Rhagoriaeth ac Arloesi

Rydym yn dîm hyfedr, proffesiynol sy'n ddatblygu a darparu gwasanaethau arloesol o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr i gefnogi dysgu, dyheadau, a photensial myfyrwyr unigol. Er mwyn hyrwyddo hynny, rydym yn cefnogi datblygiad a lles ein staff, ac yn annog creadigrwydd ac arloesi yn y gweithle.

Amrywiaeth, Cynwysoldeb, a Pharch

Rydym yn grŵp amrywiol o unigolion sy'n gweithio i gefnogi'r holl fyfyrwyr, i ddymchwel rhwystrau canfyddiedig, ac i hyrwyddo ethos cymunedol cryf yn seiliedig ar urddas, parch, a thegwch. Rydym yn rhoi cefnogaeth ragweithiol i ehangu mynediad a chydlyniad cymunedol.

Gonestrwydd a Didwylledd

Ein cymhelliad pennaf yw budd y myfyrwyr. Rydym yn darparu gwybodaeth ar y dewisiadau sydd ar gael ac yn cynnig cyngor cyfrinachol o fewn ffiniau proffesiynol addas i gefnogi myfyrwyr i wneud eu penderfyniadau eu hunain. Mae ein prosesau penderfynu'n agored ac yn dryloyw.

Partneriaeth a Gwaith Tîm

Rydym yn gweithio fel un tîm, o fewn ffiniau cyfrinachedd priodol, gyda myfyrwyr, Gwasanaethau Proffesiynol eraill y Brifysgol, Colegau, Undeb y Myfyrwyr, sefydliadau partner, ac asiantaethau allanol i sicrhau ymagwedd gyfannol tuag at ddarparu profiad rhagorol i bob myfyriwr.

Cynaliadwyedd

Rydym yn sefyll wrth ochr myfyrwyr, gan ddarparu'r cymorth unigol sydd ei angen i'w hannog a'u galluogi i'w cynnal eu hunain yn ddinasyddion y byd, ac i gyfrannu i ddyfodol cynaliadwy. Yn ein gweithgarwch, rydym yn anelu at ddefnyddio adnoddau mewn modd cynaliadw.