Dewis Goruchwyliwr

Sut i ddod o hyd i oruchwyliwr

Mae tair ffordd hawdd o ddod o hyd i oruchwyliwr a allai fod â diddordeb yn eich prosiect ymchwil penodol.

1.       Chwilio am berson
Defnyddiwch Gyfeirlyfr Arbenigedd Abertawe i chwilio yn uniongyrchol am academyddion sy’n gweithio yn eich maes. Chwiliwch yn ôl geiriau allweddol cyffredinol neu feysydd pwnc – porwch broffiliau academyddion i ddod o hyd i’r ymgeisydd sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb yn eich syniad.

2.       Chwilio am bwnc
Ffordd arall o chwilio am oruchwyliwr yw drwy gael ymdeimlad o bwy sy’n gweithio yn eich maes drwy bori tudalennau’r Ysgol ar gyfer y pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, a chael gwybodaeth am grwpiau a chanolfannau ymchwil, a bywgraffiadau staff. Dewis arall yw anfon e-bost at y cyfarwyddwr ymchwil yn yr adran berthnasol a gofyn iddynt argymell goruchwyliwr posibl - gwnewch y gorau o’u gwybodaeth am yr arbenigedd sydd ar gael yn eu hadran.

3.       Chwilio am brosiect
Bydd nifer o ddarpar fyfyrwyr ymchwil, yn enwedig yn y gwyddorau a pheirianneg, yn chwilio am brosiect sydd wedi’i gynllunio’n barod. Caiff y rhain eu hysbysebu gan yr academydd sy’n gyfrifol am y prosiect, a bydd yr academydd hwn fel arfer wedi sicrhau arian gan gorff ymchwil ar gyfer ysgoloriaeth ymchwil. Hysbysebir holl ysgoloriaethau ymchwil Abertawe trwy gydol y flwyddyn ar ein tudalennau ffynonellau cyllid.

Pethau i’w hystyried

Peidiwch â bod ofn dewis goruchwyliwr yr ydych eisoes yn ei adnabod – mae’n well gan rai myfyrwyr PhD wneud ymchwil gydag academydd o’u hastudiaeth flaenorol gan eu bod yn ei adnabod ac yn ei hoffi. Mae hyn yn iawn, ond cofiwch mai’r ffactor pwysicaf wrth ddewis goruchwyliwr yw bod eu diddordebau yn cyd-fynd yn agos â’ch rhai chi.

Dewch i adnabod gwaith eich darpar oruchwyliwr – treuliwch ychydig o amser yn edrych ar eu rhestr o gyhoeddiadau. A yw eu diddordebau ymchwil yn debyg i’ch rhai chi? Pa mor sefydledig ydyn nhw fel academyddion? A yw hyn yn bwysig i chi?

  • Bydd gan academyddion mwy newydd lai o fyfyrwyr PhD ac ymrwymiadau, ac felly o bosibl bydd ganddynt fwy o amser i chi. Os ydych yn gweithio’n dda drwy gael llawer o gymorth ymarferol, efallai y byddai goruchwyliwr o’r math hwn yn iawn i chi.
  • Bydd gan academyddion mwy sefydledig fwy o gyfrifoldebau ac ymrwymiadau, gan gynnwys mwy o fyfyrwyr PhD yn mynnu eu sylw. Gallai hyn olygu eu bod yn cymryd agwedd mwy ‘hyd braich’ o ran eich goruchwylio chi. Bydd ganddynt hefyd fwy o arbenigedd yn eich maes, a mwy o brofiad o oruchwyliaeth PhD. Bydd eu henw yn fwy sefydledig yn y maes, sy’n golygu y gall fod ganddynt fwy o gysylltiadau i chi elwa arnynt.

Sut maen nhw’n gweithio – sut ydych chi’n gweithio? Ydych chi’n credu eich bod yn cyd-fynd â’ch gilydd? Mae astudio PhD yn bennaf wedi’i sbarduno gennych chi eich hunain, a chi sy’n nodi’r cyfeiriad, ond bydd rhai goruchwylwyr yn awyddus i gymryd mwy o ran yn eich ymchwil nag eraill. Gofynnwch iddynt beth fydd eu disgwyliadau o ran cysylltiad rheolaidd – dywedwch wrthynt beth yw eich disgwyliadau chi. Yn amlwg bydd hyn yn amrywio o bwnc i bwnc – mewn rhai pynciau gwyddoniaeth a pheirianneg efallai y byddwch yn cydweithio ag academyddion mewn labordy o ddydd i ddydd, tra yn y celfyddydau a’r dyniaethau mae’n bosibl na fydd goruchwylwyr yn gwneud fawr mwy na’ch cyfeirio i’r cyfeiriad cywir.

Trefnwch i gwrdd â nhw am sgwrs anffurfiol cyn i chi ymrwymo i unrhyw beth. Cofiwch y byddwch yn gweithio gyda'r person hwn am y tair i bedair blynedd nesaf!

Rôl y goruchwyliwr

Yn y pen draw, rôl y goruchwyliwr yw eich cynorthwyo a’ch cefnogi drwy gydol eich gwaith ymchwil. Bydd eich goruchwyliwr yn:

  • Eich helpu chi i lunio eich cynllun ymchwil yng nghamau cyntaf eich PhD
  • Rhoi cyngor ar nodau ac amcanion yr ymchwil ac awgrymu hyfforddiant perthnasol neu gyrsiau ar sgiliau
  • Eich rhoi ar y ffordd gywir o ran llenyddiaeth a ffynonellau perthnasol
  • Rhoi canllawiau ar gasglu data, ei gofnodi a’i ddadansoddi
  • Goruchwylio eich gwaith ysgrifenedig, gan ddarparu beirniadaeth adeiladol a sicrhau eich bod yn cadw at derfynau amser
  • Eich cefnogi a’ch cynghori pan ddaw’n adeg cyflwyno papurau mewn cynadleddau a chyhoeddi eich gwaith