Cynghorir pob myfyriwr sydd angen trefniadau arholi amgen ar gyfer eu harholiadau neu eu profion y dylent gwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd. Caniateir addasiadau neu drefniadau cymorth ychwanegol ar gyfer arholiadau ffurfiol ar argymhelliad y Gweithwyr Cymorth Anabledd.

Fel arfer trafodir anghenion arholi amgen fel rhan o’r broses asesu gychwynnol. Fodd bynnag, cydnabyddir y ffaith bod anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu codi neu bod amgylchiadau’n gallu newid unrhyw bryd ar ôl ymrestru a/neu yn ystod cwrs astudio. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw cysylltu â’r Gweithwyr Achos Anabledd i drafod anghenion cymorth, neu petai anghenion myfyriwr yn newid yn ystod eu cwrs astudio.

Tystiolaeth ddogfennol ategol

Rhaid cael tystiolaeth dderbyniol bresennol o anabledd, angen penodol, anhawster iechyd meddwl, neu anhawster dysgu penodol i ategu pob cais am drefniadau amgen. Bydd y math o dystiolaeth sydd ei angen yn amrywio yn unol ag amgylchiadau penodol yr unigolyn, fodd bynnag fel arfer daw o asiantaeth allanol sydd â gwybodaeth fanwl o gyflwr y myfyriwr, e.e. meddyg teulu, ymgynghorydd, seicolegydd addysg. Y myfyrwyr fydd yn gorfod talu’r gost o ddarparu tystiolaeth o’r fath, a chaiff ei chadw ar ffeil ar gyfer holl gyfnod cwrs y myfyriwr.

Bydd gofyn i fyfyrwyr lofnodi ffurflen gais er mwyn galluogi cofnodi’r trefniadau ar gronfa ddata. Rhoddir copi o’r cais i’r myfyrwyr fel cofnod.

Sut ydw i'n cael mynediad i drefniadau arholiadau amgen?

I wneud cais am drefniadau amgen ar gyfer arholiadau neu brofion, rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd er mwyn trafod trefniadau cymorth sydd eu hangen yn ystod arholiadau. Mae Swyddfa Anableddau'n gweithredu system apwyntiadau. Dilynwch y ddolen hon i lenwi holiadur a archebu apwyntiad.

I ofyn am drefniadau amgen ar gyfer arholiadau neu brofion, rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd i drafod y trefniadau cymorth sydd eu hangen yn ystod yr arholiadau. Mae'r Swyddfa Anabledd yn gweithredu system apwyntiad. Mae'r Swyddfa wedi ei leoli yn y Ganolfan Asesu, Estyniad Grove. I drefnu apwyntiad, gall myfyrwyr lyfrgell trwy MyUni Hub drwy ffonio 01792 606000 (Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg / Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg) neu anfon e-bost at myunihub@swansea.ac.uk.