Canllaw cyflym i’r broses ymgeisio am ddoethuriaeth

1. Adnabod eich maes diddordeb

Ar ôl i chi benderfynu beth rydych am ei astudio ar gyfer eich gradd ymchwil, mae angen i chi nodi ymhle ac â phwy yr hoffech astudio.

Cofiwch fod dau fath o brosiect PhD – y cyntaf, sy’n gyffredin mewn pynciau gwyddoniaeth a pheirianneg, yw prosiect sydd eisoes wedi’i baratoi a’i gynllunio o flaen llaw gan academydd, a’r ail, sy’n fwy cyffredin mewn pynciau yn y celfyddydau a’r dyniaethau, yw pan fo’r darpar fyfyriwr yn llunio ei gynllun ymchwil ei hun.

  • Prosiect wedi’i gynllunio’n barod: bydd hwn yn aml yn gysylltiedig â chyllid llawn, ac yn aml yn ffurfio rhan o fenter ymchwil ehangach sy’n cael ei wneud gan grwp academaidd neu grwp ymchwil. Bydd gan y prosiect fel rheol deitl prosiect a nodau ac amcanion penodedig, a chaiff ei oruchwylio gan yr academydd a gynlluniodd y prosiect. Mae gofyn i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn PhD mewn gwyddoniaeth neu beirianneg ddod o hyd i brosiect addas ymysg y rhai a hysbysebir, ac yna argyhoeddi’r goruchwyliwr y gallant gynnal y prosiect hwnnw. Mae Abertawe yn hysbysebu nifer o’r cyfleoedd hyn drwy gydol y flwyddyn, gan eu hysbysebu ar ein gwefan wrth iddynt godi
  • Eich syniad ymchwil eich hunan:mae hwn yn gofyn am ychydig mwy o waith i’w ddatblygu. Ar ôl meddwl am brosiect, mae angen i chi ystyried y lleoliad iawn i wneud eich ymchwil. Dewch o hyd i adran mewn prifysgol sydd yn arbenigo yn y meysydd sydd fwyaf perthnasol i’ch ymchwil, a byddwch yn debygol o ddod o hyd i ddarpar oruchwyliwr yn yr adran honno. Gallwch chwilio drwy gyfeirlyfr Abertawe o arbenigedd i ddod o hyd i academydd sydd â’r diddordebau ymchwil sydd agosaf at eich rhai chi. Bydd y darpar oruchwyliwr hwn yn gallu eich helpu i gaboli ac addasu eich syniad PhD yn fanwl.

2. Cysylltu â darpar oruchwyliwr

Os ydych wedi gweld prosiect wedi’i gynllunio’n barod yr hoffech wneud cais amdano, bydd angen i chi wneud cais yn y ffordd y cyfarwyddir gan y goruchwyliwr. Mae hyn fel arfer ar ffurf CV academaidd gyda llythyr cyflwyno, a cheir manylion am hyn yn yr hysbyseb ar gyfer yr ysgoloriaeth ymchwil.

Os ydych wedi nodi darpar oruchwyliwr ar gyfer eich syniad ymchwil eich hun, bydd angen i chi gysylltu â nhw cyn cyflwyno cais ffurfiol. Mae academyddion yn croesawu darpar fyfyrwyr i gysylltu â hwy yn anffurfiol – cofiwch roi disgrifiad byr yn eich e-bost am eich syniad ymchwil a manylion am eich cefndir academaidd.

Yn aml bydd darpar ymgeiswyr PhD yn dod o hyd i adran academaidd yr hoffent weithio ynddi, ond nid ydynt yn siwr pa academydd fyddai orau i’w goruchwylio. Mae gan bob adran academaidd Gyfarwyddwr Ymchwil – hwy sy’n gwybod orau i’ch rhoi mewn cysylltiad â darpar oruchwyliwr, felly e-bostiwch nhw gyda’ch syniad ymchwil a gofyn iddynt anfon eich ymholiad ymlaen at yr academydd perthnasol.

3. Gyrru cais ffurfiol, gan gynnwys eich cynnig ymchwil

Ar ôl i chi fod mewn cysylltiad â’ch darpar oruchwyliwr, byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cynnig ymchwil. Byddant hefyd yn gallu eich helpu i wneud cais am gyllid perthnasol, yn enwedig os ydych yn gwneud cais am gyllid gan Gyngor Ymchwil. Gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu â nhw mewn da bryd cyn unrhyw ddyddiadau cau am geisiadau ariannu.

I gael awgrymiadau ac arweiniad ar lunio cynnig ymchwil, darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu cynnig ymchwil.

Pan fydd eich cynnig ymchwil yn barod, gallwch yrru cais ffurfiol i’r Brifysgol astudio’n ôl-radd. Dim ond mater o ffurfioldeb yw hyn fel arfer, gan y bydd eich goruchwyliwr eisoes wedi penderfynu a ydynt yn gallu goruchwylio eich prosiect ai peidio.

Geirda / canolwyr

Mae angen i chi gyflwyno dau eirda ynghyd â’ch ffurflen gais a chynnig ymchwil. Os ydych wedi graddio o fewn y pum mlynedd diwethaf, dylai’r rhain fod yn ddarlithwyr neu’n diwtoriaid o gwrs blaenorol.


Os oes bwlch hir wedi bod ers i chi astudio ddiwethaf neu os ydych yn dod o gefndir nad yw’n academaidd, bydd tiwtoriaid derbyn fel arfer yn derbyn geirda gan gyflogwr neu unigolyn priodol arall sy’n gallu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd. Ni dderbynnir geirda gan berthnasau neu ffrindiau.

Os ydych yn defnyddio cyflogwr blaenorol fel canolwr, meddyliwch yn ofalus ynghylch pwy i ofyn iddynt. Nid yw geirda cyflogwr yn werthfawr oni bai eich bod am ymchwilio i faes lle roedd eich cyflogaeth yn berthnasol.

Pryd dylwn i wneud cais?

Ar gyfer cynigion ymchwil unigol, mae yna nifer o ddyddiadau dechrau posibl fel arfer (1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf), yn dibynnu ar gymeradwyaeth yr ysgol academaidd briodol. Dylech fod yn cysylltu â darpar oruchwylwyr mewn da bryd cyn y dyddiadau dechrau posibl. Yn arbennig, dylech wneud cais ymhell cyn unrhyw derfynau amser am arian yr ydych yn bwriadu gwneud cais amdano - gall ceisiadau am gyllid yn aml fod yn llafurus i’w rhoi at ei gilydd. Mae gan y rhan fwyaf o gyrff cyllido ddyddiadau cau yn y gwanwyn.

Fel arfer mae dyddiadau cau pendant i ymgeisio am brosiectau sydd wedi’u cynllunio o flaen llaw ac ysgoloriaeth ymchwil wedi’u hariannu – dylech wneud cais cyn gynted ag y byddwch wedi sylwi ar brosiect sydd o ddiddordeb i chi.