Cymorth a Diogelwch Myfyrwyr

Cymorth a Diogelwch Myfyrwyr

Mae'r holl fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe'n elwa o gael mynediad at yr Adran Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer amrywiaeth o faterion. Mae'r Adran yn cynnwys

Cymorth Ariannol

Nid oes angen i ariannu astudiaethau achosi pryder. Mae'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn helpu gyda chynllunio, cyngor ynghylch trefnu cyllidebau a mynediad at ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Mae hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i fyfyrwyr a allai fod yn wynebu anawsterau ariannol. Mae'r cyngor yn rhad ac am ddim a bydd y swyddogion yn darparu cyngor diduedd ac anfarnol gan ymdrin â'r mater o breifatrwydd personol o ddifrif hefyd. Caiff pob mater ei drafod yn hollol gyfrinachol.      

Iechyd

Mae Canolfan Iechyd y Brifysgol yn Bractis Cyffredinol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol sy'n darparu gwasanaethau meddygol cynhwysfawr a chyfeillgar wedi'u hanelu'n benodol at anghenion myfyrwyr. Yn ogystal mae Deintyddfa ar wahân sy'n cynnig ystod lawn o wasanaethau'r GIG a thriniaethau preifat. Mae ar agor i fyfyrwyr, staff a'u teuluoedd a'r cyhoedd.

Lles

Mae lles yn darparu gwasanaeth sy’n galluogi llwyddiant academaidd drwy hyrwyddo lles cyffredinol myfyrwyr yn gadarnhaol, ac mae’n cefnogi myfyrwyr sydd mewn trallod yn sgil materion seicolegol, emosiynol a meddyliol fel bod risg yn cael ei leihau a photensial yn cael ei wireddu’n llawn.

Cymorth gan Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli anghenion a barn corff y myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Maent wedi ethol Swyddogion Myfyrwyr ac mae gan bob un ohonynt rôl benodol neu gr?p penodol i'w gynrychioli ar bwyllgorau gwneud penderfyniadau'r Brifysgol, ac yn y llywodraeth leol a chenedlaethol,  Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a llawer eraill. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn rhedeg nifer o wasanaethau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys meithrinfa ddydd a Chanolfan Gyngor, sy'n cynnig cyngor lles diduedd a chyfrinachol am ddim i fyfyrwyr ar bron i unrhyw bwnc. Mae dau Gynghorydd Lles parhaol sydd â chymwysterau proffesiynol ar gael i gynghori, tywys a siarad â myfyrwyr ar amrywiaeth eang o bynciau.   

Diogelwch

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd dysgu a chymdeithasol diogel i'w staff a'i myfyrwyr.

Mae Heddwas wedi'i leoli ar y campws ac mae Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu wrth law i gynghori ynghylch atal troseddau. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnig larymau diogelwch personol am ddim y gellir eu cario mewn bag llaw, ar gylch allweddi neu y gellir eu defnyddio i ddiogelu ffenestr neu ddrws.

DARLLENWCH EIN 10 PRIF AWGRYM AR GYFER DIOGELWCH MYFYRWYR