Yr atebion i'ch cwestiynau

Mae'r wybodaeth isod yn berthnasol i 2018/19

Dyddiadau talu:

  • 9 Tachwedd 2018
  • 8 Chwefror 2019
  • 10 Mai 2019

Myfyrwyr nad oes ganddynt fenthyciad ffioedd dysgu neu sydd wedi cael gwybod nad ydynt yn gymwys i dderbyn un neu sydd heb eu noddi.

Mae angen i chi wneud trefniadau i dalu costau'r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

Ydw i’n gallu talu’r ffi lawn o flaen llaw?

Ydych. Gellir talu’n llawn adeg cofrestru neu cyn hynny.

  • Os ydych am dalu â siec gwnewch y siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe a rhowch eich rhif myfyriwr ar y cefn. Dylid anfon sieciau i Brifysgol Abertawe, Adran Gyllid, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. 
  • Gallwch hefyd dalu â cherdyn debyd/credyd drwy ffonio +44 (0) 1792 295523, 295001 neu 295684. Os ydych yn penderfynu talu dros y ffôn cofiwch na allwch wneud hynny yn ystod yr wythnos yn dechrau dydd Llun 21 Medi 2015. Y rheswm am hyn yw y bydd yr holl staff ar ddyletswydd yn y lleoliad cofrestru. Os ydych yn penderfynu talu’n llawn cyn cofrestru ar-lein, gadewch 5 diwrnod gwaith cyn defnyddio’r system gofrestru ar-lein. Mae’n annhebygol y bydd y taliad wedi’i gredydu i’ch cyfrif cyn yr amser hynny. 
  • Gallwch hefyd dalu'n llawn â cherdyn debyd/credyd* wrth gofrestru ar-lein gan ddefnyddio ein system talu diogel.

*Codir ffi o 1.5% ar bob taliad cerdyn credyd

Ydych chi’n cynnig unrhyw ostyngiad o ran talu?

Os yw'r ffi bersonol y mae'n rhaid i chi ei thalu'n uniongyrchol i'r Brifysgol yn fwy na £8,000 a gwneir y taliad hwnnw'n llawn cyn Hydref 3ydd 2014 yna mae hawl i dderbyn gostyngiad o 2%. Dim ond i fyfyrwyr sy’n talu ffioedd yn bersonol y mae’r gostyngiad ar gael. Nid yw ar gael i noddwyr corfforaethol.

Ydych chi’n derbyn taliad dros y we?

Mae ein system derbyn taliadau ar y we wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â’r broses ymrestru. Mae’r system hon yn golygu y gallwch dalu’n llawn â cherdyn debyd/credyd neu greu/diwygio cyfarwyddiadau debyd uniongyrchol. Bydd y Brifysgol yn codi ffi o 1.5% ar bob taliad a wnaed â cherdyn credyd ond nid yw'n codi unrhyw ffioedd ychwanegol ar daliadau a wnaed â cherdyn debyd.

Pa delerau talu ydych chi’n eu cynnig?

Os dewiswch fanteisio ar yr opsiwn i dalu drwy randaliadau, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno mandad debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses ymrestru ar-lein. Byddwn yna'n gwneud trefniadau i gasglu’r ffioedd ar 12eg Tachwedd 2015 a'r 12fed Chwefror 2016. Dim ond trwy ddebyd uniongyrchol y gwnawn ni dderbyn rhandaliadau.

Enghraifft o dalu
Cyfraniad ffi personol = £9,000
Taliad i’w wneud ar 12eg Tachwedd 2015 trwy ddebyd uniongyrchol = £4,500.00

Taliad i’w wneud ar 12fed Chwefror 2016 trwy ddebyd uniongyrchol = £4,500.00

Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrif banc yn caniatáu taliadau trwy ddebyd uniongyrchol cyn cwblhau’r mandad.

Rwyf wedi gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu ond yn pryderu nad ydyw wedi cael ei gadarnhau’n derfynol eto.

