Zoe Stevenson (Bioleg y Môr)

  • Enw:                      Zoe Stevenson
  • Oed:                      20
  • Cwrs:                     Bioleg y Môr
  • Cartref:                  Banbridge, Gogledd Iwerddon

Pam y dewisoch Brifysgol Abertawe?
Roeddwn i'n methu â phenderfynu rhwng dwy Brifysgol yng Nghymru ac ar ôl mynychu’r ddau ddiwrnod agored roeddwn i’n cael trafferth dewis rhyngddynt o hyd. Roedd un ohonynt yn edrych yn dda ar bapur a chanddi enw academaidd da ac roedd gan Abertawe leoliad gwych (yn enwedig o safbwynt Bioleg y Môr) ac roedd y staff mor gyfeillgar. Meddyliais yn ddwys am y peth a chyn hir roedd hi’n glir mai Abertawe oedd y brifysgol i mi.

Beth ydych chi’n ei hoffi am eich cwrs?

Mae’n ymarferol iawn, yn enwedig yn ystod yr ail flwyddyn. Os oedd dewis gennyf byddwn yn ail-fyw fy ail flwyddyn sawl gwaith! Yn ogystal â hyn, mae’r cwrs yn ymdrin ag ystod eang o destunau, felly mae’r cyfle gennych i ddysgu am sawl agwedd o Fioleg y Môr. Mae eich prosiect yn y flwyddyn olaf yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo mewn un maes. Mae aelodau’r adran i gyd yn gyfeillgar iawn ac yn arbenigwyr yn eu maes. Maent yn wyddonwyr o fri sy’n torri tir newydd ym maes ymchwil, ac rydych yn dod i’w nabod yn dda ac yn gweithio gyda nhw, nid dim ond defnyddio llyfrau testun y gwnânt, maent yn eu hysgrifennu! Yn ystod yr haf yn yr ail flwyddyn rydych yn treulio wythnos yng Ngorsaf Bioleg Môr Millport yn yr Alban. Mae hi’n wythnos flinedig tu hwnt, ond mor wobrwyol. Ar ôl dod allan o’r labordy am 9 o’r gloch y nos, wedi treulio diwrnod yn samplu ac yn adnabod, ond yn dal i fwynhau fy hun, gwn y byddwn yn hapus yn gwneud y fath honno o waith am weddill fy mywyd. Ni fydd yr atgofion sydd gennyf o’r wythnos honno byth yn pylu.

Beth yw’r peth gorau am fod yn fyfyriwr yn Abertawe?
Fel y mwyafrif o fyfyrwyr Glas (y flwyddyn gyntaf!) ymunais â phob clwb yr oeddwn am ei brofi ond sylweddolais ymhen dim nad oedd amser gennyf iddynt i gyd! Roedd y rhain yn cynnwys syrffio, sgïo/erifyrddio, badminton, ffotograffiaeth a gemau bwrdd. Fodd bynnag, yn fy ail flwyddyn ymgartrefais â dim ond ychydig a bellach yn fy mlwyddyn olaf y rhai yr wyf yn eu mynychu’n wythnosol yw Undeb y Cristnogion a’r Gymdeithas Ddawns. Rydw i’n mwynhau’r naill un yn fawr ac rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau drwy fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol.

Y peth gorau am fod yn fyfyriwr yn Abertawe heb os yw’r traeth! Ar ddiwrnod braf, does dim byd gwell na mynd i’r traeth rhwng darlithoedd, neu fynd i gael barbeciw neu hyd yn oed cynnau tân a gwylio’r haul yn machlud. Os oes car gennych mae’n well fyth, gallwch dreulio oriau’n archwilio’r traethau prydferth ym mhenrhyn Gwyr.

Pa gyngor y byddwch yn ei rhoi i ddarpar fyfyrwyr posibl?
Dysgwch sut i goginio cyn mynd i’r Brifysgol! Mae gallu coginio ychydig o brydiau bwyd yn fantais fawr, heb sôn am fod yn ffordd wych o greu argraff ar eich ffrindiau. Rydw i wrth fy modd yn coginio ar gyfer fy ffrindiau, mae’n rhoi amser i ni ymlacio a chael sgwrs dros bryd o fwyd hyfryd. Hefyd, rhowch gynnig ar rywbeth newydd, rhywbeth yr ydych wedi eisiau ei wneud erioed ond ni fu’r gallu na’r cyfle gennych hyd yma. 

Does dim dau ddiwrnod yr un peth ac mae rhywbeth o hyd yn mynd ymlaen ar y campws neu o’i gwmpas. Os ydych yn ffan o Doctor Who byddai o ddiddordeb i chi ddysgu bod llawer o’r golygfeydd yn cael eu ffilmio yn ardal Abertawe, gan gynnwys llyfrgell y Brifysgol. Ychydig o ddyddiau yn ôl, gwyliais Karen Gillan (Amy Pond) yn gyrru beic modur Natsiaidd y tu allan i adeilad heb fod yn fwy na 500 metr o’m ty!