Cyflwyniad

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ddangos eu bod wedi cyrraedd safon benodol yn Saesneg cyn dechrau eu rhaglen. Bydd angen i chi ddarparu cymhwyster neu brawf iaith Saesneg cydnabyddedig cyn cael eich derbyn i Brifysgol Abertawe.

Mae gofynion iaith Saesneg penodol wedi'u rhestru ar dudalen eich cwrs yn yr adran Gofynion Mynediad. Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond rydym yn derbyn yr ystod eang o brofion iaith Saesneg eraill isod.

Os nad yw eich sgoriau Saesneg yn bodloni ein gofynion, efallai y cewch eich derbyn os byddwch yn cwblhau Rhaglen Gyn-sesiynol Iaith Saesneg Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) i'r lefel ofynnol cyn dechrau eich rhaglen academaidd. Mae rhagor o fanylion yma.

Sylwer:

Er y byddai'r profion a'r cymwysterau canlynol yn caniatáu i chi gael eich derbyn i'r Brifysgol, os nad ydych wedi pasio prawf Saesneg sicr neu os nad ydych yn ddinesydd gwlad lle mae mwyafrif y boblogaeth yn siarad Saesneg, dylech ddisgwyl sefyll prawf Saesneg byr wrth gofrestru. Diben hyn yw asesu a fyddech yn elwa o gymorth ychwanegol gyda'ch Saesneg a bydd hefyd yn ein helpu wrth lunio'n polisi ar dderbynioldeb profion iaith Saesneg eraill.

Beth allaf ei wneud os yw fy sgôr yn is na'r lefel ofynnol?

Os yw eich sgôr yn is na'r lefel ofynnol o IELTS 6.0 (israddedig) neu IELTS 6.5 (ôl-raddedig), argymhellwn eich bod yn mynychu ein cyrsiau Iaith Saesneg cyn-sesiynol, a ddarperir gan ein Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS).

Mae'r Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) wedi'u hachredu gan y Cyngor Prydeinig a Chymdeithas Darlithwyr Saesneg at Ddibenion Academaidd Prydain (BALEAP), ac maent yn cynnig ystod eang o raglenni i wella'ch iaith Saesneg a'ch sgiliau astudio academaidd cyn dechrau eich gradd, a gellir teilwra rhaglenni ar gyfer grwpiau a chynnig ystod o Raglenni Haf cyffrous.

Os oes gennych sgôr iaith Saesneg o IELTS 4.0 neu is, cynghorwn eich bod yn astudio Iaith Saesneg yn eich ysgol, coleg neu ddarparwr Iaith Saesneg lleol.