Peidiwch â phoeni gan nad yw hyn yn anghyffredin a bydd llawer o fyfyrwyr yn yr un  sefyllfa. Yr hyn mae’n ei olygu yw y bydd y Brifysgol yn ystyried eich bod yn gyfrifol am dalu eich ffioedd eich hun hyd nes y cawn dystiolaeth bod y benthyciad ffioedd dysgu yn ei le. Os cewch eich hun yn y sefyllfa hon disgwylir i chi greu debyd uniongyrchol er mwyn cofrestru ond nid yw’r taliad cyntaf yn ddyledus tan 12fed Tachwedd a dylai hyn roi digon o amser i gadarnhau eich benthyciad yn derfynol. Pan fydd eich benthyciad wedi’i gadarnhau yn derfynol ac y bydd y Brifysgol yn ymwybodol o hynny yna bydd y debyd uniongyrchol yn cael ei ganslo ac ni fyddwch chi’n atebol am dalu’r ffioedd. Dull diogelu pellach i chi yw na allwn wneud cais am ddebyd uniongyrchol heb roi 10 diwrnod o rybudd.

Rydw i'n fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru. Onid yw'r Grant Ffioedd yn cael ei ddyfarnu'n awtomatig?

Nac ydy. Mae'n rhaid i chi wneud cais am y grant drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Fydda i’n cael rhybudd ymlaen llaw o’r dyddiad pryd y mae rhandaliadau ffioedd dysgu yn ddyledus?

Byddwch, ar ôl cofrestru cewch ddatganiad o gyfrifon trwy eich cyfrif e-bost myfyriwr cyn y rhandaliad nesaf. Bydd hwn yn amlinellu’n glir faint sy’n ddyledus i’w dalu gennych, faint rydych wedi’i dalu, y dyddiad pan fydd y taliad yn ddyledus a’r dull talu sy’n berthnasol yn eich achos chi. Dylech fod yn ymwybodol ein bod yn cyfyngu gohebiaeth â myfyrwyr i’r hyn sy’n cael ei anfon at eu cyfrifon e-bost myfyriwr. Yn ôl Rheoliadau’r Brifysgol disgwylir i’r holl fyfyrwyr cofrestredig edrych ar eu cyfrif e-bost myfyriwr yn rheolaidd.

Gwybodaeth Bellach

Allaf dalu ag arian parod?

Er eich diogelwch personol, fe'ch cynghorir i beidio â thalu ffioedd ag arian parod. Y nod wrth gynnig nifer o ddulliau talu yw osgoi’r angen i gario symiau mawr o arian parod.

Sylwer: Ni dderbynnir arian parod yn ystod digwyddiadau cofrestru.

Beth os ydw i’n cael fy noddi?

Mae rhai myfyrwyr yn derbyn cymorth i dalu ffioedd o ffynonellau allanol, megis cwmnïau, elusennau, cronfeydd ymddiriedolaeth, llywodraethau etc. Os felly, mae angen tystiolaeth ddogfennol o'r dyfarniad ar y Brifysgol. Rhaid cyflwyno'r dystiolaeth hon wrth gofrestru neu cyn hynny, a dylid cyfeirio'n benodol at swm y cyfraniad at y ffioedd a ddyfernir ac at y flwyddyn academaidd/blynyddoedd academaidd y telir amdanynt. Dylech ofyn i’ch noddwr lenwi Ffurflen Cadarnhau Nawdd y gellir ei hargraffu o’r ddolen hon.

Ni chaniateir i fyfyrwyr sy’n datgan eu bod yn cael eu noddi gofrestru heb y ddogfennaeth briodol. Disgwylir i noddwyr dalu anfonebau o fewn 30 diwrnod. Ni fydd y Brifysgol yn parhau i gydnabod sefydliad fel noddwr cyfreithlon os na fydd taliadau’n cael eu derbyn yn brydlon. Nid ydym yn ystyried rhieni/teulu fel noddwyr at ddibenion y diffiniad hwn ac rydym yn cadw’r hawl i wrthod tystiolaeth o nawdd dan rai amgylchiadau.

Beth os na fydd fy noddwr yn talu?

