

 • Edrych yn broffesiynol
 • Fod wedi’i deipio 
 • Yn mynegi eich syniadau mewn iaith glir a chywir
 • Wedi’i strwythuro’n dda, gan ddefnyddio penawdau addas i adrannau gwahanol os yw hynny’n briodol
 • Yn glir ac yn hawdd ei ddarllen, nid ar lungopi o safon wael