Mae hyn yn anghyffredin iawn ond os na fydd noddwr yn talu rhan o'r ffioedd neu’r holl ffioedd sy’n ddyledus yna chi fydd yn gyfrifol am unrhyw swm sydd ar ôl i’w dalu.

Myfyrwyr sy'n Astudio Dramor

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sy'n astudio dramor dalu eu holl ffioedd cyn gadael y Brifysgol neu'r sefydliad lletyol. Os nad ydynt yn gwneud hyn, caiff y ddyled ei throsglwyddo i Adran Gyllid Prifysgol Abertawe a fydd yn cysylltu â'r myfyriwr i adennill y swm dyledus. Os nad yw'r ddyled wedi'i thalu wrth i'r myfyriwr gwblhau ei gwrs academaidd, caiff manylion llawn eu darparu i asiantaeth casglu dyledion i adennill y swm dyledus.

Datgeliadau Trydydd Parti a rhannu gwybodaeth

Wrth gwblhau eich astudiaethau/tynnu’n ôl/cael eich atal, efallai bydd y brifysgol yn datgelu data personol priodol, perthnasol a digonol i drydydd parti, i alluogi i’r ddyled i’r brifysgol gael ei holrhain a’i hadfer.

Taliadau Cosb

Er mwyn talu am y costau gweinyddol ychwanegol o brosesu hawliadau debyd uniongyrchol heb eu talu a sieciau a wrthodir, bydd y Brifysgol yn codi tâl o £25 am bob eitem na chaiff ei thalu.

Ffioedd am ad-daliad

I dalu'r gost weinyddol ychwanegol o brosesu ad-daliadau, gellir codi ffi weinyddol o £50.  Gweler y polisi ar ad-daliadau am wybodaeth lawn.

Pwy all drafod fy sefyllfa talu ffioedd dysgu?

Mae Deddfwriaeth Diogelu Data yn golygu mai dim ond â chi y gallwn drafod eich sefyllfa ffioedd dysgu bersonol oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd ysgrifenedig i'w thrafod ag unigolyn sydd wedi’i enwebu gennych. Mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol hefyd os yw'ch rhieni yn talu eich ffioedd.

 

Sesiynau 'Galw Heibio' i Drafod Cyllid

Gweler yr amserau galw heibio isod:

Campws y Parc, Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

Llun:                   1:00 yb–4:00 yb

Mercher:             10:00 yb-1:00 yp

Gwener:              1:00 yb–4:00 yb

 

Campws y Bae, Canolfan Wybodaeth y Twr:

Dydd Iau:           10.00 yb - 1.00 yp

 

Beth sy’n digwydd os ydw i’n cael anawsterau talu fy ffioedd?

Credwn ein bod yn cynnig cynllun teg iawn ar gyfer talu ffioedd mewn rhandaliadau, ond rydym yn disgwyl i daliadau gael eu gwneud ar y dyddiadau talu a nodwyd. Os ydych mewn trafferthion ariannol, fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â thîm Arian@BywydCampws yn yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr a allai eich helpu drwy gyngor a Chronfeydd Caledi.

Yn y sefyllfa waethaf o ran methu talu ffioedd, dan Reoliadau’r Brifysgol, efallai y bydd yn rhaid i chi ohirio’ch astudiaethau ac ail-gofrestru ar gyfer y Flwyddyn Academaidd nesaf (pan fydd yr holl ffioedd sy’n ddyledus wedi’u talu). Felly, mae’n bwysig nad ydych yn anwybyddu unrhyw ohebiaeth y byddwch yn ei derbyn gan yr Adran Gyllid.

 phwy y gallaf siarad ynghylch talu ffioedd dysgu?

Dylech gysylltu â’r Adran Incwm ar lawr gwaelod yr Adeilad Cyllid. income.tuition@abertawe.ac.uk.

Sylwer: Os oes arnoch unrhyw ffioedd dysgu o unrhyw gyfnod astudio blaenorol yn y Brifysgol hon, mae'n bosib na chaniateir i chi ailgofrestru tan i chi dalu'r ddyled yn llawn.